Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Трета международна конференция по сигурността: Рисковете за сигурността и трансформацията - евро-атлантически и регионални перспективи
 
РОЛЯТА И ЗАДАЧИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В СВЕТЛИНАТА НА РИСКОВЕТЕ ЗА СИГУРНОСТТА И ТРАНСФОРМАЦИЯТА И НАШАТА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА И РЕГИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Ген. Никола Колев, Началник на Генералния щаб на БА


Уважаеми Господа министри,Дами и господа,

Позволете ми най-напред да изкажа личната си и на ръководството на Генералния щаб на Българската армия благодарност към Центъра за изследване на демокрацията за отправената покана, да участвам в годишната международна конференция по сигурността.

Като началник на Генералния щаб на Българската армия за мен е привилегия и чест да бъда част от тази конференция, която вече няколко години генерира рационални идеи и предлага решения за укрепване на сигурността в контекста на трансформацията в световен и регионален мащаб.

Уважаеми дами и господа,

Глобалните геополитически промени в края на ХХ век генерираха нови противоречия и създадоха предпоставки за нови по характер рискове и заплахи. Научно-техническата революция и глобализацията изправиха света пред нов преход - прехода от модерно индустриално към постмодерно информационно общество. Този преход се характеризира с невиждани динамични изменения в характера и мащабите на рисковете и заплахите за сигурността.

Като ключови фактори определящи стратегическата среда за сигурност се утвърдиха глобализацията, нарастващата сложност и непредвидимост на асиметричната война, променящите се демографска и околна среда, оформянето на райони с нестабилна политико-социална среда и ниско ниво на икономическо развитие, радикалните идеологии и нерешените конфликти.

В многоизмерния характер на глобалната система за сигурност военното участие в нея излезе от рамките на традиционната съюзна и териториална отбрана и пренасочи фокуса си върху предотвратяването на конфликти, управлението на кризи, възстановяването, налагането и поддържането на мир и хуманитарна помощ и подкрепа.

На този фон военностратегическата среда придоби ново съдържание. Сложният характер на средата за сигурност предполага широк спектър на военно участие в разрешаването на възникващите конфликти – от превантивни действия през хуманитарни операции до бойни действия с висока интензивност. Борбата със съвременните заплахи и особено с основната от тях – тероризма е непосилна задача за една отделно взета страна и изисква ангажираността на всички демократични сили.

В общата динамика на протичащите процеси за сигурност военният фактор ще продължава да играе важна роля, в тясна връзка с дипломатическите, политическите и икономическите фактори. В контекста на общата среда за сигурност и протичащите процеси и събития в света, мащабът на промените и логиката на глобалната трансформация стават все по–разбираеми и по–необходими. Променената среда за сигурност наложи адаптиране и преосмисляне на основната роля и задачи, стоящи пред основният гарант за сигурността на настоящия етап – Северноатлантическия блок – НАТО. Взетите на последните срещи на върха решения на Алианса ясно и недвусмислено показват, че НАТО се превръща във фокусна точка за планиране и координиране на многонационалния военен принос за защита срещу новите несиметрични заплахи. Направен е основополагащия извод за бъдещето развитие на Съюза на основата на планиране и изграждане на необходимите способности за посрещане на тези заплахи. НАТО затвърди ролята си на организация за поддържане и налагане на мир, стабилност и ефективно противодействие на новите предизвикателства, намерила израз в провежданите операции на Балканите в отговор на кризи.

Важен фактор за укрепването на регионалната и световната сигурност е решимостта на Европейския съюз да включи военно измерение в своята политика. Реален израз на идеята за “обща европейска отбрана” е поемането и постконфликтното възстановяване на Босна и Херцеговина от Европейския съюз с активирането на операцията “ALTHEA”. Тези процеси на трансформация поставиха нови изисквания към изграждането и развитието на съвременната Българска армия. Промениха се схващанията за ролята и мястото на Българската армия в общата отбранителна система на страната. При изграждането и развитието на Българската армия бяха отчетени новите възможности на интеграцията и сътрудничеството като фактори формиращи военно–стратегическата среда. Беше извършена огромна по обем работа и бяха постигнати значителни резултати в редица области като:

• активно и реално/определящо участие в интеграционните процеси на присъединяването на страната към НАТО и Европейския съюз;

• активно и реално участие в регионалните инициативи по укрепване на доверието и сигурността;

• международно военно сътрудничество и участие в многонационални формирования;

• прилагането на нормите на международното право в областта на контрола на въоръженията и неразпространенията на оръжия за масово поразяване;

• двустранни и многостранни военни контакти и консултации по въпроси от областта на сигурността;

• обмен на личен състав за обучение в краткосрочни и дългосрочни курсове.

Променените характеристики, форми и начини за водене на операциите рефлектираха върху организацията на оперативната подготовка на Въоръжените сили, изграждането на военни лидери и интегриране на оперативни способности.

Като основен гарант на сигурността и териториалната цялост на страната Българската армия заемаше и заема важно място в интеграционните процеси на присъединяването на Р България към НАТО и Европейския съюз и стабилизирането на Югоизточна Европа.

От включването на Р България в инициативата “Партньорство за мир (ПзМ)” Българската армия неотклонно следваше избрания път за достигане на критериите и изискванията на НАТО за получаване на покана за членство.

Ключови за успешната подготовка за членство бяха извършената Реформа в Българската армия, разработването на нормативната база от документи и изпълнението на Плана за действие за членство в НАТО. Оценка за резултатите от постигнатото беше приемането на страната за пълноправен член на Северноатлантическия Алианс, което е и реализация на най–значимия национален външнополитически приоритет през последните години.

Бяха извършени сериозни структурни и организационни промени насочени към развиване на необходимите оперативни способности; установяване на целесъобразен баланс между активните и резервните сили и стабилизиране на реформираните видове въоръжени сили.

Израз на тези промени са ускореното реформиране на Българската армия, намаляването на нейния мирновременен и военновременен състав, създаването на гъвкава функционална и организационна структура, значително намаляване на основни образци въоръжение и техника (танкове, бойни бронирани машини, вертолети и кораби), повишаването на оперативната съвместимост и стартирането на модернизацията. Паралелно с мащабната си трансформация Българската армия активно участва със свои контингенти в различните операции в отговор на кризи, което определя практическите измерения на политиката на страната ни за европейска и евроатлантическа интеграция и засилено регионално сътрудничество. Участието на Българската армия в операциите на НАТО (SFOR, KFOR, ISAF), EUFOR (“ALTHEA”) в “Коалицията на желаещите” (операцията за“Стабилизиране и възстановяване на Ирак”), в мисии на ООН (UNMEE в Етиопия и Еритрея, UNMIL в Либерия и UNMIK в Косово) е сериозен национален принос към мира и сигурността в света.

В настоящия момент Българската армия участва с 539 военнослужещи в операции в отговор на кризи, което на този етап съответства на възможностите ни за финансиране на мисии зад граница.

Участието на Българската армия в съюзни и коалиционни операции и мисии на ООН е израз на политиката на Р България и неин принос в усилията на международната общност за нормализиране на обстановката в света и региона. Това участие допринася за издигане на международния престиж на страната, ускорено и пълноценно интегриране в евроатлантическите структури за сигурност, сътрудничество във военната област и придобиване на нов военнополитически опит за целите на подготовката на въоръжените сили.

С подписването на договора за присъединяване на Р България към Европейския съюз и придобиването на статут на присъединяваща се страна за ръководството на Генералния щаб, особена важност придобиха мястото и приноса на Българската армия за постигането на стратегическата цел на страната – пълноправно членство в Европейския съюз на 01.01.2007 г.

Освен участието ни в операцията на Европейския съюз “ALTHEA” в Босна и Херцеговина има политическо решение да участваме в Многонационална тактическа бойна група на Европейския съюз с Гърция, Румъния и Кипър, като конкретния ни принос се доуточнява. Активизира се участието ни във военните органи и структури на Европейския съюз.

Много е направеното за укрепване на сигурността и доверието в регионален мащаб. Това беше реализирано чрез значителния принос на Българската армия в Многонационалните военно-политически инициативи и двустранни споразумения между страните от Югоизточна Европа с особен акцент върху инициативата за изграждане на Многонационални мирни сили за Югоизточна – Европа като ключов елемент за военно–политическото сътрудничество в региона. Ние полагаме всички усилия за да допринесем за развитието на оперативната група за черноморско сътрудничество BLACKSEAFOR с цел: разширяване на дейностите и насочване на усилията върху борбата с тероризма и неразпространение на оръжията за масово поразяване; създаването на постоянен команден пост и комуникационно – информационна мрежа; трансформиране на бойните сили в ефективен инструмент за изпълнение на задачите за борбата с тероризма и неразпространение на оръжия за масово поразяване; координиране на действията със създадения Черноморски граничен координационно - информационен център.

Генералният щаб на Българската армия участва активно в реализирането на националната политика за осигуряване на стабилност и сигурност без оперативно развръщане на въоръжените сили. Това намира израз в изпълнението на: дейностите по контрола на въоръженията; адаптацията и изпълнението на Договора за обикновените въоръжени сили в Европа; взаимни посещения на кораби, самолети, военни подразделения и личен състав на различни равнища; обмяна на опит по военното строителство, изграждането и развитието на въоръжените сили на двустранна и многостранна основа; реализирането на програми за обмен на личен състав, учения, курсове за обучение и др.

Казаното дотук очертава значимия принос на Българската армия за укрепване на мира и сигурността в кризисните райони по света и на Балканите, а така също и за ускореното интегриране на страната в евроатлантическите структури за сигурност.

В тази насока е и новата отбранителна политика на страната изразена във визията за ролята, мястото и задачите на Българската армия определена като резултат от Стратегическия преглед на отбраната. Нашата задача е да изградим допълващите се способности за изпълнение на три основни мисии:

• отбранителна;

• подкрепа на международния мир и сигурност;

• принос към националната сигурност в мирно време.

Целта е Българската армия да е готова да гарантира националния суверенитет, сигурност и независимост, да защитава териториалната цялост на страната и тази на страните членки на НАТО, да е в състояние да изпълни международни и коалиционни ангажименти за борба с тероризма, предотвратяване и управление на кризи и конфликти, да осъществява необходимите дейности в подкрепа на развиващата се европейска политика за сигурност и отбрана, както и такива по контрола на въоръженията, неразпространение на оръжия за масово унищожаване и техните носители, международно военно сътрудничество, предоставянето на хуманитарна помощ, укрепването на доверието и сътрудничеството.

Уважаеми дами и господа,

Излагайки пред вас ролята и мястото на Българската армия в цялостния процес на трансформация и националния ни принос в изграждането на един мирен и сигурен свят искам да подчертая, че тя е само един от инструментите, които България трябва да използва мъдро и активно за да се превърне в генератор на доверие и сигурност. Само така страната ни ще се утвърди като активен и ценен съюзник, последователен в политиката си и надежден партньор, гъвкав в подходите си при реализиране на националните си интереси и достойно участие в колективни системи и механизми за решаване на предизвикателствата пред сигурността в глобален мащаб.

Балансираната политика за отбрана и сигурност насочена към установяване на траен мир и стабилност в регионален и глобален мащаб и активно формиране на средата за сигурност са най-важното условие за споделяне на отговорностите за укрепване на мира и сигурността и за адекватно посрещане на съществуващите и бъдещите рискове и заплахи.

Благодаря за вниманието!
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ