Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Народното събрание прие Закона за електронния документ и електронния подпис
 
На 22 март 2001 г. Народното събрание прие на второ четене Закона за електронния документ и електронния подпис, изготвен от работна група при Центъра за изследване на демокрацията със съдействието на Експертен съвет (представители на заинтересуваните страни като Българската народна банка, Централния депозитар, Българската стопанска камара, БОРИКА АД, Българската фондова борса, Министерството на икономиката, Министерството на правосъдието, Министерския съвет, Държавната комисия по далекосъобщения, юристи и експерти в областта на информационните технологии). Законът е обнародван в Държавен вестник бр. 34 от 06.04.2001.

През април 2000 г. Центърът за изследване на демокрацията публикува резултатите от извършеното проучване на чуждото законодателство заедно с проект на закона в сборник, озаглавен "Електронна търговия и електронен подпис - правни аспекти". Последният вариант на проекта, одобрен от българското правителство на 28 септември 2000 г., взима под внимание повечето от мненията, предложенията и препоръките, направени от заинтересуваните страни и от български и чуждестранни експерти.

Проектът и новоприетият закон са съобразени с основните положения на Директива 1999/93/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно правната рамка на Общността за цифрови подписи (в сила от 20 януари 2000 г.) и с редица от успешно прилаганите вече законодателни решения в други страни.

Законът, който ще влезе в сила 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник", признава правната валидност на електронните подписи, определя видовете електронни подписи, изискванията към дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, правомощията на Държавната комисия по далекосъобщения да регулира и контролира дейността по предоставяне на удостоверителни услуги, както и да регистрира доставчиците на удостоверителни услуги, които ще могат да предоставят услуги, свързани с усъвършенствани електронни подписи, приложими в публичната сфера. Надеждността и сигурността на последния ще бъдат под контрола на Държавната комисия по далекосъобщения. Същевременно до влизането на закона в сила Министерският съвет следва да приеме подзаконовата уредба.

Новият Закон за електронния документ и електронния подпис ще бъде включен в подготвяното второ издание на сборника "Електронна търговия и електронен подпис - правни аспекти". Изданието ще включва още коментар върху новия закон, както и нови чуждестранни и международни актове в тази област.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ