Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Пътят към равенството започва на местно равнище
 
Без да попадат във фокуса на общественото внимание, различни градове в Европа развиват иновативни практики и инициативи за поощряване на равенството и борба с расизма и дискриминацията. Докато общественото внимание много често е насочено към напрежението между общностите, насилствената радикализация и бедняшките гета в градовете, местните власти откриват начини да насърчат общностното единство чрез стратегии, които обслужват потребностите на всички граждани, независимо от етническата или религиозната им принадлежност. Тези практики и изводи са събрани в доклад, публикуван от Агенцията на Европейския съюз за основните права (АОП) и представен в Брюксел пред Комитета на регионите на ЕС на 3 март 2008 г.

Докладът „Общностното единство на местно равнище: потребностите на мюсюлманските общности” представя опита на редица градове в Европа. Той разглежда сферите на образованието, трудовата заетост и осигуряването на обществени услуги, които са от жизнена важност за успешното създаване на единни общности.

„През последните няколко десетилетия видяхме на практика в няколко града колко висока е цената в икономически и човешки план на неуспешните опити за създаване на единни общности. Благополучието на нашите градове и региони е в наши ръце и ние можем да допринесем за него, както показват примерите от доклада – това е правилната посока”, казва съветникът от Шефийлд Питър Мур, член на Комитета на регионите.

Местните власти, които допринесоха за подготовката на този доклад, черпят опит от „грешките от миналото”, като например неуспешното включване на въпросите за равенството и недопускането на дискриминация като приоритет в политиките във всички сфери на обществения живот. Определянето на равенството и антидискриминацията като приоритет не означава универсално решение на всички проблеми, а по-скоро признаване на различните нужди и оттам – на различните модели за предоставяне на услуги. Отчитането на въпросите за равенството означава най-вече да се търси мнението на хората относно техните нужди с цел тяхното пълно интегриране.

Мюсюлманите се нуждаят от отчитане на техните потребности в по-широкия контекст на интеграцията, равенството, забраната за дискриминация и политиките за социално единство. Важно е обаче институциите да се пазят от прибягването до инициативи, насочени специално към мюсюлманските общности като такива.

Расовото и етническо неравенство, а също и религиозните предразсъдъци, не могат да бъдат преодолени сами по себе си. Това изисква усилия от всички ключови институции, които да работят заедно за обезпечаване на дългосрочната промяна. В основата на тази стратегия е сериозният ангажимент да не се допуска дискриминация, да се поощрява равенството и социалното единство и да се направи така, че всички да могат да участват в социалния, икономическия, културния и политическия живот на населените места.

В сферата на образованието докладът подчертава принципите за справедливост и ефективност, които водят до въвеждане на смесени училища, като същевременно се борят с отпадането от училище и с ниските резултати в обучението сред някои общности. В сферата на трудовата заетост докладът предлага местните власти да имат водеща роля за недопускане на дискриминация и поощряване на разнообразието при подбора на работници и служители. В сферата на обществените услуги докладът обръща внимание на грижите за възрастните хора и нуждата от специфични услуги в зависимост от техния майчин език.

Можете да свалите доклада оттук: Community Cohesion at local level: Addressing the needs of Muslim Communities

Информация за Агенцията на Европейския съюз за основните права

Агенцията на Европейския съюз за основните права (АОП) със седалище във Виена е създадена през март 2007 г. Тя е независим орган на ЕС - правоприемник на Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията (ЕЦНРК). Основната цел на Агенцията е да оказва съдействие и експертна помощ по въпросите на основните права на ЕС и на неговите държави-членки, когато те прилагат правото на Общността. Агенцията насърчава държавите към пълно спазване на основните права в процеса на предприемане на мерки и формулиране на политики. Повече подробности за работата на АОП можете да откриете на нейния уебсайт: http://fra.europa.eu

Информация за този доклад

Докладът „Общностното единство на местно равнище: потребностите на мюсюлманските общности” се издава по проект „Мрежа от местни общности” (ММО). ММО включва АОП, Комитета на регионите и служители по изграждане на политики от градовете Аархус (Дания), Антверпен (Белгия), Брадфорд (Великобритания), Генк (Белгия), Манхайм (Германия), Нант (Франция), Шефийлд (Великобритания), Ротердам (Холандия) и Торино (Италия). ММО поддържа диалог по въпросите на политиките и обмен на добри практики по въпросите на борбата с расизма и дискриминацията, както и по специфични за мюсюлманските общности проблеми. Докладът разказва за някои от добрите практики и инициативи в тези градове и цели да сподели опита им с други общини и региони в Европа.

За повече информация:

Отдел на АОП за връзки със средствата за масова информация

+43 (1) 580 30 633

media@fra.europa.eu

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ