Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Трети национален иновационен форум
 
На 19 декември 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, организира Третия национален иновационен форум в хотел “Шератон Балкан” в София. По време на форума беше представен ежегодният доклад Иновации.бг 2007: Българската иновационна система в Европейския съюз. Според доклада българската национална иновационна политика и фининсовите инструменти за нейното приложение в периода 2007-2013 г. ще оформят дългосрочната структура и конкурентоспособност на българската икономика. Докладът посочва липсата на последователност и съгласуваност в прилаганата иновационна политика, което може да забави прехода на България към високо - технологични производства и да остави страната извън най-динамично развиващите се в глобален мащаб сектори.

Форумът бе открит от н. пр. г-н Кауко Ямсен, Посланик на Република Финландия в България и г-жа Анна Янева, Заместник-министър на икономиката и енергетиката. По време на събитието изказвания направиха г-жа Лидия Шулева, Член на комисията по икономическа политика към Народно събрание, г-н Тодор Модев, Областен управител на София-град и Председател на Съвета за координация на регионалната иновационна стратегия на Югозападен район за планиране, г-н Любомир Дацов, Зам.-министър на финансите на Република България, г-н Станимир Бързашки, Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, г-н Гернот Хутченрайтер, Отдел „Наука и технологична политика” към Организация за икономическо сътрудничество и развитие и г-н Томас Хокадей, Директор, Isis Innovation Ltd, Компания за трансфер на технологии на Оксфордския университет.

Основна цел на форума беше продължаването на диалога и сътрудничеството между участниците в националната и регионалните иновационни системи. Годишният доклад Иновации.бг 2007: Българската иновационна система в Европейския съюз на фондация “Приложни изследвания и комуникации”, беше представен от г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическа програма към Центъра за изследване на демокрацията и ръководител на група Иновации.бг към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Докладът описва възможностите и предизвикателствата пред българската иновационна система след членството в Европейския съюз.

Тази година анализът в Иновации.бг беше обогатен и със специален индекс на иновативността на българските предприятия, базиран на резултатите от годишните проучвания на Европейския иновационен център, и с профил на българските иновативни фирми въз основа на панелни данни и по-дълбока статистическа обработка. Индексът на иновативността на българските предприятия показва, че голяма част от тях (над 65 %) не са въвеждали никакви иновации през последната година. Индексът разкрива и ниската способност за съчетаване на няколко типа иновации и на въвеждането предимно на иновации с ниска степен на новост от българските предприятия (само за фирмата или за националния, но не и за международния пазар).

Докладът има цел да служи за механизъм за бенчмаркинг на местните иновативни знания и опит с европейски и международни добри практики.

Изводи на Иновации.бг 2007:
 • Пазарният компонент на българската иновационна система е в начален стадий на развитие: българските предприятия имат ниска степен на иновативност;
 • Иновационният и научно-технологичният продукт се развиват структурно независимо един от друг в националната икономика – връзките между тях са слаби;
 • Националната иновационна система се оформя и се влияе основно от интегрирането и финансирането в европейските иновационни мрежи и промените в обществената политика и финансиране;
 • Основните възпиращи фактори в развитието на националната иновационна система са липсата на подходящи източници на финансиране (в краткосрочен аспект) и липсата на квалифициран персонал (в дългосрочен);
 • Националната иновационна система подобрява своето представяне във всички направления – моментът за (въз)действие е настъпил;


 • Препоръки на Иновации.бг 2007:
 • Осигуряване на по-голям политически, административен и финансов ресурс за осъществяване на националната иновационна политика;
 • Подобряване на координацията между стратегическите документи, политиките, административните и финансовите инструменти, които влияят върху националната иновационна система;
 • По-прецизно насочване на средствата за иновации по Кохезионния и Структурните фондове на ЕС към по-сложни и дългосрочни проекти на национално и регионално ниво и координация с други програми на европейско равнище (Седма рамкова програма, Рамкова програма Конкурентоспособност и иновации).


 • Традиционната годишната награда “Иновативно предприятие” се присъди на български предприятия, които са приложили успешно в практиката иновации или научни достижения. Победители тази година са:
 • В категорията Иновативно малко предприятие (до 50 служители) - фирма „Сатурн Инженеринг ООД”.
 • В категорията Иновативно средно и голямо предприятие (над 50 служители) - фирма „Фикосота ООД”.


 • Събитието се осъществи със сътрудничеството на Министерството на икономиката и енергетиката, Мисията на Световната банка в София, подкрепата на Европейската комисия и с любезното спонсорство на фирма "ELTA-R", победител в категорията "Голямо иновативно предприятие за 2005 г."

  Програма на форума (Adobe PDF, 979 KB)
  Доклад Иновации.бг 2007 (Adobe PDF, 5.93 MB)
  Резюме на доклада (Adobe PDF, 245 КB)
  Медиен съветник (Adobe PDF, 196 KB)
  Профили на наградените предприятия в Национален конкурс за иновативно предприятие 2006
  Встъпителни думи на д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (PDF, 110 KB)
  Презентация на г-н Гернот Хутченрайтер, Отдел „Наука и технологична политика” към Организация за икономическо сътрудничество и развитие (Power Point, 1.4 MB, на английски език)
  Презентация на г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическа програма към Центъра за изследване на демокрацията и ръководител на група Иновации.бг към Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (Power Point, 1.3 MB)
  Презентация на Томас Хокадей, Директор, Isis Innovation Ltd, Компания за трансфер на технологии на Оксфордския университет (Power Point, 501 КB, на английски език)
  Презентация на на наградените предприятия в Национален конкурс за иновативно предприятие 2006 (Power Point, 2.85 MB)

  Медиите за форума

  Втори национален иновационен форум

   
  CSD.bg
   
  E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
     © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ