Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Оценяване на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти
 
На 28 май 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе конференция в Брюксел, на която бе дискутиран въпросът за наблюдение на интеграцията на уязвими групи мигранти (жени, деца и жертви на трафик). На конференцията бяха поканени ключови заинтересовани страни от редица структури на ЕС и бяха представени окончателните резултати и основни препоръки от международно сравнително изследване, проведено в десет държави-членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Гърция, Испания, Италия, Малта, Полша, Словакия и Унгария).

Конференцията беше открита от г-н Кристиян Първулеску, член на Постоянната работна група за имиграция и интеграция към Европейския икономически и социален комитет и от г-жа Валерия Сетти, експерт в Звеното по миграционни и интеграционни политики при Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия.

Г-н Първулеску очерта ключовата роля, която гражданското общество има в процеса на оценка на мерките за интеграция, както и в процеса на мобилизиране на усилията и инициативите за включване на уязвимите групи в обществата на държавите-членки на ЕС. Той изрази мнение, че мерките за интегриране на уязвимите мигранти трябва да станат по-ефективни, като подчерта необходимостта от подобряване на достъпа до професионално обучение и до по-широк набор от социални услуги за деца-мигранти.

В своето изказване г-жа Валерия Сетти подчерта, че политиките за интеграция на мигрантите са от първостепенно значение за държавите-членки на ЕС. Тя обърна внимание на сложността на интеграционните процеси като подчерта, че оценяването им само въз основа на индикаторите от Сарагоса е недостатъчно и не отразява тяхната комплексност. По-многопластов подход, базиран на контекстуални фактори като обществено мнение, политика и дискриминация би позволил оформянето на много по-коректна оценка. Г-жа Сетти засегна и големия дебат за двата основни подхода към интеграцията на гражданите на трети страни - чрез програми за цялото население или чрез целеви политики за различните подгрупи ГТС. Тя подчерта, че основната добавена стойност, която дава проекта ASSESS, е именно по-ясното артикулиране на наличието на различни уязвими подгрупи граждани на трети страни в ЕС.

Д-р Жан-Пиер Гаучи, директор на Фондация „People for change”, представи основните резултати от сравнителното проучване, проведено в десетте страни-членки на ЕС. Д-р Гаучи посочи, че различните миграционни реалности дават пряко отражение и в различните нива на ангажираност спрямо интеграцията на мигрантите от приемащите общества и следователно водят до различни резултати. Той изрази загриженост по отношение на отрицателния образ на мигрантите, който се представя в публичното пространство на много държави-членки и припомни, че добрите политики не винаги предпоставят постигането на добри резултати. Д-р Гаучи подчерта, че извършването на мониторинг в процеса на интеграция е задължителен елемент, но в някои случаи на него се гледа повече като на бюрократична задача, отколкото като на оценка, целяща да измери и подобри мерките за интеграция. Някои от основните препоръки, направени от д-р Гаучи, включват необходимостта от провеждане на всеобхватен мониторинг, приоритизиране извършването на оценка на интеграционните политики от страна на (външни) неправителствени организации и мозъчни тръстове, както и разработване на механизми за събиране на данни на национално равнище.

Д-р Мила Манчева, старши анализатор в Центъра, представи основните констатации и препоръки за подобряване политиките за интеграцията на уязвими групи мигранти (жени, деца и жертви на трафик). Д-р Манчева очерта резултатите от интеграцията на трите групи граждани на трети страни чрез сравнение с местното население в редица социални сфери като образование, трудова заетост, приобщаване, политическо участие и борба с дискриминацията. Д-р Манчева очерта и някои основни препоръки за подобряване на механизмите за събиране на данни на равнище ЕС и на национално равнище.

Представянето на основните резултати от проведеното изследване бе последвано от оживена дискусия, модерирана от проф. Хевън Кроули, ръководител катедра „Международна миграция“, Център по доверие, мир и социални отношения в университета Ковънтри, Великобритания. Между основните теми, засегнати в дискусията, бяха: ролята на политиците в процеса на убеждаване на обществата на ЕС в ценността на интеграцията, необходимостта от разработване на индикатори за измерване интеграцията на ГТС, които обаче не се фокусират изцяло върху гражданите на трети страни, но и върху приемащите общества и тяхната готовност и откритост да приемат имигранти, както и необходимостта да се гарантира устойчивостта на интеграционните услуги чрез предоставяне на определен минимум услуги от страна на националните правителства.


Програма (на английски език) (Adobe PDF, 97,2 KB)
Презентация на д-р Жан-Пиер Гаучи, директор на фондация "People for Change" (на английски език) (Adobe PDF, 125 KB)
Презентация на д-р Мила Манчева, старши анализатор, Център за изследване на демокрацията (на английски език) (Adobe PDF, 250 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ