Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: Подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз
 
Цялата публикация (Adobe PDF, 2958 KB)

Настоящата публикация резюмира основните резултати от проведената през 2011 г. и 2012 г. оценка на политики и практически програми за ре/интеграция на деца – жертви на трафик в шест страни на Европейския съюз – Австрия, България, Италия, Словакия, Унгария и Швеция. Трите доклада, включени в публикацията, поставят фокус върху въпроса за ефективността на програмите за ре/интеграция на деца – жертви на трафик, както и върху идентифицирани добри практики в тази област в България и в останалите пет страни, включени в изследването. Оценката на ефективността на програмите за подкрепа и ре/интеграция на деца – жертви на трафик, предложена в докладите е структурирана по области на подкрепа като: идентифициране на деца – жертви на трафик, определяне на настойник, оценка на ситуацията на детето, предоставяне на статут, временна грижа и закрила, трайно решение и дългосрочна ре/интеграция. На дискусия са подложени силните и слаби аспекти на програмите за подкрепа, както и предизвикателствата, които страните на произход и дестинация трябва да разрешат, за да гарантират по-добра закрила и подкрепа за деца – жертви на трафик.


* Проектът е съфинансиран от Генерална Дирекция Правосъдие, свобода и сигурност, Дирекция D - Основни права и гражданство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ