Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Мониторинг на прилагането на антикорупционни политики и мерки
 
На 2 юни 2015 г. се проведе кръгла маса, на която бяха представени целите и методологията на Системата за мониторинг на антикорупционните политики (СМАК) и резултатите от прилагането й в Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерство на вътрешните работи.


Събитието бе открито от д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, който отбеляза петнадесетгодишния опит на Центъра в мониторинга и анализа на корупцията. Въз основа на този опит бе разработена и Системата за мониторинг на антикорупционните политики – новаторски инструмент, който измерва ефективността на антикорупционните мерки на равнище публична институция.

Д-р Александър Стоянов, директор по научната дейност на Центъра, поясни, че основната цел на СМАК е да разкрие както дефицитите в наличния набор от антикорупционни мерки, така и в прилагането на тези мерки. СМАК оценява 4 аспекта на ефективността на антикорупционните политики на институционално равнище: дали те отговарят на реални рискове и корупционна уязвимост, дали са приложими, дали се прилагат в пълен обем и дали в крайна сметка намаляват корупционния натиск. При прилагането на инструмента като индикатор се използва равнището на корупционен натиск както на национално равнище, така и на ниво публична организация. Резултатите от последното национално изследване показват, че през 2015 г. около 18% от населението е участвало в корупционни действия, а около 27% са били обект на корупционен натиск. Нивата на корупционна дейност през годините показват големи вариации и липса на трайна тенденция към намаляване на корупционния натиск. По отношение резултатите относно ефективността на антикорупционните мерки д-р Стоянов отчете, че за по-голямата част от съществуващите политики е налице формално прилагане и следва да се следи по-систематично за нарушения при неспазване на предвидените в мярката изисквания. Пример за такава мярка е попълването на имуществени декларации, както и изискването ръководителите да следят за подаването на такива декларации от служителите, което се прилага стриктно, но ефектът е нисък. Ако съдържанието на тези декларации не се подлага на проверка, то ръководителите не могат да използват този инструмент за противодействие на корупцията.

Г-н Александър Герганов, изследовател към Центъра, отбеляза, че СМАК е разработен за да бъде прилаган периодично и да се следи напредъка в прилагането на антикорупционните политики. Към момента пилотното прилагане на инструмента ни позволява да оценим моментното състояние на антикорупционното политика да дадено учреждение, както и да си направим изводи относно методологическите аспекти на СМАК. За пръв път в света се прилага количествен метод за оценка на корупционната среда сред служителите на институциите. В тази връзка един от основните въпроси при прилагането на инструмента е бил дали служителите ще бъдат достатъчно откровени. Анализът показва, че до голяма степен те са толкова откровени, колкото и гражданите. По отношение на резултатите в Главна дирекция „Гранична полиция“при всички дейности на структурата корупционният натиск е висок, като дори при дейности, които не са били считани за особено рискови при първоначалните разговори, нивата на корупционен риск са особено високи. Наред с това, налице са празнини в покритието на някои дейности със специфични антикорупционни политики.

Ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, главен експерт в Програма Сигурност на Центъра отвори дискусията, като изрази благодарност за сътрудничеството на Главна дирекция „Гранична полиция“ и другите инстутуции, в които се прилага или ще бъде приложен СМАК. Той подчерта, че ефективни резултати от прилагането на подобни инструменти могат да бъдат постигнати единствено чрез тясно сътрудничество с инстутуциите и при добра воля от тяхна страна.


Г-жа Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП), поздрави авторите на методологията и отбеляза, че ЦППКОП също работят в посока оценка на корупционния риск и предприетите антикорупционни мерки. Входящите тестове за почтенност и дневниците на взетите решение бяха дадени като пример за бъдещи антикорупционни мерки, които следва да бъдат обсъдени.

По отношение на имуществените декларация, г-жа Силвия Къдрева, директор Дирекция "Публичен регистър" на Сметната палата обясни, че институцията е изградила автоматизирана система на деклариране и проверка на имуществените декларации, което позволява цялостна проверка на всяка една постъпила декларация. Въз основа на този опит налагането на автоматичната система и в други ведомста, на всички нива в държавната администрация, би довело до много по-голям ефективност на тази мярка.


Г-жа Румяна Бъчварова, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, подчерта, че СМАК може да бъде изключително полезен на държавните инстутуции, тъй като позволява съсредоточване върху детайлите и отделните антикорупционни мерки, и формулиране на нови политики. Корупционните практики винаги изпреварват антикорупционните мерки и заради това най-важното в борбата с корупцията е да се следва динамиката на средата, в която се развива. Важно е инструменти като СМАК да бъдат прилагани систематично, тъй като при този тип изследвания тенденцията е по-важна от абсолютната стойност. Изследването в Главна дирекция „Гранична полиция“ е било проведено преди месеци и оттогава са настъпили промени, чиято ефективност ще може да бъде оценена, ако инструментът бъде приложен отново. По думите на г-жа Бъчварова разработената от Центъра за изследване на демокрацията Система за мониторинг на антикорупционните политики показва, че организацията остава водеща в темата за противодействието на корупцията.


Програма (Adobe PDF, 363 KB)
Информация за медиите (Adobe PDF, 175 KB)
Презентация на Системата за мониторинг на антикорупционните политики (Adobe PDF, 915 KB)
Медийно отразяване

Галерия

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ