Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Национална среща на местните обществени посредници
 
На 26 април 2007 г., Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България организира национална среща на местните обществени посредници. Събитието се проведе в гр. Велико Търново и се осъществи с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. На срещата присъстваха местни обществени посредници от страната, представители на администрацията на българския омбудсман и експерти на Центъра за изследване на демокрацията.

Дискусията бе открита от д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията. Тя представи целите на националната среща – подобряване сътрудничеството между местните обществени посредници и между тях и националния омбудсман и формулиране на мерки за утвърждаване на тяхната роля за добро и прозрачно управление и за защита на правата на гражданите, за усъвършенстване на законодателната основа за дейността и за решаване на проблемите на местните обществени посредници. Инж. Николай Тачев, председател на Общински съвет Велико Търново приветства участниците като изрази очакването си, че провеждането на срещата в града ще допринесе за скорошното избиране на обществен посредник в общината и обеща подкрепата на Националната асоциация на действащите председатели на общински съвети, включваща 180 члена.

Росица Тоткова, директор на Дирекция „Жалби и сигнали на граждани” към националния омбудсман говори за ролята на институцията като способ за граждански контрол върху администрацията и необходимите нормативни промени за по-доброто функциониране на институцията. Тя подчерта нуждата от гаранции за независимост на обществените посредници, включително финансова чрез въвеждане на правила за т.нар. делегирани бюджети, с които посредниците да могат сами да се разпореждат, както и от по-добри механизми за взаимодействие, взаимопомощ и обмяна на информация между националния омбудсман и местните обществени посредници, от по-активно участие на обществените посредници в нормотворческия процес в общинските съвети. Г-жа Тоткова декларира подкрепата на националния омбудсман Гиньо Ганев като заяви, че голяма част от жалбите, постъпващи при националния омбудсман се отнасят до работата на местните посредници, което още повече налага да изработи по-добър механизъм на взаимодействие между тях. Тя припомни, че националния омбудсман постави началото на дискусията за правото на добро управление, което не се изчерпва със спазването на законите и необходимостта от закрепването на това право в Конституцията.

Председателят на Националното сдружение на местните обществени посредници в България и обществен посредник на община Пазарджик Иван Димитров подчерта, че институцията е все по-търсена и се утвърждава като гарант за добро управление гражданските права на местно ниво. Той се спря и на трудностите, пред които са изправени обществените посредници - липсата на осигурен бюджет, на помещения и други подходящи условия за работа, подписването на договорите на избраните обществени посредници от кмета на съответната община, което ги поставя в положение на зависимост. Според г-н Димитров е необходимо да се промени нормативната уредба, за да се предостави възможност на обществения посредник да прави предложения пред общинския съвет. Той подчерта установеното добро разбирателство с изнесените структури на министерството.

Валентина Танева, заместник на обществения посредник на Столична община, представи положителния опит на институцията – случаите на успешно посредничество в сферата на жилищното настаняване, уеднаквяване и спазване на критериите за картотекиране и за разпределяне на общинските жилища, за ползването на социални помощи за парно от инвалиди по предложение на обществения посредник и т.н. Тя говори още и за нерешените проблеми на Столичната община, вкл. тези с „Топлофикация”и изказа необходимостта от създаването на платформа/форум за обмяна на опит между местните обществените посредници.

Димитър Марков, координатор на проект в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, приветства успешното създаване на Националното сдружение на местните обществени посредници в България, като подчерта положителната роля, която то може да изиграе за подобряване на сътрудничеството между местните омбудсмани в България и между тях и националния омбудсман. Той представи възможните форми на взаимодействие между омбудсманите на национално и местно равнище. Г-н Марков посочи, че много граждански организации в България разполагат със значителен експертен потенциал в различни области, който вече успешно се използва от националния омбудсман в неговата дейност. Този потенциал, както и близостта на тези организации до гражданите, могат да бъдат от полза и на местните обществени посредници не само в работата им по отделни случаи, но и за популяризиране на тяхната дейност.

В последвалата дискусия беше обсъден предлаганият от Националното сдружение на общините проект за Закон за местното самоуправление, както и по-широк кръг необходими промени, укрепващи независимостта на обществените посредници и ролята им на гаранти за добро административно управление и обслужване и за спазване правата на гражданите, както и идеите за изготвяне на единен правилник, уреждащ статута и дейността им. Разисквани бяха и въпросите за уеднаквяване на мандата, трудовоправното положение и възможността за участие на обществените посредници в заседанията на общинските съвети.

Участниците се обединиха около решението да подготвят становище от името на Националното сдружение на местните обществени посредници относно законопроекта за местното самоуправление.Те подчертаха активната роля на Центъра за изследване на демокрацията за установяване на институцията обществен посредник, за перманентната подкрепа на дейността им и улесняване на контактите помежду им и с националния омбудсман.

Програма (PDF, 166 KB)
Списък на участниците (PDF, 132 KB)
Устав на Националното сдружение на местните обществени посредници (PDF, 185 KB)
Законопроект за местното самоуправление (PDF, 419 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ