Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса "Антикорупционно образование в България"
 
Идеята за публичното образование и разпространяване на информация за корупция и антикорупция като едно от средствата за създаване на култура на нетърпимост спрямо корупционните практики е залегнала в мисията на Коалиция 2000 от самото й създаване. Eкспертната група по антикорупционно образование към Коалиция 2000 подготви второто разширено издание на учебното помагало "Антикорупция”, което излезе от печат в началото на ноември. Използвайки този повод и водени от идеята да се намери подкрепа за въвеждането на антикорупционен обучителен модул в програмите на висшите и средните учебни заведения в страната, секретариатът на Коалиция 2000 съвместно с Експертната група по антикорупционно образование организираха на 25 ноември 2003 г. кръгла маса на тема “Антикорупционно образование – Необходимост и възможности за въвеждане на образователна програма по антикорупция във висшите и средните училища”, в която взеха участие представители на Министерството на образованието и науката, университетски преподаватели и представители на академичната общност.

Д-р Живка Дамянова, координатор на експертната група по антикорупционно образование към Коалиция 2000, очерта целите на кръглата маса, а именно да се обсъдят конкретни възможности или поне създаването на предпоставки за въвеждането на лекционни курсове по антикорупция в образователната система, като изтъкна готовността на Коалиция 2000 да предостави методическа и експертна помощ за осъществяването на тази идея. Тя предложи също и създаване на смесена работна група, която да изработи програма за възможно антикорупционно обучение в средните училища.

“Въвеждането на нов курс в едно висше учебно заведение преминава през сложна процедура. Затова на първо време, би трябвало да се замислим как определени елементи или теми могат да станат част от програмите на вече утвърдени курсове”, каза г-н Александър Стоянов, директор на "Витоша рисърч" и преподавател по социология в Университета за национално и световно стопанство, София.

По време на дискусията участниците се обединиха около две мнения: една част от тях подкрепиха въвеждането на антикорупционен курс като самостоятелен модул във висшите училища, а друга част препоръчаха да се стартира с отделни елементи на антикорупционно образование в съществуващи вече дисциплини.

Г-н Константин Паликарски, секретар на Комисията за координация на работата по борба с корупцията към Министерския съвет, напомни, че антикорупционното обучение е залегнало в Националната стратегия за противодействие на корупцията. Изключително важна е подготовката на хората, които в един момент ще влязат в контакт с държавната администрация – било то като служители, или като клиенти. Г-н Паликарски подчерта подкрепата на Комисията както и собственото си убеждение, че антикорупционно обучение, базирано на помагалото “Антикорупция”, ще намери място в програмите на висшите училища.

Доцент Людмил Георгиев, заместник-ректор по международната и научноизследователската дейност в Нов български университет, обърна внимание на факта, че преди да пристъпим към въвеждане на антикорупционно образование, трябва да отчетем редица допълнителни фактори, с оглед постигане на краен ефект – намаляване на корупцията в обществото. Автореферентността, обръщането и вглеждането в себе си и семейното възпитание на съзнанието за съществуване в прозрачна среда са важни предпоставки за постигане на този ефект. Той даде пример от практиката на НБУ за изграждането на такава система за качество, която да гарантира високо ниво на преподаване, но подчерта и важността на подбора на хора, които да бъдат обучавани. Г-н Румен Пранчов, директор на дирекция “Политика във висшето образование” в МОН също подкрепи идеята за въвеждане на вътрешна система за поддържане на качеството на обучение като основна възможност за борба с корупцията.

Г-жа София Димитрова, директор на дирекция “Политика в общото образование” в Министерството на образованието и науката (МОН), даде конкретни примери за учебните дисциплини, в които би могло да се въведат антикорупционни елементи в средното образование: Логика, Психология, Етика, Право, Свят и личност. Моментът е подходящ за вплитане на тази тема в съществуващите часове, тъй като сега се изгражда нова програма за прогимназиалния етап, сподели г-жа Димитрова. Тя предложи въвеждането на отделен курс по антикорупция като свободно избираем предмет между 9 и 12 клас.

Г-жа Душана Здравкова, председател на Варненския окръжен съд, сподели ценен опит от съвместната си работа с варненската фондация “Град и култура” по проекта “Инициатива за гражданска култура”, по който всеки петък са се провеждали открити уроци за ученици във Варненския окръжен съд, симулирайки съдебни процеси по дела, свързани с корупция. Така младите хора се сблъскват с реални казуси от работата на държавната администрация, което създава у тях определена нагласа и готовност за справяне с подобни случаи.

Г-жа Милена Димитрова, преподавател в Нов български университет и полк. доц. Христо Иванов, заместник-декан на Факултет "Полиция" в Академията на МВР, подчертаха особената необходимостта от подобна инициатива за професионалните групи на журналисти и полицаи, позовавайки се на опита си от преподаване на подобни курсове. Г-н Симеон Елазаров, преподавател в Лесотехническия университет, София заедно с проф. Нора Ананиева, преподавател в юридическия факултет на Варненския свободен университет, и г-н Иван Колев, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” изразиха готовността си да въведат отделни елементи от учебното помагало в преподаваните от тях дисциплини и предложиха съдействие при предстоящата работа по въвеждането на цялостни програми по антикорупция във висшето образование.

Пълен текст на учебното помагало "Антикорупция" (Adobe PDF, 1,9 Mb)

Програма на кръглата маса

Медийно покритие на кръглата маса
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ