Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Повече за конференцията
 
Съдебната реформа в България продължава да бъде приоритет в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз. На 29 октомври 2003 г. приключиха преговорите по глава 24 “Правосъдие и вътрешни работи”, но въпреки това пред страната ни са поставени няколко важни изисквания, които тя трябва да изпълни преди да стане пълноправен член на ЕС, между които реорганизация на следствието и подобряване на ефективността и прозрачността на прокуратурата. Според доклада от първата мониторингова мисия в България (peer review) след приключването на преговорите и затварянето на глава 24, който беше представен през юли 2004 г. и в съответствие с Редовния доклад на Европейската комисия за напредъка на България по присъединяването за 2004 г., реформата на досъдебната фаза в България трябва да бъде продължена, за да отговори на изискванията на ЕС за ефективност. Според експертите протичащата реформа само частично покрива поставените изисквания. Належащи са промени в Конституцията, Закона за съдебната власт и НПК, които да предефинират ролята и функциите на прокурорите, следователите и дознателите, да превърнат прокурора в основното звено в досъдебната фаза.

Съдебната реформа е сред приоритетните области в дейността на Центъра за изследване на демокрацията още от началото на 1999 г., когато Центърът постави началото на Инициативата за съдебна реформа в България – коалиция от водещи неправителствени организации, представители на държавни институции и експерти, с цел подготовката на програма за подпомагане и успешно осъществяване на съдебната реформа в България. В Инициативата за съдебна реформа се включиха 8 неправителствени организации: Съюзът на съдиите в България, Центърът за изследване на демокрацията, Камарата на следователите, Европейската мрежа на жените в полицията – България, Правната инициатива за обучение и развитие, Алиансът за правно взаимодействие, Фондация Съвременен наказателен процес и Съюзът на юристите в България. Програмата за развитие на съдебната реформа в България, подготвена в рамките на инициативата, беше приета на обществено-политически форум през май 2000 г. В резултат на установеното публично-частно партньорство основните приоритети на програмата бяха включени в Стратегията за реформа на българската съдебна система, приета от правителството през октомври 2001 г. Публично-частното партньорство продължи успешно и в процеса на работа по Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт, подготвена по инициатива на Центъра за изследване на демокрацията с цел да подпомогне предотвратяването и противодействието на корупцията в съдебната власт. Програмата е подготвена от водещи български юристи, включително магистрати, и е резултат от съвместните усилия на водещи неправителствени организации, на представители на държавни институции и експерти. Документът, публикуван през есента на 2003 г., съдържа редица конкретни предложения за реформа в съдебната власт.

ФОРМАТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Международната конференция “Съдебната власт в България в контекста на присъединяването към ЕС: реформа на следствието и прокуратурата” ще се проведе на 8 и 9 април 2005 г. (петък и събота) в София (Резиденция Бояна). На конференцията ще бъдат поканени 150 участника:

  • Представител на Европейската комисия


  • Двама участника от Испания. Испанските представители на конференцията ще включват един представител на Главния съвет на съдебната власт на Испания и един представител на прокуратурата.


  • 18 участника от почти всички страни по ФАР (по двама участника от Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, Латвия, Литва и Румъния). Участниците от всяка страна ще включват по един представител на прокуратурата и на разследващите органи.


  • 100 участника от България – представители на съда (съдии от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните, окръжните и районните съдилища), прокуратурата (главният прокурор и неговите заместници, прокурори от Върховната касационна, Върховната административна, апелативните, окръжните и районните прокуратури), следствието (следователи от Националната следствена служба и окръжните следствени служби), Висшия съдебен съвет, Народното събрание, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, президентството, Конституционния съд, неправителствени организации, работещи за подпомагане на съдебната реформа (Съюз на юристите в България, Съюз на съдиите в България, Асоциация на прокурорите, Камара на следователите), представителства на международни организации в България (Делегацията на Европейската комисия в България, Програмата на ООН за развитие, Световната банка и др.), академичната общност, експерти и други.


  • 30 представители на организациите, участващи в Инициативата за съдебна реформа, и журналисти.


МАТЕРИАЛИ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Преди конференцията ще бъде подготвен аналитичен доклад: Следствието и прокуратурата в държавите-членки на ЕС и страните-кандидатки. Докладът ще бъде разпространен сред участниците по време на конференцията. Той ще включва преглед на организацията и принципите на работа на следствието и прокуратурата в Европейския съюз, включително новоприетите държавите-членки и страните-кандидатки. Докладът ще бъде разпространен сред всички поканени за участие в конференцията, както и сред представители на други държавни институции, граждански организации и експерти, работещи в областта на съдебната реформа.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА

Всички материали от международната конференция – изнесените доклади, направените изказвания, както и резюме на дискусията - ще бъдат събрани и публикувани в самостоятелно издание, което ще бъде изпратено до всички участници в конференцията и до всички институции,ангажирани в процеса на съдебната реформа.

Февруари 2005 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ