Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международен семинар: Европейските финансови интереси под заплаха: нови подходи за оценяване на риска от злоупотреби с обществени поръчки и финансови средства от европейските фондове
 
На 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията, със съдействието на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), проведоха международен семинар на тема „Европейските финансови интереси под заплаха: нови подходи за оценяване на риска от злоупотреби с обществени поръчки и европейски финансови средства”. Събитието предостави възможност за дискусия между редица представители на национални органи за борба с измамите с обществени поръчки, изследователски институции, международни организации и бизнес сектора, от България, Гърция, Италия, Холандия, Румъния и Великобритания.

Д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията, откри дискусията като подчерта усилията на Центъра в областа на противодействието на корупцията, и по-специално разработената Система за мониторинг на корупцията и взаимодействието с българските и европейски институции. Центърът за изследване на демокрацията ще продължи да работи в тази насока, чрез разработването на специфичен показател за оценяване на измамите с обществени поръчки в България. Г-н Николас Канелопулос, Главен секретар в Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция, изтъкна, че секторът на обществените поръчки е силно уязвим към измами. Той представи последните промени, въведени от гръцкото правителство, за да се справи с този проблем.

Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма в Центъра за изследване на демокрацията, ръководи първата сесия от събитието на тема „Политически перспективи и инструменти за тяхното изпълнение”. Той посочи, че злоупотребата с публични ресурси може да има изключително негативен ефект в контекста на настоящия икономически климат. Д-р Йоанис Каркалис, Заместник-главен секретар на Върховния съд на Гърция, обясни че увеличаването на подоходното разслоение и ограничаването на демократичните ценности са сред главните негативни последици от корупцията и злоупотребите в публичния сектор. Той посочи Институционалните стандарти за борба с корупцията, разработени от Европейските партньори против корупцията (EPAC), като подходящи насоки за държавните власти. Д-р Каркалис представи трите доминиращи подходи за борба с корупцията в публичния сектор – интервенционистки (съсредоточен върху криминализирането на измамни дейности), мениджърски (стремящ се към създаването на правила за ограничаване на корупцията) и интегритетен (разчитащ на превенция чрез засилване на осведомеността сред гражданското общество).

Г-н Вим Венсинк, Мениджър-проекти в консултанската компания PricewaterhouseCoopers (PwC), представи последния доклад за злоупотребите с обществени поръчки в осем държави-членки в пет сектора на ЕС-27, възложен от Европейската служба за борба с измамите. Изследването включва иновативна методология, с която се цели измерването на загубите от корупция в публичния сектор. Проучването използва 27 индикатора (“червени флагове”), за да идентифицира нередности в търговете за обществени поръчки. Според направените оценки в доклада размерът на загубите от корупция при обществените поръчки в 8-те държави-членки, обект на изследването, достига между 1,47 млрд и 2,25 млрд евро.

Втората сесия от събитието на тема „Европейските фондове: Оценяване на рисковете и въздействието на корупцията” беше открита от г-н Доменико Перота, Старши изследовател в Института за защита и сигурност на гражданите (IPSC), Съвместен изследователски център на Европейската комисия. Той представи статистическата методология, използвана за наблюдение на различни видове търговски измами чрез изследване на търговските потоци, големите ценови разминавания и системното занижаване на цените. Тези методологии се използват за разкриване на измами с мита при внос, пране на пари и укриване на ДДС, но би могла да се използва също така и при договорите за обществени поръчки.

Д-р Джан Луиджи Албано, Експерт по обществени поръчки в Consip, държавна агенция на Министерството на икономиката и финансите на Италия, очерта ролята на неговата агенция, включваща определяне на стратегии за сектора на обществените поръчки, договорите за възлагане на поръчките и управлението на проектите при сключване на споразумения. Той подчерта, че един от основните проблеми в процеса на възлагане на обществени поръчки в Европейския съюз е силно ограниченото участие на институциите, било то национални или на европейско ниво, в процеса след подписване на договора за възлагане на поръчката. В същото време това е етапът, в който се извършват повечето нередности, в следствие на непрецизното и неточно договаряне.

От името на г-жа Миглена Павлова, Изпълнителен директор на Агенцията по обществените поръчки в България, г-жа Ана Миткова представи основните характеристики на системата на обществените поръчки в България, както и най-честите злоупотреби в сектора, като манипулиране на търговете, така че да облагодетелстват определени кандидати, в т.ч. констатиране на нереалистични обществени нужди и манипулиране на процедурите по оценяване. Тя предположи, че новият Закон за обществените поръчки ще засегне някои от тези проблеми като засили прозрачността и яснотата в процеса.

Д-р Филип Гунев, Старши анализатор в програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията, модерира третата сесия от събитието на тема „С фокус към индустрията: оценяване размера на злоупотребите в уязвимите индустрии”. Г-н Евгени Смирнов, Старши специалист в отдела за обществени поръчки на Европейската банка за възстановяване и развитие, представи някои нови подходи за оценка на рисковете от проявление на забранени практики използвани от банката. Г-н Смирнов подчерта важността на Подхода на съвместни решения за налагане на изключване на Международните банки за развитие, който има сериозно възпиращо действие срещу корумпирани участници в обществените поръчки, ръководени от тези институции.

Посланик Илиян Василев, Почетен Председател на Българския икономически форум, съсредоточи своята презентация върху сложните рискове и предизвикателства в енергийния сектор и инфраструктурните проекти. Използвайки примера с атомната електрическа централа в Белене, той посочи, че рискът от нарушения с обществени поръчки се увеличава, когато използването на дадена технология или машина е предварително зададено. По този начин се ограничава броя на инвеститорите, които могат да участват в проекта и съответно се изкривява конкуренцията.

Г-н Сорин Йонита, Председател на Румънския експертен форум от граждански организации и мозъчни тръстове представи преглед на изследване за политическия клиентелизъм в Румъния и Молдова. За да се измерят правилно корумпираните дейности, организацията е разработила специален показател, който анализира разпределението на финансови средства от централното правителство към местните власти. Резултатите разкриват широкоразпространен клиентелизъм, свързан с политическата принадлежност на кметовете.

Четвъртата сесия от събитието беше посветена на темата за „Оценяването на злоупотребите с обществени поръчки: политики и практики”. Г-н Едуард Нкуне, Директор на Националната агенция за борба с измамите на Великобритания (NFA) направи преглед на британските институционални структури за борба с измамите и представи Годишния показател на злоупотребите, разработен от неговата агенция. Първоначалната цел на Годишния показател е била да повиши обществената осведоменост за предмета на измамите с обществени поръчки. Британската агенция е използвала този показател, за да направи карта на най-уязвимите групи и сектори, както и да идентифицира и информира за най-добрите практики за борба със злоупотребите. Г-н Нкуне определи споделянето на добри практики и използването на повече анализи на данните в ЕС като ключови принципни елементи в прилагането на ефективно наблюдение върху измамите.

Г-н Силвиу Попа, Старши експерт в румънския Национален съвет за разглеждане на жалбите представи детайлен поглед върху работата на неговата организация, и по-специално справянето с жалбите, свързани с търгове за обществени потъчки. Сред често срещаните проблеми се открояват непрозрачните критерии за оценка, прекалените административни изисквания, насочени към фаворизиране на даден кандидат и липсата на яснота относно решенията за възлагане на обществените поръчки. Според г-н Попа законодателната прецизност, непрекъснатото обучение на персонала и по-малкото бюрократични процедури са сред най-ефективните начини да се преодолеят недостатъците при възлагането на обществените поръчки.

Г-н Георги Зайков и г-н Борислав Хлебаров, представители на Дирекцията на Европейската служба за борба с измамите (АФКОС), която е част от системата на МВР, описаха структура на Дирекцията и нейните дейности. Освен сътрудничеството с другите подобни дирекции в 28-те държави-членки, българската дирекция има правомощията да извършва проверки за административни нарушения, съвместно с национални и регионални институции. Процесът за тези разследвания също беше демонстриран чрез разглеждане на примерен случай на разкрита измама.

Последната пета сесия засегна темата „Противодействие на злоупотребите с обществени поръчки: Европейски перспективи”. Проф. Ернесто Савона, Директор на организацията за борба с трансграничната престъпност Транскрайм, Италия, наблегна на важността от фокусирането не само върху засилване на прозрачността в публичния сектор, но също и върху правоприлагането, като се избягва употребата на прекалено много регулации. Проф. Савона подчерта нуждата от внимание към моделите за оценка на рисковете, които взимат под внимание сложноната същност на измамните дейности, в т.ч. мястото, икономическия сектор и склонност към извършване на престъпление от дадена група. С подобна информираност фокусът на дейностите за борба с корупцията и злоупотребите би се преместил повече към предотвратяването, а не толкова към криминализирането.

Програма (Adobe PDF, 208 KB)

Галерия

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ