Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Антикорупционен мониторинг: нов инструмент за оценка на антикорупционни политики
 
За антикорупционните експерти е ясно, че основен приоритет сега е практическото прилагане на антикорупционните политики. Въпреки това все още не са разработени модерни инструменти за мониторинг на това прилагане. Антикорупционните политики и методите за измерване на тяхната ефективност продължават да се определят предимно на национално равнище, без акцент върху специфичните участници и обстоятелства. За да се постигне ефективност усилията трябва да се съсредоточат върху най-подходящото ниво - отделните публични институции.

Точно това предлага наскоро разработеният от Центъра за изследване на демокрацията и Университета на Тренто инструмент - Система за мониторинг на антикорупционните политики. СМАК може да се използва за цялостна промяна на антикорупционната среда в публичните институции чрез оценка на ефективността на антикорупционните политики на отделните публични институции.

На 12 юни 2015 г. в Брюксел СМАК бе представена пред аудитория от експерти от институциите на ЕС, представители на неправителствени организации, дипломатически мисии и академичната общност. Бяха обсъдени резултатите от пилотното прилагане на инструмента в България и Италия.

“Иновативни изследвания винаги са необходими в подкрепа на работата на Европейската комисия в разработването на научно обосновани политики”, изтъкна г-жа Анабела Гаго, ръководител на отдела за организирана престъпност в Генералната дирекция "Миграция и вътрешни работи" на ЕК. Г-жа Гаго подчерта, че Докладът на ЕС за борбата с корупцията от 2014 показва, че в повечето държави-членки на ЕС има законодателството за борба с корупцията, но изпълнението не е достатъчно ефективно. В тази връзка тя отбеляза необходимостта от разработване на приложим на практика инструмент за мониторинг, който да може да бъде адаптиран към отделните страни и институции.

Д-р Александър Стоянов, директор по научната дейност в Центъра, подчерта, че основното предимство на СМАК е, че позволява на разработващите и оценяващите политики да добият представа за ключови фактори, определящи ефективността на антикорупционните усилия, а именно процесите и процедурите на ниво конкретна публична институция. Смяната на фокуса от национално към институционално ниво ще спомогнеза борбата с корупцията и в общоевропейски план. Значението на антикорупционните политики на равнище публична институция е било отбелязано и в Доклада на ЕС за борбата с корупцията, според който корупцията може да бъде намалена чрез превантивни системи и практики, включващи доставчиците и получателите на публични услуги.

Проф. Андреа ди Никола от Университета в Тренто добави, че в Италия СМАК е приложен в момент на въвеждане на множество антикорупционни мерки без напътствия към държавните служители как да прилагат тези мерки. Той определени разработването на инструмента като новаторска инициатива, в която антикорупционните научни теории са били тествани и приложени на практика. По време на прилагането на СМАК те са били изненадани от откровеността на държавните служители. Това може да се обясни с факта, че инструментът е разработен в тясно сътрудничество с тях и е адаптиран към нуждите на конкретните организации, благодарение на което те не го възприемат като нещо наложено „отгоре“, а като мярка, специално скроена за техните нужди. Д-р Фабрицио Костантино от Университета в Тренто илюстрира тези заключения, като направи кратък преглед на резултатите от изпълнението на СМАК в Италия.

„Ако инструментът се прилага за по-дълъг период от време, то той има потенциал да се превърне в златна мина за проучвания на корупцията“, каза проф. Алберто Ванучи, преподавател в университета в Пиза и член на Консултативния съвет на СМАК. Той препоръча на следващия етап от развитието на инструмента да бъдат интегрирани някои обективно измерими показатели. Друг важен аспект на инструмента, който не трябва да се подценява, е, че самото му прилагане показва ангажираността на висшето ръководство с борбата с корупцията.

Д-р Андрей Иванов, ръководител на Сектор за интеграция на ромите и имигрантите в Агенция за основните права на човека, подчерта, че корупцията подкопава основно гражданско право - правото на добро управление. В тази връзка, има много прилики между работата на Агенцията върху разработването на общи показатели за интеграция на ромите и това, което СМАК се опитва да направи в областта на борбата с корупцията. Проблемите на местно равнище непрекъснато се увеличават, което създава огромна пропаст между обявените политики и тяхното прилагане. СМАК е отличен пример за опит да се разбере какви са причините за това явление.

Според г-н Карл Долан, директор на Transparency International за Европа, би могло да се обмисли прилагането на инструмента в частни компании и в институциите на ЕС. Д-р Мария Попова, изследовател в университета Макгил в Канада, подчерта, че прилагането на инструмента в една и съща институция през определени периоди от време ще осигури най-ценната информация относно ефективността на антикорупционните мерки.

Дискутирани бяха приложимостта на инструмента в различни среди, потенциала му за сравнителен анализ в една организация с течение на времето, както и в подобни организации в няколко страни. Обсъдени бяха и ползите от СМАК в контекста на други инициативи, подкрепени от Европейската комисия, като например Инициатива за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI), в рамките на която се полагат значителни антикорупционни усилия.

Програма (Adobe PDF, 16 KB) (на английски език)
Изказване на г-жа Анабела Гаго, Ръководител на отдел "Организирана престъпност" Главна дирекция "Миграция и вътрешни работи", Европейска комисия (Adobe PDF, 120 KB) (на английски език)
Презентация на д-р Александър Стоянов, директор по научната дейност в Центъра и г-н Александър Герганов, изследовател (Adobe PDF, 756 KB) (на английски език)
Презентация на проф. Андреа ди Никола и д-р Фабрицио Костантино от Университета в Тренто (Adobe PDF, 724 KB) (на английски език)
Прессъобщение (Adobe PDF, 171 KB) (на английски език)

Галерия

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ