Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Мониторинг на антикорупционните реформи в България
 
На 30 януари 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Комисията за превенция и противодействие на корупцията (КППК) организира кръгла маса Мониторинг на антикорупционните реформи в България, на която беше представена Система от индикатори за оценка на изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. и Програмата за изпълнението на Стратегията за 2006 г., разработена от Центъра съвместно с КППК.

В проведената дискусия взеха участие представители на частния бизнес и бизнес асоциациите, изследователи и експерти, които обсъдиха различни методологии за мониторинг на антикорупционните реформи в контекста на поетите от България задължения във връзка с членството на страната в Европейския съюз и възможностите за публично-частно партньорство в тази област.

Във встъпителните си думи председателят на УС на Центъра д-р Огнян Шентов изтъкна, че с присъединяването на България към ЕС очакванията за конкретни и резултатни антикорупционни програми многократно ще нараснат. Изказвания направиха и председателят на КППК и министър на вътрешните работи г-н Румен Петков, г-жа Гудрун Щайнакер, заместник-посланик, посолство на Федерална Република Германия и г-н Александър Караянис, заместник-посланик на САЩ в България.

Александър Стоянов, директор по научната дейност на Центъра, представи подробно Системата от индикатори за оценка на изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията, а координаторът на Икономическата програма на ЦИД Руслан Стефанов представи резултатите от последното изследване на корупцията в бизнес сектора, проведено в рамките на разработената от ЦИД Система за мониторинг на корупцията и предвидено като един от индикаторите в новата система за оценка на стратегията.

Божидар Данев – председател на Българската стопанска камара, сред сферите с най-голямо разпространение на корупцията посочи обществените поръчки, регулационните режими, разпределението на фондовете, наред с данъчните плащания, митническите такси и акцизите. В потвърждение на мнението си, че администрацията винаги търси начини да притиска бизнеса, той представи конкретните данни от изследванията на БСК по отношение броя на лицензионните, регистрационните и разрешителните режими и същественото разминаване с броя им според държавните регистри. Представени бяха и данни за констатирани нарушения на конкурсни и тръжни процедури. Г-н Данев потвърди необходимостта от комбиниране на системата за мониторинг на корупцията, прилагана от Центъра за изследване на демокрацията с конкретните проучвания на реално протичащите процеси и от публично-частно партньорство за противодействие на корупцията.

Георги Стоев - управляващ съдружник в Индъстри уоч даде положителна оценка на методите за измерване и оценка на корупцията. Той разгледа проблема за корупцията в макроикономически аспект като пречка за конкуренцията, икономическия растеж и развитието. Една от главните причини за трайна корупция в отделни сфери от икономиката той вижда в непроведената докрай приватизация в тях.

Стамен Тасев от Български форум на бизнес лидерите обърна внимание на две тенденции, които свидетелстват за наличието на корупционни пари: първо, наблюдаваното през последните години рязко несъответствие между декларираните доходи на лицата и реалното по-високо потребление, и второ, рязкото увеличаване на кешовите плащания – например през 2005 г. с около 50% в сравнение с 2004 г.

Сашо Дончев –изпълнителен директро на „Овъргаз”, оцени изключително полезно включването на анализа на нормативните актове в системата за мониторинг и оценка на антикорупционните закони и предложи да се предвиди и изследване на резултатите от прилагането на законите и подзаконовите актове. Той се спря на лошото качество на законите от една страна и на непрозрачните, недемократични процедури по приемане на подзаконови уредби като благоприятстващи наличието на корупция и даде примери със Закона за енергетиката и подзаконовата уредба на провеждането на конкурси за предоставяне на лицензии, които дават възможност за субективна преценка от страна Държавната енергийна комисия. Г-н Дончев сподели виждането си, че с корупцията в съдебната система се обяснява защо има определени групировки, които макар да се ползват с недобра слава в обществото, никога не губят дела в съда. Отбелязани бяха някои нови форми на политическа корупция – например, вместо директен корупционен натиск за получаване на подкупи, предоставяне/уреждане на финансиране срещу участие в проекти и други облаги.

Фернандо Понс – първи секретар, ръководител на отдел Политически и предприсъединителни въпроси в Представителството на Европейската комисия в България, подчерта важността на дискутираната система и инструменти във връзка с продължаващия и след присъединяването на България към Европейския съюз мониторинг по ключови проблеми, сред които е и корупцията.
Мониторинг на антикорупционните реформи в България (Adobe PDF, 3.41 MB)
Програма

Медиите за кръглата маса
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ