Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обучителен семинар „Положението на пострадалите от престъпления в наказателното производство и достъпът им до правна помощ“
 
На 20 март 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе обучителен семинар на тема „Положението на пострадалите от престъпления в наказателното производство и достъпът им до правна помощ“ с участието на съдии, прокурори, адвокати и представители на Министерството на правосъдието.

Във встъпителните си думи д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, приветства участниците и представи с няколко думи основните дейности на Центъра и инициативата „Подобряване на защитата на правата на пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ“, в рамките на която се провежда семинарът. Тя изтъкна отдавнашния изследователски интерес на организацията към подобряването на положението на уязвимите групи и другите инициативи на Правната програма в тази насока.

След кратко представяне на всеки от участниците г-жа Гергана Мутафова, административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив, изложи основните правни стандарти, заложени в Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета, както и актуалното състояние на българската правна уредба в тази област. Г-жа Мутафова посочи, че наказателният процес често обръща повече внимание на правата на обвиняемите, а виктимологията присъства съвсем слабо в университетските учебни програми.

Г-жа Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи информационните карти за правата на жертвите на престъпления в наказателното производство, част от Европейския портал за електронно правосъдие, чието първоначално изготвяне бе координирано от екип на Центъра. Тя посочи предизвикателствата пред създаването на такива карти за всички страни-членки на Европейския съюз и изводите, които биха могли да се извлекат относно българското право и практика.

Г-жа Петя Добрева, директор на дирекция „Правна помощ“ в Националното бюро за правна помощ очерта опита на Бюрото в осигуряването на правна помощ за пострадали от престъпления. Сред основните проблеми в работата с жертвите тя посочи липсата сред тях на адекватна информация и правна култура, както и много ниския праг на доход – критерий за отпускане на помощта. Г-жа Добрева изтъкна нуждата от разработване на минимални стандарти при предоставянето на правната помощ от страна на адвокатите, на надежден статистически модул за осигурената помощ, и описа демотивиращите последици от ниските адвокатски възнаграждения по Закона за правната помощ. В заключение тя направи кратко представяне на пилотния проект на Бюрото за национална гореща линия за първична правна помощ и изнесените консултативни центрове в Сливен и Видин.

Адвокат Пламен Стефанов, координатор на Регионалния консултативен център във Видин, подкрепи становището, че правната помощ за пострадали заема твърде малък дял в общия обем предоставяна правна помощ и очерта трудностите, с които се сблъскват жертвите в изпълнителното производство по присъденото им обезщетение за претърпени вреди. Адвокат Стефанов разясни процедурите в работата на центъра във Видин и стартиралите посещения на адвокатите-консултанти в околните общини, където се дават консултации на място. Особен проблем във Видинска област според него представляват домовите кражби, производствата за които често се прекратяват поради маловажност на случая.

В последвалата дискусия г-жа Гергана Мутафова се спря на малкия брой отпускани обезщетения по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления и невъзможността наказателен процес да бъде воден за всеки противоправен акт, от който пострадат граждани. Адвокат Валентина Адиркова от Софийската адвокатска колегия (САК) изтъкна значително по-големия обем права на обвиняемите и подсъдимите в наказателния процес от тези на пострадалите, и подкрепи адвокат Владислав Янев от САК в становището му, че пострадалите страдат от редица несъвършенства в материалното и процесуалното право.Прокурор Радка Стоянова от Софийска градска прокуратура критикува настоящия Наказателно-процесуален кодекс, че отстъпва даже от достиженията относно правата на жертвите от 90-те години на миналия век, като конституира пострадалите като страни едва на съдебна фаза и не спазва докрай минимални стандарти като равенство на страните и защита на уязвимите групи пострадали. Адвокат Христо Ботев от САК изтъкна положителни примери от практиката си като повереник на пострадали и изрази мнение, че проблемите в защитата на правата им са преди всичко организационни.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ