Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Примерно устройство на Електронния регистърен център (ЕРЦ). Производство по вписване и удостоверяване
 
Електронният регистърен център може да се учреди към централно ведомство (Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката, Министерството на финансите и т.н.) като юридическо лице на бюджетна издръжка или на самоиздръжка със седалище София. Центърът ще се ръководи от директор, който се назначава от съответния министър. Министърът ще издаде правилник за устройството и дейността на Електронния регистърен център, който може да включи и правилниците за воденето на отделните съставни регистри. Центърът, а до неговото създаване – Централният регистър на юридическите лица, ще имат регистърни бюра в седалищата на окръжните съдилища. Длъжностните лица в регистъра и Центъра ще имат положението на държавни служители в администрацията.

Регистрите, включени в Електронния регистърен център, ще са публични и всеки ще може да иска справка или издаване на удостоверение за наличието на вписано обстоятелство. За вписването в регистър, за даването на справки и за издаването на удостоверения ще се събира държавна такса в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Вписването и издаването на удостоверения ще се извършва по искане на заинтересованото лице от длъжностните лица по регистрацията. Към искането за вписване ще се прилагат доказателствата за наличието на обстоятелствата, чието вписване се иска, съответно актовете, които подлежат на вписване и доказателства за внесена държавна такса.

Вписването ще може да бъде отказано, само на изрично изброени в закона основания. Тези основания ще са различни за отделните производства по вписване в различните съставни регистри в зависимост от това, дали се вписват актове или обстоятелства и какъв ще е обхватът на проверката, която законът възлага да бъде извършена при вписванията в различните съставни регистри. Така вписвания в регистъра на особените залози може да бъде отказано, само ако искането няма необходимото съдържание или не е внесена определената държавна такса; а вписването в регистъра на организациите с нестопанска цел – ако не са налице или не е поискано вписването на всички необходими обстоятелства или някое от обстоятелствата, чието вписване се иска, не се установява от представените документи, както и ако не е внесена определената държавна такса.

Отказът да бъде извършено вписването ще подлежи на обжалване по административен ред пред министъра на правосъдието. Отказът на министъра ще подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

Преминаването към Централен регистър на юридическите лица и Електронен регистърен център би повишило ефективността на системата за регистрация и би стеснило полето за корупционни практики за извършване на определени действия и получаване на информация.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ