Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Втора годишна международна конференция "НАТО, Европейският съюз и новите рискове: перспективата на Югоизточна Европа"
 
29-30 октомври, 2004 г.
София

Изказване на проф. Георги Петканов, Министър на вътрешните работи на България


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ,

Благодаря за предоставената ми възможност, да взема участие в работата на международната конференция по въпросите на сигурността, организирана от Центъра за изследване на демокрацията. Като много полезна може да се оцени инициативата на организаторите да осигурят в работата й високопоставени представители на НАТО, Европейския съюз, министри на отбраната и вътрешните работи на страни от нашия регион, на влиятелни международни организации и дипломатически мисии, академични кръгове и неправителствени организации.

Членството на Република България в НАТО и предстоящото присъединяване към ЕС, предоставят на страната ни изключителната възможност за пълноценно интегриране на структурите за сигурност в аналогичните структури на европейската и евроатлантическата общност. От 90-те години на миналия век, определящ процес в международните отношения е процесът на глобализация. Със своите предизвикателства и нарастващата взаимозависимост между държавите, тя поражда значителни промени в същността и начина на отстояване на националните интереси. През този период, международната среда на сигурност търпи съществени промени. Очертават се нови тенденции. Процесите на интеграция обхванаха и Централна и Източна Европа. Страната ни вече е приета в НАТО и предстои да се присъедини към ЕС.

На този фон на радикални промени, нашата оценка е, че в средносрочен и дългосрочен план Република България и нейните съюзници няма да бъдат изправени пред класическа военна заплаха.

Събитията след 11 септември 2001 г. обаче наложиха преосмисляне на приоритетите на международната общност и укрепване на съществуващата международноправна база, институциите и механизмите за поддържане и гарантиране на световния мир и сигурността.

От тази гледна точка в страната ни бяха предприети законодателни и други мерки за промени в дейността на специалните служби, за пълното им привеждане в съответствие с процесите на присъединяване към НАТО и ЕС.

НСС беше реорганизирана. Извършени бяха промени в структурата по образец на страните-членки на НАТО и окончателно беше скъсано със съветския модел на специалните служби. Приоритетно място в дейността на НСС зае осъществяването на координация и взаимодействие с чуждите специални служби за противодействие на международния тероризъм и други форми на международна организирана престъпност, в съответствие с международните задължения на Република България.

Приети бяха Закон за защита на класифицираната информация, ЗИД на Закона за МВР, регламентиращ отговорностите на НСС за функционирането на националната система за защита на класифицираната информация. В момента тече законова промяна, с която ще се даде възможност НСС да функционира като единна структура в рамките на територията на цялата страна.

Уважаеми дами и господа, организацията на Северно-атлантическия договор, играе централна роля в поддържането и укрепването на евроатлантическата сигурност. Членството в НАТО осигурява изключителни гаранции за сигурността на Република България. Бъдещото разширяване на Алианса ще подобри значително средата за сигурност и ще увеличи потенциала му за въздействие върху нея. Политиката на "отворени врати" и присъединяването на нови членове от Югоизточна Европа ще допринесе за създаване на единно пространство на сигурност и стабилност в нашия регион.

Интеграционните процеси, които се задълбочават в рамките на Алианса, без съмнение доведоха до засилване на сътрудничеството и в областта на сигурността.

Службите за сигурност и обществен ред вече работят в тази съвременната среда за сигурност съдържаща редица предизвикателства. Страните от Югоизточна Европа са разположени по протежение на естествения сухоземен маршрут на нелегалната контрабанда. Каналите, които започват от Югозападна Азия и Източното Средиземноморие, пресичат Балканите и създават потенциална опасност от действията на трансграничната организирана престъпност. Запазват актуалното си значение рисковете от организираната престъпност, незаконния трафик и търговия с наркотични вещества.

Със своята активна подкрепа за световната антитерористична коалиция, България е в обсега на вниманието на международните терористични организации. Съществено влияние оказва и непосредствената близост на страната ни до регионални огнища на напрежение - Близкия Изток и Кавказкия регион.

Тероризмът днес, за разлика от миналото, има потенциала да нанесе огромни поражения чрез оръжия за масово унищожение и други средства, и да наруши нормалния ход на социалните, икономическите и политическите процеси във всяка страна.

Рискове за сигурността произтичат и от миграционния натиск, породен от конфликтите в Близкия и Средния Изток. Проблемите, свързани с превенцията и борбата с нелегалната миграция и трафика на хора, стават все по-значими за службите на МВР, както и за международното сътрудничество с правоприлагащите служби на страните от ЕС.

Запазват се на висока степен рисковете, произтичащи от незаконната търговия с оръжие и стоки с възможна двойна употреба. Министерство на вътрешните работи напълно споделя разбирането, че опасността, в ръцете на терористични групи да попаднат оръжия за масово унищожение, се превръща в най-сериозната потенциална заплаха за международната сигурност. Ето защо противодействието срещу незаконния трафик на оръжие се води и трябва да продължи да се води много активно.

Борбата срещу международния тероризъм и организираната престъпност е приоритет за Министерство на вътрешните работи. То осъществява целенасочени мерки за реализиране на политиката на държавата, насочена към стриктно изпълнение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН за тероризма и за активна подкрепа на международната антитерористична коалиция.

Структурите на МВР имат пълна готовност и работят активно за интегриране с партньорските структури на ЕС и НАТО, с оглед създаването на нови, допълнителни възможности за ефективно противодействие на рисковете и заплахите за сигурността на страната. Силите са насочени към изграждане на административен капацитет, адекватен на обстановката и новите изисквания за борба с тероризма и организираната престъпност в национален и международен план. МВР работи целенасочено за постигане на по-добра координация, сътрудничество и взаимодействие между специалните служби, полицията, съдебната система, местните органи за управление и структурите за действие при кризи. Нужен е по-добър обмен на информация, за осъществяване на превантивна дейност и провеждане на съгласувани действия за обезпечаване на сигурността на страната. Целта на дейността на специалните служби и службите за обществен ред е, да се обезпечи националната сигурност и да се опази конституционния ред чрез невоенни превантивни мерки. В резултат на постоянно разширяващият се обсег на участие на Р България в управлението на международни кризи и миротворчески операции, събираната от службите за сигурност и полицията информация, придобива все по-голяма значимост.

За ефективно противодействие на трансграничната организирана престъпност МВР работи съвместно със служби от всички Балкански държави. Установен е непрекъснат оперативен обмен на информация за пресичане на канали за нелегален трафик на хора; контрабанда на стоки и товари; контрабанда с упойващи, психотропни и радиоактивни вещества, оръжие и боеприпаси; терористични действия и инциденти с опасни товари.

В сътрудничество с нашите партньори от САЩ и ЕС са постигнати високи резултати в пресичането на наркотрафика, незаконното производство и разпространение на синтетични наркотици, фалшиви пари и документи. В рамките на конкретни проекти с Великобритания и ЕВРОПОЛ службите на МВР успешно противодействат на мрежите за контрабанда на хора и търговия с жени.

Уважаеми дами и господа, няма никакво съмнение, че характерът на съвременните заплахи изисква координираните действия на структурите за сигурност с нашите партньори от НАТО и ЕС. Нашият стремеж е да бъде постигнато пълно интегриране на полицейските и специални служби в европейските и евроатлантическите структури, с оглед осигуряване на адекватна реакция и синхрон в общите действия по овладяване и неутрализиране на новите рискове и заплахи за сигурността.

Заедно ще успеем. Благодаря.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ