Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публична дискусия: Въвеждане на антикорупционно обучение в средното образование
 
Антикорупционното обучение в средното образование е една от новите сфери на дейност за Коалиция 2000, която става особено актуална за настоящата 2004 година, тъй като предстои по-нататъшно и по-ефективно развитие на образователната реформа в страната вкл. приемането на нова Стратегия за развитие на средното образование в РБългария . В тази връзка на 20 април 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията, бе организирана публична дискусия за възможностите за въвеждане на антикорупционни модули в учебната програма на средния курс. Основни дискусионни теми засегнати по време на публичната дискусия бяха: “добри практики” и възможни форми за въвеждане на антикорупционно обучение, начини на подпомагане на подготовката и квалификацията на преподаватели по антикорупционно образование и ролята на училищния посредник при подпомагане на решаването на спорове и конфликти в средното образование.

На срещата присъстваха представители на Министерство на образованието и Министерство на вътрешните работи, Комисията за координация на работата по борбата с корупцията към Министерски съвет, училищни настоятелства, учебни заведения, неправителствени организации и медии.

По време на срещата бяха обменени мнения и предложения относно формите на обучение и подходящия етап за въвеждане на антикорупционно образование в средното образование. Като цяло, участниците в дискусията се обединиха около мнението, че в краткосрочен план модули на антикорупционно образование трябва да бъдат интегрирани в съществуващите форми на гражданско образование в началното и средното училище, напр. свободно избираеми предмети (СИП), или като теми в часовете по гражданско образование или философия. Беше препоръчано такова обучение да започне още от предучилищна възраст. Важен елемент в този процес е осигуряването на възможности за повишаване на квалификацията на преподавателите по темата и съдействието в тази насока от страна на Министерство на образованието и науката, Комисията за координация на работата по борбата с корупцията към Министерски съвет и неправителствени организации.

Като допълнителна насока за работа във връзка с въвеждането на антикорупционно образование и практики на обучение в българските училища беше подчертана и нуждата от по-тясно въвличане на родителите в процеса на гражданско образование в училищата и изработване на ясни правила или етичен кодекс регулиращи взаимоотношенията между преподаватели, родители и ученици.

В рамките на дискусията беше обсъдена и необходимостта от въвеждане на механизъм за запознаване и защита на правата на учащите се както по време на обучението им, така и след завършването чрез създаване на нова длъжност в средните училища (т.нар “училищен посредник”) или използването на съществуващата длъжност на педагогическите съветници в училищата. Основна цел на тези посредници, паралелно с модулите по антикорупционно образование, ще бъде да запознават подрастващите с ролята на институциите в обществото, гражданските им права, както и изграждане на умения у учащите се за отстояване на тези права.


Учебно помагало "Антикорупция"
Работна среща: Въвеждане на антикорупционно обучение в средното образование - 19 февруари 2004 г.
Първа среща на Регионалната работна група по корупция и образование на ЮНЕСКО - 4-5 декември, 2003 г.
Кръгла маса: Антикорупционно образование в България - 25 ноември 2003 г.


Документи
Стратегия за развитие на системата на средното образование в Република България
Социална оценка на функционирането на Закона за народната просвета в частта му за отношенията между учители и ученици
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ