Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Конференция на тема “Регионални иновационни стратегии в България – основа за добро управление на средствата от европейските фондове” се проведе в рамките на инициативата RIS BRIDGE на 29 май 2007 г. в София
 
На 29 май т.г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации” в сътрудничество с Областната администрация на София град, Центъра за изследване на демокрацията и Сдружението на Югозападните общини , проведе конференция, посветена на ролята на регионалните иновационни стратегии (РИС) при изграждането на регионален капацитет за работа с финансовите инструменти на Кохезионния и Структурните фондове на ЕС.

В рамките на конференцията бяха представени: (а) анализите на регионалната иновационна система на Югозападен район за планиране, разработени в рамките на RIS BRIDGE инициативата: търсене и предлагане на иновации, роля на посредническите организации; (б) възможностите за финансиране на регионално равнище, предвидени в Структурните фондове и съответните Оперативни програми „Конкурентоспособност”, „Регионално развитие”, и „Развитие на човешките ресурси”; (в) готовността на Югозападните общини за работа с финансовите инструменти на Структурните фондове и (г) финансовата политика на Токуда Банк в подкрепа на проекти към Структурните фондове.

Д-р Огнян Шентов, председател на Управителния съвет на Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, приветства участниците и постави акцент върху ключовата роля на регионалните иновационни стратегии като инструмент на ЕС за управление на средствата от Кохезионния и Структурните фондове. Според него икономическото и социалното бъдеще на България зависи от потенциала й да създава знание. По-голяма част от финансирането в рамките на европейските фондове, обаче, е насочено към инфраструктура, обучение и транспорт. Ето защо Д-р Шентов апелира правителството да отдели повече средства за иновации и образование и да реализира повече иновационни проекти, на принципа на публично-частното партьорство.

Г-н Тодор Модев, Областен управител на София-град и Председател на Съвета за координация на регионалната иновационна стратегия на Югозападен район за планиране, в своите встъпителни думи наблегна на големия иновационен потенциал на района, който все още не се използва ефективно. Успешното управление на проекти и усвояване на средствата от Кохезионния и Структурните фондове минава през развитието на административен капацитет на регионално и местно равнище за работа с тези финансови инструменти. Затова г-н Модев призова както областните управители, така и представителите на бизнеса и на изследователските среди, имащи отношение към иновациите, за активно участие в процеса на изготвяне на регионалните иновационни стратегии и плановете за тяхното изпълнение.

Първата сесия на конференцията бе насочена към представяне на резултатите от анализа на регионалната иновационна система на Югозападния район за планиране. Анализът е разработен въз основа на проучване на 300 фирми от плановия район и провеждането на фокус групи във водещи за района сектори. Получените данни бяха анализирани и обобщени от г-жа Теодора Георгиева, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, г-жа Костадинка Симеонова и г-н Георги Ангелов, Институт по наукознание, БАН.

Г-жа Георгиева представи анализа на търсенето на иновации от страна на фирмите в района, както и бариерите, с които те се сблъскват. Това са предимно малки и средни предприятия (МСП), работещи на местния пазар, без дългосрочно планиране и с ниско–технологичен профил. Фирмите от района не са активни в осъществяването на пратньорства с научни звена, тъй като веригата за създаване и внедряване на иновации „наука – бизнес - пазар” не е подложена на достатъчен пазарен натиск. Въпреки това заемането на по-конкурентоспособни позиции, покриването на международни стандарти и разнооброзяването на продуктивия асортимент са силни мотиви за иновиране от страна на фирмите. За момента иновиращите фирми разчитат на собствени инвестиции за подобряване на пазарните си позиции. Те инвестират твърде малко в повишаването на квалификацията и ефективното използване на човешките ресурси.

Предлагането на иновации от страна на научноизследователските организации и ролята на посредническите организации бе представено от г-н Ангелов. Той обърна внимание на голямото съсредоточаване на човешки ресурси и финансиране за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в Югозападния район за планиране. Най-висок процент от заетите в НИРД са от държавния сектор, следван от висшето образование и в предприятията. Предлаганите иновационни продукти от страна на науката са малко на брой (671 продукта на БАН) и с ниска себестойност (1000 – 5000 лв за периода 2000 – 2005 г.) като учените се насочват предимно към чуждестранни публикации. Според г-н Ангелов районът има потенциал за увеличаване на връзките между участниците в регионалната иновационна система, но няма систематично взаимодействие за създаване на иновации.

В хода на последвалата дискусия г-н Иван Иванов, бивш служител на БАН, повдигна въпроса дали иновациите не трябва да се поемат от едрия бизнес . Авторите на анализа поясниха, че близо 99 % от фирмите в България са МСП, а чуждестранните инвестиции в едрия бизнес не включват преноса на знания, които се запазват във фирмата-майка и следователно нямат влияние на местно равнище. Г-н Георги Райчевски, БАН, изтъкна като добри примери за български посреднически организации в областта на иновациите фондация „Приложни изследвания и комуникации”, GIS-Transfer Center към БАН и Високотехнологичния бизнес инкубатор във Варна. Г-н Владимир Димитров, Областен управител на Благоевградска област, предложи да бъде направен анализ на нормативната уредба, свързана с иновациите, като например Закона за висшето образование, чиято промяна към разрешаване на бизнес дейност на университетите би стимулирала науката и образованието.

Втората сесия на конференцията бе посветена на представянето на Оперативните програми (ОП) към Кохезионния и Структурните фондове на ЕС и възможностите за финансиране на общините, неправителствените организации и бизнеса.

Г-жа Нина Радева, Зам.-министър на икономиката и енергетиката, представи целите, приоритетите и операциите, в рамките на които ще се финансират проекти към ОП „Конкурентоспособност”. Бюджетът на програмата възлиза на 1 200 млрд. лева. Програмата се разделя на четири приоритета, които за момента нямат отраслов и регионален фокус. Приоритет 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” ще подкрепя стартиращи предприятия с висок иновативен потенциал в създаването и комерсиализирането на иновации; бизнес инкубатори и иновационни посредници (напр. центрове за трансфер на технологии, които на поръчков принцип да работят за фирмите), предоставящи комплексна подкрепа на иновативните предприятия; изследователски организации при закупуване на оборудване с приложна насоченост и създаването на национална иновационна мрежа с участието на всички членове на иновационната система. През есента ще стартира първата грантова схема по този Приоритет, възлизаща на 4 млн. лева. Приоритет 2 „ Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” е насочен към подпомагане на технологичната модернизация на предприятията, въвеждане на нови технологии и продукти, покриване на международни стандарти, въвеждане на енергоспестяващи технологии, създаване на мрежа от консултански организации в помощ на предприятията, подпомагане на бизнес коопериране и създаване на клъстери. Приоритет 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията” осигурява подкрепа на МСП при предоставянето на финансови гаранции и микрокредитирането. Министерството на финансите участва в програмата JEREMI (финансиране на МСП) на Европейския инвестиционен фонд, в рамките на която ще се създаде гаранционен фонд от 200 млн. евро за микрокредитиране и рисков капитал, подпомагащ фирмите в началната фаза на изпълнение на проектите. Обсъжда се възможността бизнес плановете да се разглеждат директно от банките при одобряване за финансиране. Приоритет 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” е насочен към подкрепа за привличане на инвеститори, популяризиране и увеличаване на износа, както и развитие на националната инфраструктура по качеството.

Г-н Георги Стоев, държавен експерт, главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството представи ОП „Регионално развитие” и нейните приоритетни оси - Устойчиво и интегрирано градско развитие, за която ще бъдат разпределени 50 % от общия бюджет по програмата; Регионална и местна достъпност (пътна инфраструктура) – 25 %; Устойчиво развитие на туризма – 13.62 %; Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет – 8 %; Техническа помощ – 3.38 %.

ОП „Развитие на човешките ресурси” бе предствена от г-н Пламен Гергинов, началник сектор ”Програмиране и оценка”, Министерство на труда и социалната политика. Програмата има общ бюджет 1 213 869 575 евро, от които 15 % са национално съфинансирани от страна на Агенцията за национално подпомагане, Агенцията по заетостта и Министерството на образованието и науката. Управляващ орган на оперативната програма е Министерството на труда и социалната политика. Основни приоритети на програмата са насърчаване на устойчивата заетост, развитие на пазара на труда с възможности за включване на хората с увреждания, достъпност и модернизиране на образователната система, на възможностите за квалификация и учене през целия живот, укрепване на връзките между науката и бизнеса, транснационално и междурегионално сътрудничество и техническа помощ, включваща и укрепване на капацитета за кандидатсване на потенциалните бенефициенти. Един от хоризонталните принципи на ОП е „Иновации и прилагане на политики” като иновтивен подход ще се търси във всички оценявани проектни предложения, независимо от областта, в която се подават.

Г-жа Любица Томова, директор на Сдружението на Югозападните общини представи готовността на общините в Югозападен район за планиране за работа със Структурните фондове. В презентацията си г-жа Томова потвърди наличието на институционен капацитет и на качествено планиране и програмиране, дължащо се на изградената институционална рамка и изготвените стратегии и планове за развитие на различни равнища. Общините разполагат с предварително подредени приоритетите, натрупан опит по управление на проекти от пред-присъединителните фондове и осъзнатата необходимост от обучение и задържане на квалифицирания персонал в общините. Сред механизмите за съфинансирането на общините бяха обявени целевата субсидия на Министерството на финансите за 2007-2009 г. в размер на 15 % от стойността на проекта и фондът ФЛАГ за подпомагане на общините. Г-жа Томова направи и няколко препоръки към общините при кандидатстване, включващи отлично познаване на оперативните програми, приоритизиране на неотложните потребност във времето, създаване на подходящи партньорства, изготвяне на реализтични финансови планове и др. В заключение бе акцентирано върху ролята на местната власт – да бъде бенефициент, партньор и ползвател.

Сесията завърши с презентация на г-н Юлиан Стефанов, ръководител сектор “Нови продукти” в Токуда Банк АД, който отбеляза, че в момента търговските банки са в позиция на изчакване до пълното завършване на оперативните програми, за да заявят позицията си като партньор при усвояване на средствата от европейските фондове. Възможностите за участие на банките са чрез осигуряване на информация и консултации, банково обслужване на паричните потоци и осигуряване на финансов ресурс за съфинансиране или за пре-финансиране (мостово финансиране) на проектите. Г-н Стефанов коментира идеята, предложена от заместни-министър Радева, за оценяване на бизнес плановете при кандидатстване от страна на банките като приемлива, но при осигурени прозрачност и хармонизация на критериите за оценка със съответните управляващите органи. Токуда Банк има разработена политика за обслужване на общините и публично-частните партньорства съгласно договор с МФ, осигуряване на помощ при разработване и изпълнение проекти по оперативни програми, работа с общините по дългосрочни стратегически програми за развитие за периода 2007-2015 г., подготовка на меморандуми и проекти в рамките на структурни и други фондове от ЕС и тяхното банково обслужване, гаранционни фондове.


Откриване:
Приветсвено слово на д-р Огнян Шентов, председател на Управителния съвет на Фондация “Приложни изследвания и комуникации”
Приветствено слово на г-н Тодор Модев, Областен управител на София-град и Председател на Съвета за координация на регионалната иновационна стратегия на Югозападен район за планиране

Презентации на говорителите:
Теодора Георгиева, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Търсене на иновации от страна на бизнеса в Югозападен район за планиране

Георги Ангелов, Институт по наукознание, БАН
Предлагане на иновации от научноизследователските организации и роля на посредническите организации

Нина Радева, Зам.-министър на икономиката и енергетиката
ОП „Конкурентоспособност”

Георги Стоев, държавен експерт, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ОП „Регионално развитие”

Пламен Гергинов, началник сектор ”Програмиране и оценка”, Министерство на труда и социалната политика
ОП „Развитие на човешките ресурси”

Любица Томова, директор на Сдружението на Югозападните общини
Готовността на общините в Югозападен район за планиране за работа със структурните фондове

Юлиан Стефанов, ръководител сектор “Нови продукти”, Токуда банк АД
Финансова политика в подкрепа на проектите към структурните фондове – мостово финансиране

Източници на информация:

Програма (PDF, 196 KB)
Резюме на анализа на регионалната иновационна система на ЮЗ район за планиране (PDF, 529 KB)

Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, МТСП
Структурни фондове на ЕС – информационен портал на МФ

Фото галерия

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ