Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Търговският регистър – извън съда
 
И правосъдният министър застана зад идеята регистърното производство да бъде възложено на административна структура

Мара ГЕОРГИЕВА

Търговският регистър да бъде изваден от съда и да бъде трансформиран в административна структура под юрисдикцията на Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Законовата рамка за преструктурирането ще бъде разработена от междуведомствена работна група с представители и на бизнес организациите. Това реши Съветът за икономически растеж към министъра на икономиката.
Вече действаща междуведомствена група, създадена със специално правителствено решение, приключи работата си по проекта за стратегия за създаване на централен регистър на юридическите лица и електронен регистърен център. Проектодокументът ще бъде представен официално в Министерския съвет, но бе коментиран предварително на специална среща, организирана от Проекта за реформа в търговското право, финансиран от Американската агенция за международно развитие (USAID). Междуведомствената група предлага изграждането на Централния регистър на юридическите лица и на Електронния регистърен център да се опре на две вече съществуващи структури - Централният регистър на особените залози с изградените към него местни бюра и Агенцията по вписванията. На по-късен етап Електронният регистърен център ще обхване и Централния имотен регистър. Така информацията за лицата и имуществата ще се съсредоточи на едно място.
Преминаването на регистърното производство към административна структура е единият от принципите, около който единодушно са се обединили представителите на междуведомствената група, съобщи по време на обсъждането Елена Петкова, директор на Цент­ралния регистър за особените залози към Министерството на правосъдието. И правосъдният министър Антон Станков застана официално зад този принцип и подкрепи решението на Съвета за икономически растеж. Досега нямаше индикации, че има единомислие по въпроса за мястото на търговския регистър. Водени бяха различни дискусии, чуха се много аргументи за и против, а работна група от Министерството на правосъдието разработваше предложения за подобряване дейността на регистъра, но в рамките на съдебната система.
Четирите най-големи работодателски организации - БИБА, БТПП, БСК и Съюзът на работодателите в България, излязоха през седмицата с общо становище в подкрепа на идеята търговската регистрация да се изведе от съда. Според работодателите „това ще доведе до освобождаване на висококвалифицираните съдии от несвойствени за тях функции по администриране и тяхното включване в правораздавателната дейност. Промяната ще повлияе и на друг сериозен проблем за стопанските среди - бавните съдебни процедури за решаване на търговските спорове“.
Проектостратегията, разработена от междуведомствената група, предлага Централният регистър на юридическите лица да бъде електронен и да съдържа съставни регистри. Той трябва да обедини данните за всички юридически лица, учредявани чрез регистрация (без вероизповеданията, политическите партии и синдикалните организации), за кооперациите, за юридическите лица с нестопанска цел, за държавните предприятия, за другите частноправни субекти, учредени не по силата на регистрация, за държавните учреждения.
В резултат съдебната процедура по регистрация на търговците, търговските дружества и останалите юридически лица трябва да се преуреди като административна. Предлага се занапред вписванията (първоначални и последващи) за съответните юридически лица да бъдат извършвани в новите регистри: първоначалните - по новата административна процедура, а последващите - въз основа на удостоверение за актуалното състояние, издадено от старите регистри. Съществуващата информация от хартиените регистри ще бъде включена в архив от електронни образи (чрез сканиране, заснемане с цифров апарат и т.н.), без да е наложително създаването на информационна система за обработката й. Проектостратегията предлага да бъде установен разумен срок (например 2-, максимум 3-годишен) за пререгистрация (ако в този срок не е извършено друго вписване), след изтичането на който да се извърши принудителна ликвидация. Така ще бъдат ликвидирани формално съществуващите търговци и фирмите фантоми (с БУЛСТАТ и данъчна, но без съдебна регистрация, със съдебна, но без данъчна регистрация и т.н.), е записано в документа. Предвидено е да се въведе един-единствен уникален идентификационен номер за всяко юридическо лице, който ще бъде използван за различни цели: данъчни, статистически, за индивидуализация в други регистри (например имотния, на особените залози, за кредитен рейтинг) и др. Юридическо лице, което няма такъв номер, на практика няма да съществува. По този начин Централният регистър на юридическите лица ще изпълнява и функциите, които сега изпълнява БУЛСТАТ, но ще съдържа първична, а не вторична информация, уточнява Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд. Според него „правно-технически проблем е дали ще се започне със закон за търговския регистър или с изменение на Търговския закон, но трябва да има закон, който да уреди регистрацията на търговците в един централен електронен регистър“.
Вторият етап от реформата предвижда създаване на Електронен регистърен център. Той ще обедини вече създадения Централен регистър на юридическите лица, съществуващия Централен регистър на особените залози при Министерството на правосъдието, както и водените регистри на правни субекти, които подлежат на регистрация по специални закони или разполагат със специална правоспособност. Според проектостратегията следващият етап от регистърната реформа ще обхване включването или свързването на други съществуващи и новосъздадени регистри (данъчните регистри, регистрите за МПС, ЕСГРАОН, бъдещия Централен имотен регистър и др.) към Електронния регистърен център.
„Сега е моментът да изразим единна позиция и воля за подкрепа на предприемачеството и реално да стартираме 2005 г. със значително облекчена бизнес среда“, заяви министър Лидия Шулева и предложи законовата рамка за промените да се изготви в срок от един месец.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ