Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Трета международна конференция по сигурността: Рисковете за сигурността и трансформацията - евро-атлантически и регионални перспективи
 
Новите рискове пред сигурността и ролята на публично-частното партньорство

д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията


Уважаеми господин Министър-председател,
Уважаеми дами и господа,

Днешната, ежегодна конференция на Центъра за изследване на демокрацията, е посветена на новите рискове за международната сигурност в контекста на трансформацията в нейното национално, регионално и глобално измерение. В известен смисъл динамиката на новите заплахи изпреварва развитието или поне отправя неочаквани предизвикателства пред институционалната инфраструктура на международната сигурност. През последните няколко години стана още по-очевидно засилването на нетрадиционните рискове, на които са изложени не само държавите, но които пряко засягат мирното всекидневие на гражданите. Непосредствената реалност на тероризма и верския екстремизъм постави дълбок отпечатък върху нашите схващания за предизвикателствата през ХХI век, а оттук и върху новата система за международна сигурност.

В тази връзка бих искал да отбележа два принципни момента:

Първо, необходимостта от радикално преосмисляне на концепциите за сигурност преди всичко от гледна точка на разбирането на социално-икономическите корени на несигурността.

Преплитането на интересите на терористи, наркотрафиканти и организирана престъпност изисква наднационална координация и взаимодействие на усилията по пресичането на новите фактори на нестабилност. Това е особено осезаемо тук, на Балканите, където се наблюдават процеси на корупционна симбиоза между политика и организирана престъпност, съчетаване на национални и трансконтинентални криминални мрежи. Разширяването на сиво-черните пазари на наркотици и нелегалната работна сила в Западна Европа неминуемо засилва ролята на криминалните групировки и е в основата на финансовата мощ на транснационалната престъпност. Всичко това означава, че икономическите и социалните детерминанти на новите заплахи трябва да заемат приоритетно място в нашите концепции за сигурност.

Второ, необходима е и нова, адекватна на глобалните реалности визия за новите рискове пред сигурността.

Пред изграждането на тази визия има две предизвикателства – тя трябва да бъде иновативна, но в същото време ориентирана към консенсус, да бъде дръзка, но в същото време – отговорна. Ако иновативното мислене и действие е императивно във всички области на обществено-икономическия живот, то трябва да се случи и в сферата на сигурността. Новата визия по проблемите на сигурността налага и използването на съвременен аналитичен инструментариум, включващ оценка на заплахите, финансово-икономически анализ, моделиране на процесите и тяхната прогностика, оценка на прилаганите мерки по пресичане на престъпността и др.

В този смисъл, средствата за противодействие на новите заплахи, вкл. на международните престъпни мрежи, не могат и не трябва да се ограничават с инструментариума на военната сила или на правоохранителните органи. Новата визия за противодействието на тези заплахи изисква и нови социални технологии, съвременни форми за включване на експертния потенциал на гражданското общество. Такава социална технология представлява публично-частното партньорство по въпросите на сигурността.

Партньорството между публичния и частния сектор, между държавата и гражданското общество е институционализирано и ефективно в редица области; сега е време това да се случи и в сектора за сигурност. Динамичният характер на заплахите и новите рискове пред сигурността налага разширяване обхвата на ангажираните институции – чрез включване на организации и институции от бизнеса и гражданското общество. Тъкмо това ние се стремим да постигнем чрез нашите годишни конференции по проблемите на сигурността.

Надявам се, че днешната конференция ще стане пореден пример за ефективно публично-частно партньорство по проблемите на сигурността.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ