Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Селското стопанство в преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз, 1995
 

СОФИЯ ДАВИДОВА

Въведение

1.Селското стопанство в преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз

2.Селското стопанство в България - сегашно състояние

2.1. Селското стопанство и икономиката като цяло - състояние на отрасъла.

2.2.Политика в областта на селското стопанство - основни характеристики.

3. Общата селскостопанска политика (ОСП) - сегашно състояние и перспективи за развитие.

3.1. Методи и степен на поддържане на цените и доходите на селскостопанските производители при ОСП; финансиране и структурни мерки.Показатели за равнището на субсидиране.

3.2. Реформата от 1992 г.Последствия от влизането в сила на Споразумението по селското стопанство от Уругвайския кръг на ГАТТ. Перспективи за развитие на ОСП.

4. Варианти на бъдещо развитие през периода преди присъединяването към ЕС. Възможни сценарии :

4.1. Сравнение между българската политика в областта на селското стопанство и ОСП

4.2. Селскостопанска политика: възможни сценарии

4.3. Развитие на производството, потреблението, заетостта, вноса и износа на селскостопански продукти при различните сценарии.

4.4. Взаимодействие на различните сценарии с последствията от международните ангажименти на България в областта на селското стопанство: Уругвайски кръг от преговори по ГАТТ и Споразумение за асоциация с Европейския съюз.

5. Сближаване на законодателствата на България и ЕС в периода преди встъпването в Съюза и хармонизация на стандартите и санитарно-хигиенните норми

5.1. Сравнителна оценка на законодателството на България и ЕС в областта на селското стопанство.

5.2. Оценка на степента на хармонизация на стандартите и сертификационната практика.

5.3. Оценка на степента на хармонизация на санитарните и фито-санитарните номи.

5.4. Идентифициране на проблемите в тази област и набелязване на пътища за преодоляването им.

6. Стратегия за присъединяване на България към ЕС - изводи и препоръки


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ