Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
 
Благодаря.

Основните констатации в доклада, представени и обобщени от моя колега, всъщност очертават проблемите при разследването и наказването на трансграничните престъпления, затова аз само обобщено ще ги представя, тъй като това са и сферите, в които сме отправили препоръките. Това е сферата на правната уредба, организационно-методическото, материалното и техническото осигуряване на разследването и наказването на трансграничните престъпления, също така практическото осъществяване, а в някои случаи и самото регламентиране на международното, регионалното и двустранното право на сътрудничество и международната правна помощ по наказателни дела за трансгранични престъпления.

На този слайд виждате адресатите на нашите предложения, аз няма да се спирам подробно. В хода на работата по доклада сме се консултирали с представители на тези институции. Обнадеждаващо е, че в периода до публикуването му и веднага след това вече има положителна реакция. Разбира се, дискусията по тези препоръки и предложения продължава, днес тук също е едно подходящо място за това. Ние искрено се надяваме, че осъществяването дори на част от тези препоръки ще помогне за подобряване на разследването и наказването на трансграничната престъпност.

Накратко проблемите и препоръките по така очертаните сфери. На първо място, това са проблемите в сферата на наказателното право. В доклада, който днес разпространяваме, те са очертани подробно, затова ще се спра само на няколко. На първо място е предложението за въвеждане на по-тежки наказания за нелегално превеждане през граница, когато то е извършено повторно. Целта на това предложение е да се постигне наказване на професионалните „каналджии”, каквито дела по-рядко се образуват и завършват с осъдителна присъда.

В резултат на направените проучвания и изнесените данни съотношението между административното наказание за контрабанда и наказанието за контрабанда като престъпление се въвеждане на по-ясни критерии за разграничение между тези два режима, тъй като по обясними причини предпочитанията са към административното наказване, то е по-благоприятно за дееца, но в случаите когато деянието разкрива по-висока степен на обществена опасност и става дума за големи размери, не би следвало да се прилага този по-благоприятен режим.

Правим и предложение за предвиждане на по-леки наказания за лицата, които пренасят наркотици, но не са част от организираната мрежа, с цел наказателната да се насочи към организаторите на контрабандата, каквито случаи също са доста редки според събраните статистически данни и проведените интервюта по доклада.

Правим предложение също така за инкриминиране на митническата измама, тъй като такъв текст сега липсва и деянията се квалифицират по други текстове.

В сферата на наказателния процес отправените препоръки са свързани с приложението на новата наказателно-процесуална уредба. Макар че изследваният период обхваща и действието на стария Наказателно - процесуален кодекс, ние сме се фокусирали, разбира се, върху новите моменти в тази уредба. Периодът наистина е кратък, при нашите многобройни срещи и проведени фокусни групи се наложиха мненията и препоръките, на първо място, за предоставяне на възможност на по-широк кръг полицейски служители да извършват процесуално-следствени действия, особено неотложни следствения действия. Това е предложение, което засяга изобщо наказателния процес, но е от изключителна важност за трансграничните престъпления, тъй като на мястото, на което обикновено те се разкриват, се налага извършването точно на такива действия.

Със същата цел е и добавянето на личния обиск към неотложните процесуално-следствени действия. Сега често се случва при залавяне на дадено лице служителите от полицията да извършват личен обиск, но доколкото това не е неотложно следствено действие, извършените от тях действия не могат да се санират. Има случаи и то не редки, в които делата се прекратяват или завършват с оправдателна присъда при очевидно извършено престъпление.

Има цял комплекс от препоръки, на които няма да се спирам специално, те засягат и други мерки за усъвършенстване събирането на доказателства. Може би в хода на дискусията ще стане дума за това, частично са изброени на слайда, в доклада са разгледани по-подробно.

Друго предложение от особена важност срещу растежа на трансграничната престъпност е удължаване на предвидените срокове на досъдебното производство и съдебната фаза. Оказва се действително, че в граничните райони има много затруднения, които правят още по-невъзможно спазването на предвидените кратки срокове в Наказателно-процесуален кодекс. Ще се спра само на две от тях. Едното е необходимостта от превод и то много често от превод на редки езици, което забавя разследването, а другото обстоятелство е свързано главно с контрабандата на наркотици в районите по границата с Турция, където има концентрация на такива престъпни деяния, а няма лаборатории и експертизите се извършват в София. Самото им извършване по данни на хората, с които сме се срещали и интервюирали, отнема шест-седем месеца. Това са мотивите към това предложение.

Пак във връзка с оптимизиране на наказателния процес е предложението за определяне броя на дознателите в различните райони на страната, съобразено със спецификата на престъпността в тези райони, а не както е сега основно с броя на населението. Като цяло се наложи констатацията, че броят на дознателите е малък, но той е особено недостатъчен в граничните райони. И в допълнение на предложението за увеличаване на броя на дознателите е и предложението да се предостави на определен кръг полицейски служители право да извършват процесуално-следствени действия.

Към другите законодателни мерки извън сферата на наказателното право и процес е и прецизиране, дори изключване на възможността за сключване на споразумение при налагане на административни наказания за контрабанда в определени от закона случаи. Аз споменах в началото на своето представяне, че когато тези случаи са с висока обществена опасност, не би следвало да се дава възможност за споразумение, което не рядко е възможност за заобикаляне на наказателния закон и за корупция преди всичко поради възможността вместо отнемане в полза на държавата на предмета на контрабандата и на превозното или преносното средство да се заплатят 25% от тяхната парична равностойност.

В този контекст е и предложението за въвеждане на задължителна експертна оценка на стоките предмет на контрабанда по пазарни цени, тъй като сега се получава разминаване между митническите оценки и оценките, които се извършват чрез назначена експертиза от съда. Следващият проблемен кръг и препоръки от него засягат международното сътрудничество. В доклада е посветен цял раздел на тази тема, не е възможно сега да я изчерпя. Бих искала само още веднъж да припомня, че независимо от това че България е член на най-важните международни инструменти в тази сфера, съобразила е законодателството си с тях, все още не е ратифицирана Конвенцията за взаимна правна помощ по наказателни дела между държавите – членки на Европейския съюз, от 2000 г. Независимо от приоритета на международните и на многостранните инструменти, внимание е отделено на двустранните, тъй като по редица организационни и технически аспекти те имат своето място, особено в граничните райони по външните граници на Европейския съюз – границите на България с Турция, Македония и Сърбия. По-конкретно са отправени препоръки за осъвременяване на договора с Турция, който е в сила от 1978 г., подписан в 1976 г., и оттогава не е претърпял никакво развитие, а практиката, общуването от двете страни на границата налагат определени промени, които са формулирани в обобщен вид и би следвало да се обсъдят.

Предложени са също конкретни мерки и за приложението на ангажиментите на България във връзка с Европейската заповед за арест и с необходимото обучение на съдии и прокурори по тази нова проблематика, а и изобщо за обучението на представителите на всички компетентни органи, които се занимават с разследването и наказването на трансгранични престъпления предвид тяхната специфика и особената им важност за повишаване на сигурността по външните граници на Европейския съюз.

Няма да се спирам на останалите въпроси поради напредване на времето и поради това че много бихме искали по така предложените и представени констатации, проблеми и препоръки да вземат отношение повече от присъстващите.

Благодаря ви за вниманието.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ