Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обществен форум “Образование и антикорупция”
 
На 18 януари 2005 г. в Резиденция Бояна се проведе Обществен форум на тема “Образование и антикорупция” организиран от Коалиция 2000. Във Форума взеха участие над 100 представители от: Министерството на образованието и науката, донорски организации парламентарни и правителствени комисии за борба с корупцията, академични институции, профсъюзни организации в областта на образованието, НПО и медии, които участват в изработването и прилагането на политики и програми за антикорупционно образование в средните и висшите училища в България.


Дебатите бяха съсредоточени върху две основни теми: “Антикорупция в сферата на образованието: състояние на проблема и добри практики” и “Въвеждане на антикорупционно образование в българското училище”.

Форумът беше открит от д-р Огнян Шентов, председател на УС, Център за изследване на демокрацията. Във встъпителните си думи д-р Шентов подчерта, че антикорупционното образование е един от най-важните приоритети на Коалиция 2000, реализиран в тясно сътрудничество между неправителствени организации, академични среди, учителската общност, както и представители на публичните институции и очерта основните постижения на Коалиция 2000 в тази област. Д-р Шентов представи и подготвения от работна група концептуален документсъдържащ препоръки за основните направления на работата по въвеждане на антикорупционно обучение за младежите и учениците от 1 до 12 клас.

Проф. Камен Велев, Зам.-министър, Министерство на образованието и науката (МОН) поднесе приветствено слово към участниците във Форума от името на министър Игор Дамянов, в което подчерта, че въвеждането на антикорупционно образование във висшите и средните училища е неделима част от изграждането на действаща гражданска позиция у младите хора. Проф. Велев наблегна върху факта, че МОН ще разчита и занапред на партньорство с училищните настоятелства, с ученически и студентски сдружения, с браншовите организации за недопускане на корупционни практики в сферата на образованието.

Г-жа Дебра Макфарланд, Директор на Американската агенция за международно развитие също отправи приветствени думи към участниците във Форума. Тя подчерта, че българското училище вече е доказало, че има голям потенциал за разпространение на принципите на доброто управление и законността, чрез въвеждането на курсове на антикорупционна тематика и осъществяването на други форми на обучение с антикорупционна насоченост. Г-жа Макфарланд отправи препоръки към Министерството на образованието и науката да приеме национални образователни стандарти и програми за преподаване на антикорупция като част от програмата по гражданско образование в средното училище, и също така препоръча въвеждането на курсове на такава тематика и във висшите училища, за да се улесни подготовката на компетентни преподаватели, психолози и социални работници и пр.

Г-жа Кирилка Мишева, гл. одитор в Сметната палата представи доклад на тема “Сметната палата и антикорупцията в системата на образованието”. Г-жа Мишева запозна участниците във Форума с дейността на Сметната палата като постави акцент върху направените от Палатата анализи на резултати от извършените одити в държавните висши училища и идентифицираните рискови фактори и възможни форми на корупция. Някои от тези фактори и форми са: възлагане на обществени поръчки; сключване на договори за отдаване на имущество под наем; ползване на студентските общежития; сключване на договори с търговски дружества за съвместно обучение на студенти или възлагане на търговски дружества да извършват обучението от името на висшето училище; прием и прехвърляне на студенти от едно висше училище в друго, както и от една специалност в друга; разкриване много на брой филиали и изнесени звена на територията на страната; събиране на приходи, извън регламентираните в ЗВО.

По време на форума бяха представени резултати и добри практики постигнати по проекти и проучвания на антикорупционна тематика на Коалиция 2000 и партньорски организации в рамките на Програма “Гражданското общество срещу корупцията” през 2003 и 2004 г (вж. направените на форума презентации).

По време на дискусиите на форума бяха споделени конкретни мерки предприети за ограничаване на корупцията във висшите учебни заведения в България. Проф. Добринка Темнискова, преподавател по ботаника и първи академичен обществен посредник (омбудсман) на СУ “Св. Климент Охридски”, избрана на тази позиция на 1.11.2004 г., представи своя кратък опит в разрешаване на академични казуси и спорове в Софийския университет. Проф. Темнискова изрази мнението си, че са необходими промени в закона за висшето образование, които да позволяват налагането на строги административни наказания при доказани случаи на корупция и злоупотреби в университетите, както и въвеждането на по-строги критерии за акредитация на висши учебни заведения, целящи намаляване на броя на нелегитимните университети.

Доц. Людмил Георгиев, Зам.-ректор на Нов български университет запозна участниците във форума с добрите практики на университета за увеличаване на прозрачността при прием, оценяване и дипломиране на студенти. Някои от тези практики са: въвеждането на етичен кодекс на преподавателите; използването на електронна информационна система за текущо оценяване (проверка на оценките чрез интернет); обявени публично формати за оценяване на студенти по отделните предмети (чрез уеб страницата на университета); ежегодно оценяване на преподаватели; установени правила за подаване на сигнали за злоупотреби и корупция по факултети.

Г-н Константин Паликарски, Секретар на правителствената Комисия за координация на работата по борбата с корупцията (ККРБК) изнесе данни за предприетите от правителството мерки за ограничаване на случаите на корупция в държавната и местната администрация. Някои от тези мерки са: приемане на етични кодекси на държавните служители, организиране на информационни семинари на антикорупционна тематика за държавни служители, създаване на областни антикорупционни съвети . Към края на 2004 г. такива съвети функционират като консултативни органи към областните управи във всички областни градове, без София.

В заключение, г-жа Албена Чупетловска, Ст. експерт към Министерството на образованието и науката сподели всеобщото мнение, че образованието разполага с големи възможности за изграждане на ценности, нагласи и умения у младите хора за активно и компетентно участие в живота на гражданското общество и изграждане на нетърпимост към проявите на корупция в обществото. Г-жа Чупетловска очерта конкретните форми за реализиране на антикорупционно образование в средното училище разработвани и подкрепяни методически и финансово от МОН: чрез включване на антикорупционна тематика в учебното съдържание на съществуващите предмети по гражданско образование; чрез въвеждането на свободно-избираем предмет “Антикорупция” в горните класове от есента на 2004 г.; чрез стимулиране на извънкласни и извънучилищни дейности – конкурси, посещения на институции и пр.; чрез часа на класа; чрез националния конкурс за учители “Добри педагогически практики по гражданско образование”. Г-жа Чупетловска потвърди и готовността на МОН да оказва методическа помощ на учителите чрез популяризирането на добри практики и издаването учебно-помощна литература на антикорупционна тематика.


Обща информация за Форума
Информация за медиите
Програма на Форума
Работни материали за Форума (PDF, 1.05 Mb)
Отзвук в медиите

Приветствени слова и изказвания на официални лица
Приветствено слово на министър Игор Дамянов към участниците във Форума, поднесено от зам.-министър Камен Велев, Министерство на образованието и науката (PDF, 3.24 Mb)
Приветствено слово на г-жа Дебра Макфарланд, Директор, Американска агенция за международно развитие (USAID)
Приветствено слово на г-н Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията
Доклад на тема “Сметната палата и антикорупцията в системата на образованието”, представен от г-жа Кирилка Мишева, гл. одитор, Сметна палата
Изказване на г-жа Албена Чупетловска, ст. експерт, Дерекция "Политика в общото образование", Министерство на образованието и науката

Презентации на участници във Форума
Презентация на г-н Александър Стоянов, Директор, "Витоша Рисърч" (PDF, 392 Kb)
Презентация на доц. Петя Кабакчиева, Асоциация за социални изследвания (PDF, 237 Kb)
Презентация на проф. Пепка Бояджиева, Фондация "Общности 2002" (PDF, 116 Kb)
Презентация на гл.ас. Емилия Ченгелова, Фондация "Социален диалог" (PDF, 183 Kb)
Презентация на доц. Ивайло Тепавичаров, Сдружение "Е. Кларк и П. Касабова" (PDF, 159 Kb)
Презентация на Надежда Махмудиева, Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове (PDF, 136 Kb)
Презентация на доц. Райна Захариева, Сдружение "Е. Кларк и П. Касабова" (PDF, 141 Kb)
Презентация на Мария Донкова, Фондация "Пайдея" (PDF, 100 Kb)
Презентация на Даниела Добрева, Асоциация "Родители" (PDF, 383 Kb)

Публикации и ресурси по темата
Превенция и борба срещу корупцията чрез гражданското образование в българското училище. Основни насоки и препоръки за периода 2005-2007 година (концептуален документ)
Антикорупционна тетрадка, 2004 г.
Справочник "Корупцията в 100 отговора", 2004 г.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ