Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Актуално състояние на регистърната реформа в България
 
Необходимост от реформата

Развитието на пазарна икономика и утвърждаването на демократична правова държава в България изискват създаването на сигурна и прозрачна среда за започване и извършване на стопанска дейност, за надлежно сключване и изпълнение на договорите. Предпоставка за постигането на тази цел е създаването на модерна централизирана електронна регистърна система, която да е в състояние да предоставя на публичния и частния сектор надеждна и навременна правно валидна информация за юридическите лица и недвижимите имоти.
Съществуващата система на регистрация в България, която се състои главно от децентрализирани регистри на хартиен носител, разкрива редица недостатъци, които я правят неефективна, ненадеждна, непрозрачна и един от основните източници на корупция в съдебната власт.

Приносът на Центъра за изследване на демокрацията

През 2001 г. Центърът за изследване на демокрацията започна работа по подготовката на предложение за реформата на регистърната реформа в България. Беше създадена Работна група по регистърната реформа, която включва изявени юристи, работещи в областта на търговското право и гражданското право.
Работната група проучи в детайли състоянието на регистърната система в България и най-добрите международни практики в създаването и развитието на модерни централизирани електронни системи за регистрация и в началото на 2003 г. подготви доклада Възможности за създаване на Централен регистър на юридическите лица и Електронен регистърен център.
Докладът отразява препоръките и предложенията, предоставени в хода на неговото изготвяне от български и чужди експерти, държавни институции, неправителствени организации и бизнессредите.

Според доклада реформата би трябвало да преследва три главни цели: въвеждане на административни процедури на регистриране, централизиране на съществуващите регистри и преобразуване на регистърните системи на хартиен носител в електронни. Докладът предлага също анализ на сегашната ситуация с регистрите в България, преглед на чуждия опит в тази сфера, предложения за цялостна реформа и поетапен план за осъществяването й, както и предложение за структура на Електронния регистърен център.

Позицията на правителството

От самото начало на работата по подготовката на предложението за регистърна реформа, работната група на Центъра за изследване на демокрацията работи в тясно сътрудничество със съответните държавни институции.

  • През август 2002 г. министърът на правосъдието заедно с членове на Работната група посети Норвегия с цел да се запознае с норвежкия опит в развитието на централизирани електронни регистри.
  • През септември 2002 г. представители на Министерството на правосъдието взеха участие в кръгла маса, организирана от Центъра и посветена на регистърната реформа и изразиха подкрепата си за осъществяването й.

  • През декември 2002 г. проблемите на регистърната реформа бяха обсъдени на съвместна координационна среща в Министерството на икономиката с участието на заместник министър-председателя и министър на икономиката, министъра на финансите, главния секретар на Министерството на правосъдието, главния секретар на Министерството на правосъдието и други представители на съответните министерства, както и представители на ръководството на Центъра за изследване на демокрацията.

  • През май 2003 г. се проведе втора координационна среща с участието на заместник министър-председателя и министър на икономиката, министъра на правосъдието, главния секретар на Министерството на финансите и представители на ръководството на Центъра.


Актуално развитие: две правителствени решения за регистърната реформа

На 11 март 2004 г. Министерският съвет прие решение, с което одобри Плана за изпълнението на Стратегията за електронно правителство (Решение по т. 37 от заседанието на Министерския съвет на 11 март 2004 г., отразено в протокол № 10 от 11 март 2004 г.). На основата на предложение на Центъра за изследване на демокрацията, планът включва отделна част за регистърната реформа, в която са описани основните етапи на процеса, отговорните за тяхното осъществяване държавни институции и сроковете за реализирането им. Планът предвижда следните етапи:

  • Етап 1: Създаване на Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието (срок: януари - май 2004 г.; отговорна институция: Министерството на правосъдието; дейности: изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приемане на подзаконови нормативни актове, които да уреждат организацията и дейността на регистъра и създаване на регистъра на основата на съществуващия Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност);

  • Етап 2: Създаване на Централен търговски регистър (срок: май 2004 г. – май 2005 г.; отговорна институция: Министерството на правосъдието; дейности: изменение на Търговския закон и Гражданския процесуален кодекс и създаване на Централния търговски регистър);

  • Етап 3: Създаване на Централен регистър на юридическите лица (срок: май – октомври 2005 г.; отговорна институция: Министерството на правосъдието; дейности: обединяване на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел и Централния търговски регистър в Централен регистър на юридическите лица);

  • Етап 4: Създаване на Електронен регистърен център (дългосрочно, начало - октомври 2005 г.; отговорни институции: Министерството на правосъдието или друго министерство, към което ще бъде създаден Центърът; дейности: приемане на Закон за Електронния регистърен център и съответната подзаконова нормативна уредба и създаване на Електронен регистърен център).


Етапите, изброени в Плана за изпълнението на Стратегията за електронно правителство, следват стъпките, предложени от работната група по регистърната реформа на Центъра за изследване на демокрацията в доклада Възможности за създаване на Централен регистър на юридическите лица и Електронен регистърен център в България.

На 30 април 2004 г. Министерският съвет прие Решение № 332/30.04.2004 г. за създаване на работна експертна група за изготвяне на Стратегия за създаване на Централен регистър на юридическите лица и на Електронен регистърен център на Република България. Решението предвижда тримесечен срок за изготвянето на стратегията. Работната група се председателства от министъра на правосъдието и включва представители на следните институции и организации: Министерството на правосъдието, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на транспорта и съобщенията, министъра на държавната администрация, Висшия съдебен съвет, администрацията на Министерския съвет и Центъра на изследване на демокрацията. В работната група участват двама представители на Работната група по регистърната реформа към Центъра за изследване на демокрацията д–р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра и Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд.

Създаването на работната експертна група е първата крачка към осъществяването на поетапния план, предвиден в правителственото решение от 11 март. На основата на този план, Стратегията, която ще бъде подготвена от работната група, ще съдържа подробно описание на конкретните стъпки, които е необходимо да се предприемат, особено по отношение на изготвяне на необходимите законодателни промени.

Очаквани резултати

Двете решения на Министерския съвет доказват желанието на българското правителство да се ангажира активно с регистърната реформа в страната. Графикът за изготвяне на стратегията дава основания да се смята, че тя ще бъде готова до есента. Това ще даде възможност на правителството да продължи със следващите стъпки преди края на годината и да започне процеса по подготовка на необходимото законодателство. В този процес Работната група по регистърната реформа към Центъра за изследване на демокрацията отново ще се включи активнo.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ