Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Конституционно закрепване на институцията омбудсман
 
На 30 март 2006 г. Народното събрание прие третите поред изменения и допълнения на Конституцията на Република България (обн. в бр.27 на Държавен вестник от 31 март 2006 г.). Сред тях е и придаването на конституционен ранг на институцията омбудсман. Новоприетият текст на чл. 91а гласи:

„...(1) Народното събрание избира омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на гражданите.
(2) Правомощията и дейността на омбудсмана се уреждат със закон.”

С измененията бе предвидена и възможността омбудсманът да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите (чл. 150 ал.3.). Тези конституционни изисквания ще бъдат отразени и съответно доразвити в Закона за омбудсмана и Закона за Конституционния съд.

Това безспорно е положително развитие в процеса на усъвършенстване на правната уредба на институцията омбудсман. С конституционализирането на институцията се повишава нейният авторитет и се укрепват гаранциите за нейната независимост.

Макар и крачка напред, измененията са пестеливи. Предложенията на Центъра за изследване на демокрацията, развити още от началото на дебатите в първата фаза от конституционната реформа, обхващат по-широк въпроси, които да бъдат конституционно уредени:

  • формулиране на по-строги критерии за избор на омбудсман и прецизиране на случаите на несъвместимост;

  • въвеждане на квалифицирано мнозинство за избор и отзоваване на омбудсман;

  • разширяване на кръга лица, които могат да сезират омбудсмана, като се включат и юридическите лица;

  • предоставяне на омбудсмана на право на законодателна инициатива по въпроси, свързани със защита на правата и свободите на гражданите;

  • регламентиране на възможността за избор на местни обществени посредници, които работят в сътрудничество и с подкрепата на националния омбудсман.


Предложения за подобни промени бяха направени и от отделни депутати, но Народното събрание не ги прие и се ограничи с формалното извеждане на институцията на конституционно ниво. По време на обсъжданията и на заседанията на Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България, и на парламентарните заседания, дебатите се ограничиха главно до несъществени проблеми като наименованието на институцията и не засегнаха възможната уредба на въпроси, които биха й предоставили по-голяма ефективност и стабилност.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ