Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Първа среща на Регионалната работна група по корупция и образование на ЮНЕСКО
 
Първата среща на Регионалната работна група по корупция и образование, създадена от ПРООН и ЮНЕСКО, се проведе в Париж на 4-5 декември 2003 г. Участваха представители на държавни институции и неправителствени организации от България, Хърватска, Чехия, Словакия, Литва и Полша и представители на Международния институт за планиране в образованието /МИПО/ при ЮНЕСКО и ПРООН - Братислава, Офисът по наркотици и престъпност на ООН - Виена, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - Виена, Отворено общество - Белград и Трансперънси интернешънъл - Берлин.

Срещата на регионалната работна група по корупция и образование премина в две сесии, първата от които беше посветена на проблемите на антикорупционното образование в страните от региона. Борбата срещу корупцията чрез антикорупцонно образование е възприета като съставна част от антикорупционните стратегии в страните от региона. Характерно е също така, че инициативата за антикорупционно образование в образователната система на университетско ниво или в средното училище е подета от неправителствените организации. Практическите стъпки и осъществените дейности в тази област обаче са на различно ниво в отделните страни.

Г-н Константин Паликарски, секретар на Комисията за координация на работата по борбата срещу корупцията, представи дейността на Комисията, и по-специално мерките, предприети за антикорупционни образователни курсове на държавните служители в национален мащаб. Д-р Живка Дамянова, координатор на експертната група по антикорупционно образование в рамките на Коалиция 2000, представи учебното помагало “Антикорупция”, послужило за въвеждане на антикорупционни лекционни курсове в някои университети в България, и програмата на Коалиция 2000 за изготвяне на курикулум/програма за антикорупционно обучение в средните училища в страната, както и опита от иницииране на модели на извънкласно обучение в областта на антикорупцията в партньорство на местни неправителствени организации и местните власти.

Първи стъпки във въвеждане на антикорупционно образование са направени и в Словакия в резултат на активността на Трансперънси интернешънъл-Словакия и държавните институции. За средното училище са издадени специални помощни пособия (tools), включващи “Наръчник по антикорупция”, педагогически текстове, адаптирани към съответната аудитория, видеозаписи, игри, казуси. Провеждат се курсове за обучение и тренинг на учителите /до сега около 300/ от цялата страна. Провеждат се първите пилотни проекти за антикорупционно образование в гимназиалния курс. На университетско ниво от 2002-2003 учебна година се преподават специализирани курсове – “Антикорупционни стратегии в икономиката” във Факултета по корпоративен менъджмънт и “Какво трябва да знаят гражданите за корупцията” във Факултета по Педагогика.

В Литва и Хърватска дейностите са в подготвителен етап: провеждане на информационно-образователни кампании, подготвяне на методологически и практически програми и други. Трудности във въвеждането на антикорупционното образование споделиха представителите на неправителствени организации от Полша и Чехия, главно поради непрозрачност на държавните институции и правителствата.

На втората сесия на Регионалната работна група по корупция и образование бяха съобщени данни за нивото на корупция в системата на образованието в отделните страни, които свидетелстват за наличието на сериозен проблем в целия регион. Макар и да има някои национални отлики, осъществяваните корупционни практики си приличат, доколкото си приличат и самите образователни системи.

Бяха одобрени и следните препоръки:
1. Всички документи – доклади, анализи, социологически проучвания и други, представени на първата среща на регионалната работна група, да бъдат публикувани на специален интернет сайт, който да представлява “Диагностика” на проблема в региона.
2. Втората среща да се проведе с участието на министрите на образованието на страните от групата.
3. Да се проучи възможността за превод на английски език с оглед разпространение и използване в страните от региона на учебното помагало”Антикорупция” на Коалиция 2000 и на Наръчника, издаден от Трансперънси интернешънъл-Словакия.
4. Да се публикуват добрите практики на публично-частно партньорство в областта на антикорупционното образование, споделени от представителите на България и Словакия, както и от другите страни, които желаят.
5. Да се предприеме необходимото за въвеждане на етични кодекси /на учители, преподаватели/ и тренинги с оглед подобряване на корупционната обстановка в системите на образованието.

В заключение беше изразена подкрепа на инициативата на ПРООН и ЮНЕСКО за създаване на постоянна работна група за борба срещу корупцията чрез по-добро образование в региона.

Програма на срещата на Регионалната работна група по корупция и образование (само на английски език)
Представяне на Програмата за антикорупционно образование на Коалиция 2000 - д-р Живка Дамянова
Повече за учебното помагало "Антикорупция" 2003
Пълен текст на учебното помагало "Антикорупция" (Adobe PDF, 1,9 Mb)
Кръгла маса на тема Антикорупционно образование, 25 ноември 2003 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ