Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Първо заседание на Държавно-обществената комисия за превенция на престъпността - 13 декември 2005г.
 
Изграждане и развитие на партньорство между държавните и обществените структури и частния бизнес за превенция на престъпността

Изказване на г-н Румен Петков, министър на вътрешните работи

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

• Противодействието на престъпността е ключов елемент в правителствената политика и е тясно свързан както с осигуряването на нормални условия за провеждане на икономическите реформи, така и за укрепването на държавността и обезпечаване на сигурност и спокойствие на българските граждани.

• Усилията на органите на МВР са насочени към една цел - обезпечаване сигурността и спокойствието на българските граждани. Ние сме представители на една държавна служба, която предоставя услуга на българските данъкоплатци - обезпечаване на тяхната сигурност.

• Борбата с престъпността е първостепенна задача, която изисква ангажиране на целия държавен капацитет. Обединяването на усилията между държавата, неправителствените организации и частния сектор на национално и регионално ниво е важен елемент за осигуряване на нормален обществен климат и благоприятно развитие на демократичното общество. Обединяването на усилията е от съществено значение за повишаване ролята на превенцията като средство за борба с престъпността и развиването на партньорските модели за противодействие на престъпността.

• Основен приоритет в стратегията на Министерството на вътрешните работи по ограничаване на престъпността в страната е превенцията. Изграденият от органите на МВР превантивен модел се основава на разбирането, че:

- полицията е част от гражданското общество и обществото подпомага нейната дейност;

- полицията е държавен орган с основна функция по осигуряване на ред и спокойствие на гражданите;

- приоритетите на полицейската дейност в населеното място се определят заедно с представителите на общността;

- превенцията е основно направление в дейността на полицията и се осъществява с широка обществена подкрепа.

Основните направления в дейността по превенция на престъпността са:

- Осигуряване на засилено присъствие на униформени полицейски служители на публични места и в потенциално опасните райони за недопускане извършването на престъпления.

- По-добро интегриране на полицейските служители в районите, в които работят, и привеждане на полицейското обслужване в съответствие със специфичните потребности и изисквания в тези райони. Постигане на персонализирано полицейско обслужване в името на едно по-силно усещане за индивидуална сигурност. Общественото обслужване от страна на полицията придобива ново измерение при широко участие на гражданите.

- Насърчаване на сътрудничеството между полицията и институциите, ангажирани в областта на обезпечаване сигурността на гражданите. Засилване ролята на органите на местна власт и самоуправление и структурите на гражданското общество в превенцията и противодействието на престъпността. Създаване на проблемно ориентирани партньорства между полицията и държавните и местните органи, частния и неправителствения сектор за идентифициране и решаване на проблеми и гарантиране на индивидуалната и обществената сигурност.

- Разработване и изпълнение съвместно с органите на местно самоуправление, неправителствени организации и други структури на гражданското общество на програми за работа с рискови социални групи (малолетни и непълнолетни, самотни стари хора, инвалиди, наркомани и др.) и за оказване помощ на жертвите на престъпления.

- Въвеждане на независимо наблюдение в сътрудничество с неправителствени организации върху равнището и тенденциите на престъпността в страната чрез периодични виктимизационни проучвания.

- Разработване и изпълнение на регионални и местни програми и проекти за изграждане и подобряване на инфраструктурата на населените места и особено на малките населени места. Между регионалните структури на полицията и органите на самоуправление са сключени договори за сигурност и обществен ред, чието изпълнение ежегодно се отчита пред обществеността.

-Засилване на гражданския контрол над дейността на МВР и приближаване на способите и средствата за осъществяването му до практиките на ЕС. Осъществяване на независимо наблюдение върху дейността на българската полиция за спазване на правата и свободите на гражданите.

• Според нас за по-ефективно приложение на общата превенция в противодействието на престъпността следва да са налице няколко условия:

- обществена нетърпимост към престъпленията и правонарушенията и обществен консенсус за противодействие срещу тях;

- финансова стабилизация и икономически растеж;

- обществено доверие към политиката на реформи в икономиката, административната и социалната сфера;

- международна подкрепа, доверие и сътрудничество.

Традиционните наказателни и правоприлагащи мерки за намаляване на разпространението и въздействието на престъпността в нашето съвремие са недостатъчно ефективни. Появата на изцяло нови форми на престъпност налага и прилагане на нови форми за противодействие. В тази област партньорството в превенцията на престъпността дава възможност да се активизират действията чрез споделяне на отговорността и най-вече обединяване на ресурсите на отделните държавни, публични или частни участници за борба с престъпността и намаляване на последиците от престъпна дейност.

Самото акцентиране върху превенцията означава, че сериозният подход по ограничаване на престъпността изисква координирани дейности на целия държавно-обществен спектър от институции. По мое дълбоко убеждение реалността показва, както вече нееднократно съм имал възможността да споделя, че борбата с престъпността не може да бъде проблем и задача само на органите на Министерството на вътрешните работи. Необходимо е установяване на ново ниво на партньорство и сътрудничество между полиция, общество и обществени структури за по-широка гражданска ангажираност и съпричастност към противодействието на престъпността.

Министерството на вътрешните работи активно за привличане и единодействие с медиите, неправителствените организации, на всички граждани, които са готови да помагат в тази област. Ние сме водени от разбирането, че за постигане на целите на превенцията следва да се мобилизират всички възможности на държавната власт и обществото. Необходим е интегриран, мултидисциплинарен подход, за да бъде отнета главната мотивация на организираната престъпност - облагите от престъпната дейност. Това означава едно - споделени отговорности за прилагане на съгласувани и подходящи социално-икономически, политически и други инструменти, чийто цялостен ефект неминуемо ще се отрази благоприятно върху криминогенната обстановка.

Бих искал да изтъкна, че партньорството на държавата, органите на реда, обществените структури и бизнеса е важна част от философията на диалогичност и откритост на правителството.

Местните обществени организации, бизнес средите и другите социални компоненти трябва да бъдат насърчавани да партнират както помежду си, така и с органите на МВР. В тази насока считам, че една от първите насоки, която следва да изберем като граждани с държавнически и родителски задължения, е превенцията, насочена към младежта и децата, към тяхното по-добро семейно възпитание и социална ангажираност. Наше задължение е да създадем по-добрата среда за реализация на тяхната положителна активност. Далеч по-добре е да работим настойчиво и неотстъпно в превантивно отношение, отколкото по-късно да отстраняваме щетите, нанесени от престъпни прояви.

Затова искам да изтъкна моето убеждение, че сътрудничеството в комисията по въпросите на превенцията на престъпността още веднъж доказва по категоричен начин, че правителството и всички ние не залагаме на кампанийни мероприятия срещу престъпността. Нашият стремеж е да изградим дългосрочни работещи консултативни механизми, които да отговарят на обществените очаквания и интереси.

Вашето участие в днешното първо заседание на Държавно-обществената комисия ми дава основание да приема, че тя е един наистина оптимизиран и устойчив модел за превенция на престъпността, изграден с ясното съзнание, че за да бъде ефективен, той трябва да бъде подплатен с много добро сътрудничество между субектите в него. В тази връзка искам да подчертая важната роля на неправителствена структура като Центъра за изследване на демокрацията като наш партньор в рамките на Комисията по превенция на престъпността, както и немаловажното обстоятелство, че тази наша съвместна инициатива получи подкрепата и на британското правителство, което осъществява председателството на Европейския съюз.

Привличането в работата на държавно-обществената комисия на изявени представители на бизнеса, неправителствени организации, религиозни и академични среди дава възможност да се прилагат и най-добрите европейски практики по превенция на престъпността.

Вярвам, че взаимодействието и сътрудничеството между нас, членовете на комисията, ще роди нови градивни идеи за решителна неотстъпчивост пред проблема с престъпността и неуморен труд за неговото отстраняване. Надявам се, че ще успеем да привлечем и други организации, социални и икономически партньори, представители на академични среди, младежки и спортни организации и асоциации, религиозни институции и всички, изразяващи отношение и потребност да се приобщят към нас за единен отпор на престъпността.

Днес полагаме началото на нашата работа с предложения Ви проект на План за работа на Комисията през 2006 г. Планът е с отворен характер, което ни дава възможност да го допълним сега и да го променяме през годината. Планът може да се разглежда и като отправна точка за дискусия, за което разчитам на вашата активност.

Благодаря за вниманието.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ