Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Трета международна конференция по сигурността: Рисковете за сигурността и трансформацията - евро-атлантически и регионални перспективи
 
19-20 ноември, 2005 г.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи на България

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

Благодаря за предоставената ми възможност да участвам в работата на годишната международна конференция по въпросите на сигурността, организирана от Центъpa за изследване на демокрацията. Като много полезна може да се оцени инициативата на организаторите да осигурят участие в работата на конференцията на високопоставени представители на НАТО, Европейския съюз, министри на вътрешните работи на страни от нашия регион, влиятелни международни организации, членове на българското правителство и дипломатически мисии, академични кръгове и неправителствени организации.

Въпросите на стабилността и сигурността в периода на значими обществено-икономически трансформации на Балканите са от особена важност за всяка една от държавите поради очевидната взаимна обвързаност на протичащите в региона процеси. При разширяването си в Югоизточна Европа, НАТО и Европейският съюз са изправени пред необходимостта да осигурят ефективно новите си граници в един регион, белязан от нестабилност, продължила повече от 10 години. Конфликтите в Западните Балкани през този период имаха разрушително въздействие върху икономическата и социалната инфраструктура. Те дадоха мощен стимул за увеличаване на престъпността, като в същото време препятстваха инвестициите и нормалното развитие на икономическата дейност.

През този период международната среда на сигурност претърпя съществени промени. Процесите на интеграция обхванаха Централна и Източна Европа, след като редица държави от региона се присъединиха към евроатлантическите идеи и ценности.

Организацията на Северноатлантическия договор се утвърди като основен фактор за поддържането и укрепването на евроатлантическата сигурност. Алиансът осигурява изключителни гаранции за суверенитета, териториалната цялост, политическата независимост и сигурността както на своите членове, така и на целия европейски континент. Бъдещото разширяване на Алианса щe подобри значително средата за сигурност и щe увеличи потенциала му за въздействие върху нея. Политиката на "отворени врати" и присъединяването на нови членове от Югоизточна Европа допринася за създаване на единно пространство на сигурност и стабилност.

Интеграционните процеси, които се задълбочават в рамките на Съюза, доведоха до засилване на сътрудничеството и в областта на сигурността. Службите за сигурност и обществен ред вече работят в тази съвременна среда, съдържаща редица предизвикателства, рискове и заплахи.

На този фон на радикални промени ние отчитаме, че в средносрочен и дългосрочен план Република България и нейните съюзници няма да бъдат изправени пред класическа военна заплаха. През последните години необходимостта от сдържане с типично военни средства, за което НАТО от средата на 90-те години полагаше немалки усилия, постоянно намалява. В региона няма държави или значими политически сили, търсещи разрешаване на проблемите чрез военна сила. За сметка на това нарастват заплахите от асиметричен тип, което налага преформулиране на ответните мерки и търсене на баланс между военните и невоенните средства.

Събитията след 11 септември 2001 г. наложиха преосмисляне на приоритетите на международната общност и укрепване на cъщеcтвyвaщaтa международно-правна база, институциите и механизмите за поддържане и гарантиране на световния мир и сигурността.

Тероризмът днес, за разлика от миналото, има потенциала да нанесе огромни поражения чрез оръжия за масово унищожение и други средства и да наруши нормалния ход на социалните, икономическите и политическите процеси във всяка държава. С развитието на информационните технологии нараства уязвимостта на международната транспортна, енергийна и информационна инфраструктура и на обектите, използващи взаимосвързани информационни системи - атомни електроцентрали, аерогари, военни обекти. Глобалната информационна мрежа Интернет дава възможност на международните терористични организации да координират операциите и действията си навсякъде по света и да предоставят необходимата логистична подкрепа. Събитията от последните години показаха, че никоя страна не е напълно защитена от терористични атаки на религиозна и сепаратистка основа.

Със своята активна подкрепа за световната антитерористична коалиция България е в обсега на вниманието на международните терористични организации. Съществено влияние оказва и непосредствената близост на страната до регионални огнища на напрежение - Близкия Изток и Кавказкия регион.

Запазват се във висока степен заплахите, произтичащи от незаконната търговия с оръжие и стоки с възможна двойна употреба. Министерство на вътрешните работи напълно споделя разбирането, че опасността в ръцете на терористични групи да попаднат оръжия за масово унищожение се превръща в най-сериозната потенциална заплаха за международната сигурност, поради което противодействието срещу незаконния трафик на оръжие се води много активно. Превръщането на региона във "външна" граница на ЕС поставя нови изисквания за ефективен контрол върху трафика на общоопасни средства, проникването на лица, съпричастни към дейността на терористични организации, нелегалната контрабанда, незаконния трафик и търговия с наркотични вещества, нелегалната миграция и трафика на хора.

Трансграничната организирана престъпност е трайно дестабилизиращ фактор за регионалната сигурност, ерозиращ държавните институции и оказващ негативно влияние във всички сфери на обществения живот. Успешната борба с тази заплаха изисква воля и съвместни усилия на всички страни от региона, активен подход към сигурността на границите, предприемане на изпреварващи действия, основани на обмен на информация и ефективно международно полицейско сътрудничество.

Съобразявайки се с промените в глобален аспект, както и със своите евроинтеграционни приоритети в национален и регионален план, МВР е изградило правната си база със сродните служби, която се изразява в над 30 международни споразумения за полицейско сътрудничество, в това число с всички страни членки на ЕС, съседните на България страни и Европол. Това са съвременни двустранни споразумения за сътрудничество в борбата с тероризма и организираната и трансграничната престъпност, с акцент върху изграждането на механизми за активно оперативно сътрудничество. България е страна и по две тристранни спогодби за сътрудничество в борбата с организираната престъпност (България-Гърция-Румъния и България-Турция-Румъния). За още по-ефективно взаимодействие по линия на евроатлантическата интеграция и гарантиране на сигурността в региона МВР се присъедини към лансираната от МВнР инициатива за разширяване на сътрудничеството в четиристранно /България-Румъния-Гърция-Турция/ и свикване на министерска среща във формат 2+2.

В изпълнение на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европол оперативно-издирвателните служби на МВР осъществяват интензивен обмен на информация за презгранични престъпни организации и мрежи, ангажирани с незаконни международни трафици - на наркотици, на жени за целите на сексуалната експлоатация, на автомобили, на фалшифицирани парични знаци и официални документи, на цигари и тютюнени изделия. България участва в 6 аналитични работни файлове, като активно подпомага усилията на полицейските служби на страните-членки на ЕС за разбиване на престъпни групи, в това число и с българско участие, действащи самостоятелно или в сътрудничество с местни структури на територията на Съюза.

Обменя се оперативна информация в изпълнение на Протокол 6 към Европейското споразумение за взаимопомощ по митническите въпроси между Европейската общност, държавите - членки и България. НСБОП оказва съдействие по време на работни посещения на експерти от ОЛАФ за координиране на съвместни издирвателни действия. Продължава участието на постоянния представител на МВР в дейностите на Европейската група експерти по противодействие на фалшифициране на еврото. В резултат на успешно проведени операции по линия на противодействие срещу изготвянето и разпространението на фалшиво евро, което е приоритет на НСБОП в борбата с фалшивите парични знаци, за предходната година са иззети 3 045 бр. фалшиви банкноти евро с различен номинал на обща стойност по номинал 309750 евро, разбити са 12 нелегални печатници за производство на фалшиви парични знаци.

Българският опит убедително потвърждава, че сътрудничеството с Европол е най-ефективната форма на оперативно взаимодействие в многостранен и общоевропейски план. Смятаме, че засилването на ролята на Европол в борбата с организираната престъпност и разширяването на неговата компетентност е предпоставка за по-нататъшното развитие на сътрудничеството и повишаване ефективността от съвместите усилия в тази борба. По тази причина България се застъпва за ускоряване на преговорите между Европол и страните от Западните Балкани за сключване на споразумения за двустранно сътрудничество. Ползата от този процес ще бъде двустранна, както за Европол така и за заинтересованите страни. В същото време засилването на сътрудничеството в рамките на Европейската полицейска организация ще се даде мощен тласък за по-нататъшно задълбочаване на процеса на полицейско коопериране в региона на ЮИЕ.

Споразуменията за стабилизация и асоцииране на страните от Западните Балкани с ЕС, като и предстоящото присъединяване на България и Румъния към Съюза поставят на дневен ред въпроса за засилване на сътрудничество в областта на борбата с измамите и на първо място във взаимодействието срещу незаконното производство и контрабанда на високо акцизни стоки. България и готова да сподели опита си и да предостави експертиза в областта на институционалното изграждане и създаването на капацитет за сътрудничество с европейското бюро за борба с имамите - OLAF.

В многостранен план България е страна по две регионални спогодби – Спогодбата за сътрудничество при предотвратяването и борбата с транс-граничната престъпност (Спогодба SECI) и Спогодбата между правителствата на страните-участнички в ЧИС за сътрудничество в борбата срещу престъпността с двата й допълнителни протокола – за създаване на мрежа от офицери за връзка и за борба с тероризма. България участва активно в съвместните оперативни инициативи, координирани от Центъра SECI. Провежданите ежегодно операции “Възпиране” (Containment”) и “Мираж” за разкриване и пресичане на незаконния трафик на наркотици и търговията с хора доведоха да разбиване на значими наркоканали и неутрализиране на престъпни мрежи, трафикиращи хора за сексуална и трудова експлоатация в страните от ЕС.

През 2004 г. беше проведена международна полицейска операция “Мираж - 2004” срещу трафика на жени за сексуална експлоатация. Проверени бяха общо 783 обекта. Установени бяха 528 жени, занимаващи се с проституция, включително 14 чужденки (7 от Украйна, 6 от Русия и една от Молдова), 35 непълнолетни проституиращи български гражданки, 30 жени се определиха като жертви на трафик, 8 от тях бяха подпомогнати от Международната организация по миграция. Установени са 36 сводници. Образувани са 6 сл. дела и 14 дознания срещу 20 лица. Административни мерки са наложени в 152 случая. България активно участва в регионалното оперативно праоохранително сътрудничество в рамките на Центъра SECI. Паралелно с това следва да подчертаем, че при развитието на регионалните механизми за сътрудничество следва да се съобразяваме с перспективата за включване на страните от Западните Балкани в механизмите за сътрудничество с Европол.

България е признат надежден партньор на Европол и редица страни-членки на ЕС, като Австрия, Франция, Германия, Белгия, Холандия, Гърция в борбата с организирани престъпни мрежи като за трафик и търговия с жени за целите на сексуалната експлоатация. С оглед на рисковете и заплахите от тази трансгранична организирана престъпна дейност НСБОП самостоятелно и в сътрудничество с другите полицейски служби и заинтересованите партньори от ЕС, продължи да осъществява активна оперативно-издирвателна и превантивна работа.

В изпълнение на утвърдения от Целевата група на полицейските служби в Европа План за действие за борба с трафика на хора през 2004 г. ДНСБОП продължи работата по аналитичния работен файл (АРФ) “Марица”, открит в края на 2003 г. за събиране и анализиране на информация за български граждани, извършители и жертви Задържани са участниците в 3 ОПГ, осъществяващи трафик на жени. По образуваните 3 сл. дела предстоят съдебни процеси.

Трайно установена политика на МВР е разширяването и укрепването на създадената вече мрежа от офицери за връзка – в почти всички европейски страни, както и в страните от региона – Гърция, Турция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.

В оперативен план службите на МВР са разработили действащи схеми на съвместно решаване на конкретни случаи в областта на превенцията и борбата с престъпността. Идентифицирани са конкретните партньори, обменя се оперативна информация, провеждат се контролирани доставки.

През м. май 2005 г. в Милано след 18-месечна операция бе задържан Метуш Байрами, български и македонски гражданин, явяващ се ключова фигура в организацията на каналите за трафик на хероин от Турция за страните от Западна Европа през последните 7 години. Месец по-късно на територията на Холандия бе задържан неговата най-близка връзка при контрабанда на 35 кг хероин. Успехът на операцията доведе до неутрализирането на една от най-значимите фигури за незаконен трафик на наркотици, на Балканите. Известни са връзките на Байрами в балканските престъпни мрежи в Косово, Западна Македония и Албания, както и контактите му с радикалните политически среди в Косово. Всичко това демонстрира ясния ни ангажимент да съдействаме активно за стабилизирането, демократичното развитие и просперитета на региона. Убедени сме, че като страна източник на експертиза и натрупан опит в подготовката ни за членство в ЕС, можем да бъдем полезни на както държавите от Западните Балкани, така и на Европейския съюз за успешното реализиране на политиките му в тази част на Европа.

Борбата срещу международния тероризъм и организираната престъпност е приоритет за Министерство на вътрешните работи, което осъществява целенасочени мерки за реализиране на политиката на държавата, насочена към стриктно изпълнение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН за тероризма и за активна подкрепа на международната антитерористична коалиция. При изпълнението на основните си приоритети Министерството на вътрешните работи е водено от разбирането, че за тази задача трябва да бъде използван целият ресурс на държавата, възможностите на всички държавни органи и институции. За тази цел на 26 август т.г. главният прокурор на Република България, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите и директорът на Националната следствена служба утвърдиха съвместни Мерки за борба с тежките престъпления и организираните престъпни групи. Усилията са насочени към постигане на по-добра координация, сътрудничество и взаимодействие между специалните служби, полицията, съдебната система, местните органи за управление и структурите за действие при кризи, за обмен на информация, за осъществяване на превантивна дейност и провеждане на съгласувани действия за обезпечаване на сигурността на страната.
Ежедневно в полицейските операции в страната участват над 6000 полицейски служители и жандармерия.

По време на провежданите полицейски операции са проверени 9424 лица, от които - 7688 лица от криминалния контингент и 61 лидери или членове на организирани престъпни групи.

Под ръководството на Върховна касационна прокуратура в проведените полицейски операции на територията на страната са задържани 1 363 лица, от които 1 123 с полицейско разпореждане за 24 часа, 85 с прокурорско разпореждане за 72 часа, 15 с наложена постоянна мярка за неотклонение “Задържане под стража”, 8 с влязла в сила присъда “Лишаване от свобода”, 4 лица, отклонили се от изтърпяване на присъда в местата за лишаване от свобода и 198 лица, обявени за общодържавно издирване.

В страната са изградени и действат 640 временни контролно-пропускателни пунктове. Извършена е проверка на 172 380 МПС и пътуващите в тях 136 607 лица.

При опити за нерегламентирано преминаване през ГКПП са задържани 27 български и 15 чужди граждани, 82 лица, обявени за общодържавно издирване. Извършени са проверки на 504 плавателни съда.

В изпълнение на посочените мерки на територията на страната са осъществени над 180 финансови проверки, обхващащи периода 1993-2005 г., с предмет данъчни нарушения, установяване на данъчни задължения и престъпления, установяване на укрити данъци и данъчни измами. Министерството на вътрешните работи целенасочено за изграждане на административен капацитет, адекватен на обстановката и новите изисквания за борба с тероризма и организираната престъпност в национален и международен план. Обсъжданият в Народното събрание нов Закон за Министерство на вътрешните работи е ключова стъпка в тази посока.

В изпълнение на своите международни ангажименти и на изискванията на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН, през декември 2001 г. беше изготвен първият Национален доклад за дейността на Република България за противодействие на тероризма, а наскоро приключи работата по изготвянето на Шестия национален доклад в изпълнение на горецитираната Резолюция, който беше предаден в ООН на 13 октомври 2005.

През септември 2005 започна работата по подготовката на Национален доклад в изпълнение на Резолюция 1617 (2005) на Съвета за сигурност на ООН. Срокът за представяне на доклада е 1 март 2006. Българското законодателство е напълно хармонизирано с международно-правните инструменти, както и с изискванията на acquis, в тази област, като за целта бяха приети следните основни нормативни актове в тази насока:

- Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс,/2002/ в който, са предвидени специални наказателни състави за тероризъм и финансиране на тероризма;
- Законът за мерките срещу финансиране на тероризма (2003 г.).
- Национален Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма/2003/. Списъкът съдържа данни за физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на ООН (Консолидиран списък, поддържан от Комитет 1267), както и лица, групи и организации, които са включени в списъка на съвета на Европейския съюз, списъкът регулярно се актуализира в съответствие с постъпващите нови данни;
- ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари,/2003/
- Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (2005).
- Законът за екстрадицията и Европейската заповед за арест;/ 2005 /
- ЗИД на Закона за административните нарушения и наказания, /2005/, регламентиращ отговорността на юридическите лица, които са се обогатили или биха се обогатили неправомерно от определени престъпления, в т. ч. тероризъм, извършени от лица, които са управителни органи на юридическото лице или негови работници или служители.

Структурите на министерството имат пълна готовност и работят активно за интегриране с партньорските структури на ЕС и НАТО с оглед създаване на ефективни механизми за противодействие на рисковете и заплахите за сигурността. Нашата непосредствена цел е във взаимодействие с международните полицейски структури да бъдат ограничени в максимална степен възможностите организираните престъпни групи да осъществяват незаконен трафик през територията на Балканите за Западна Европа и да не се допусне терористични организации да използват контрабандните канали на организираната престъпност за техни цели.

Съвместно с нашите партньори от САЩ и ЕС са постигнати високи резултати в пресичането на наркотрафика, незаконното производство и разпространение на синтетични наркотици, неистински парични знаци и документи.През първото шестмесечие на 2005 г. са предотвратени 40 случая на нелегален трафик на наркотични вещества и прекурсори, като са задържани общо 480 кг., 305748 таблетки и 2000 ампули наркотични вещества. На територията на страната са иззети 21 кг хероин, 15 кг кокаин, и 158 кг марихуана. На чужда територия с участието на служби на МВР са задържани 213 кг хероин и 4177 кг хашиш.

В рамките на конкретни проекти с Германия, Франция, Испания, Великобритания и ЕВРОПОЛ службите на Министерството на вътрешните работи успешно противодействат на дейността на мрежите за трафик на хора, в т.ч. и на жени за сексуална експлоатация.

Установен е непрекъснат оперативен обмен на информация за терористични действия, инциденти с опасни товари, контрабанда на стоки, упойващи, психотропни и радиоактивни вещества, оръжие и боеприпаси.

В заключение искам да ви уверя, че Министерството на вътрешните работи ще продължи да развива сътрудничеството и взаимодействието с полицейските служби на страните членки на ЕС и НАТО за повишаване ефективността на противодействието срещу трансграничната организирана престъпност и международния тероризъм.

Нашата цел е пълно интегриране на полицейските и специални служби на страната в европейските и евроатлантическите структури и осигуряване на синхрон в общите действия по овладяване и неутрализиране на новите рискове и заплахи за сигурността.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ