Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Европейският съюз има нужда от общи действия за достигане на реални измерения на равноправието на ромите
 
Изявление на Агенцията на Европейския съюз за основните права (АОП) по случай Международния ден на ромите

“Налице са сериозни законодателни мерки за изкореняване на дискриминацията в рамките на ЕС, но обещанието да осигурим равни възможности все още остава неизпълнено за много от ромите и травълърите в нашето общество”, каза Анастасия Крикли, председател на Управителния съвет на АОП, в изявление по случай Международния ден на ромите – 8 април.

“Ромите и травълърите са подложени на насилие с расистки подбуди и враждебна реч. Агенцията за основните права и редица други организации документират ендемични размери на дискриминацията спрямо ромите в областта на образованието, на трудовата заетост, на жилищното настаняване и на достъпа до услуги. Ромските жени и деца са особено уязвими. Всички планове за действие и стратегии за разрешаването на тези въпроси чрез всеобхватни програми са изготвени много отдавна. Сега е времето да ги изпълняваме стриктно, да измерваме тяхното въздействие, да откроим добрите практики и да се поучим от грешките си. Партньорството със самите ромски общности следва да е един от водещите принципи при изпълнението на тези програми и политики”, допълни Анастасия Крикли.

Жилищното настаняване на ромите и травълърите е особено сериозен проблем в много страни-членки на Европейския съюз. Липсата на терени, осигурени от местните власти, води до това тези групи да обитават жилища, които не отговарят на стандартите и нямат даже най-елементарни санитарни помещения. В някои страни условията, в които живеят ромските общности, се утежняват от факта, че те често биват изваждани от жилищата си и насилствено премествани.

“Страните-членки следва да засилят съзнанието сред местните власти за важността на специфичните нужди на ромите при развитието на политики за използване на терени и за жилищно настаняване”, отбеляза г-жа Крикли. “Превенцията и преодоляването на дискриминацията спрямо ромите при достъпа им до обществени и частни жилища следва да се осъществяват чрез ефективни мерки.”

Положението на ромите и травълърите и дискриминацията, на която са подложени, е общоевропейски проблем, който изисква общоевропейско решение. Ето защо Агенцията приветства стъпките, насочени към по-добра координация на усилията на държавите-членки на равнище ЕС. На Европейския съвет през декември 2007 г. държавните и правителствените ръководители признаха „много специфичната ситуация на ромите в Съюза” и приканиха държавите-членки и Съюза „да използват всички възможни средства за тяхното включване”. Към Европейската комисия бе отправена молба да направи преглед на съществуващите политики и инструменти и да докладва на Съвета за постигнатия напредък преди края на юни 2008 г.

Агенцията за основните права ще допринесе активно към всички усилия на ниво ЕС за подпомагане на ромите и травълърите за реализиране на правото им на равни възможности в рамките на Съюза. В тази връзка Агенцията отдава особена важност на експертното мнение и възгледи на гражданското общество и особено на ромските организации. АОП ще проведе консултации с основните действащи лица, за да събере идеи за бъдещата си работа по въпросите на ромите и травълърите в ЕС.

Определянето на 8 април за Международен ден на ромите датира от времето на Четвъртия конгрес на Международния ромски съюз във Варшава през 1990 г. Международният ден на ромите се празнува в чест на първата международна среща на ромските представители на 8 април 1971 г. близо до Лондон.

Повече информация за ромите и травълърите в Европа:

Доклади на АОП:

„Ромите и травълърите в публичното образование”:
http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=43d8bc25bc89d&contentid=448ee6612aa4c

„Ромските жени и достъпът до обществено здравеопазване:
http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=3fb38ad3e22bb&contentid=403231a31521f

„Доклад за расизма и ксенофобията в страните-членки на ЕС”:
http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=3fb38ad3e22bb&contentid=46d3ce2da38d9

Отдел на Съвета на Европа по въпросите на ромите и травълърите:
http://www.coe.int/T/DG3/RomaTravellers/Default_en.asp

Контактна точка по въпросите на ромите и синтите (ОДИПЧ-ОССЕ):
http://www.osce.org/odihr/18148.html

УНИЦЕФ:
http://www.unicef.de/4298.html

Декада на ромското включване 2005–2015 г.:
http://www.romadecade.org
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ