Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Нова инициатива в подкрепа на ресоциализацията на извършителите на престъпления
 
На 1 февруари 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията започна работа по нова инициатива на тема „Ресоциализация на извършителите на престъпления в ЕС: укрепване на ролята на гражданското общество” (RE-SOC). Координирана от Центъра, с финансовата подкрепа на Европейската комисия, инициативата ще се изпълнява съвместно с Асоциация „Право на право” (Белгия), Университета за приложни науки и изкуства – Дортмунд (Германия), Обсерваторията за наказателната система и права на човека (Испания) и Правния институт (Литва).

Инициативата, насочена към подобряване положението в затворите и ресоциализацията на извършителите на престъпления, изследва три отделни, но тясно свързани аспекта:

• Насърчаване на по-широкото използване на алтернативи на наказанието лишаване от свобода чрез изучаване на обхвата на прилагането им, укрепване на ролята на гражданското общество и НПО в тяхното изпълнение и събиране на добри практики. Чрез преглед на прилагането на алтернативните наказания в правните системи на участващите държави членки, инициативата ще очертае иновативни подходи за налагане на санкции, които да отговарят на три основни критерия: ресоциализиращ ефект, активно участие на обществото и потенциал да се разтовари системата на затворите.
• Подобряване ситуацията на специфични уязвими групи затворници (напр. чужденци, наркозависими, малцинства, непълнолетни) чрез идентифициране на тези групи, проучване на техните проблеми и събиране и обмен на добри практики за тяхното решаване. Като ключов компонент на пенитенциарната система, проучването на положението на уязвимите групи затворници предполага преглед на специфичната им уязвимост в контекста на лишаването от свобода и мерките, прилагани за осигуряване на тяхната равнопоставеност. Отново, при подбора на добри практики ще се акцентира на техния ресоциализиращ потенциал и участието на обществото и НПО.
• Разработване на инструмент за периодично наблюдение на затворите чрез използване на достъпната и налична информация, и разработване и пилотно прилагане на набор от индикатори. Индексът за наблюдение в затворите ще допринесе за по-нататъшното отваряне на затворите за мониторинг от международните механизми и представителите на гражданското общество. Това ще укрепи капацитета на ангажираните институции за разработване и изпълнение на информирани политики, свързани със затворите. Ако се прилага правилно и e подкрепенa от съответната нормативна уредба и политическа воля, системата може да доведе до подобряване условията на задържане чрез посочване на най-критичните слабости, които е необходимо да бъдат преодолени.

За популяризиране на резулатите от инициативата, ще бъдат разработени различни инструменти за разпространението им. Основните публикации ще бъдат издадени на шест различни езика и ще се разпространяват на хартиен носител и онлайн, информация за инициативата ще се съобщава чрез медиите, а по електронен път периодично ще се разпространява информационен бюлетин. Материалите, предназначени за специализирана аудитория (изследвания, наръчници, доклад за индекса за наблюдение в затворите) ще бъдат по-подробни и ще използват специфична терминология, докато тези, насочени към широката общественост (електронен бюлетин, съобщения за медиите) ще бъдат представени на разбираем и достъпен език.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ