Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международна конференция: Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз.
 
На 20 март 2013 г. в гр. София Центърът за изследване на демокрацията организира конференция на тема „Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз“, на която бяха представени резултати от сравнително изследване на законодателството, политиките и програмите за реинтеграция на деца – жертви на трафик. Изследването бе проведено в шест страни на ЕС (Австрия, България, Италия, Словения, Унгария и Швеция) в рамките на проекта „Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: насърчаване и оценка на добри практики в страни на произход и дестинация“ (ARECHIVIC).

Конференцията беше открита от д-р Мила Манчева, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, която подчерта, че изследването, чиито резултати щяха да бъдат представени на конференцията, е провокирано от това, че прилагането на международно приетитеправни и практически механизми за подпомагане на жертвите на трафик в тяхното физическо, психическо и социално възстановяване се извършва с различен и често ограничен успех в страните-членки на ЕС. Д-р Манчева обърна внимание на разработената от екипа на Центъра за изследване на демокрацията методология за оценка на програми за подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик, която може да бъде използвана в страните на ЕС, за мониторинг на напредъка в тази тази сфера.

В обръщението си към гостите на конференцията г-н Калин Каменов, председател на Държавната агенция за закрила на детето, подчерта, че слабост в работата за обгрижването на жертви на трафик, включително деца е липсата на финансов механизъм за връщане на деца и възрастни в родината им. Г-н Каменов изтъкна, че препоръките за подобряване на системата за подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик, разработени от Центъра за изследване на демокрацията, отразяват точно и адекватно нуждите на системата.

Г-жа Антоанета Василева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, изтъкна, че от 2005 г. насам се наблюдава подобрение на политиката по отношение на трафика на деца, но все още има какво да се желае в тази насока – както в международен, така и в национален план. Тя подчерта необходимостта от разработването на услуги за подкрепа на децата след напускане на кризисните центрове.

Г-жа Ейми Комри, съветник на Специалния представител и координатор за борба с трафика на хора към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, очерта някои от актуалните тенденции в трафика на деца като все по-честото използване на интернет и социалните медии за целите на въвличане и използването на деца за комбинирани форми на експлоатация като просия и проституция. Г-жа Комри припомни основните приоритети на ОССЕ по отношение противодействието на трафика на деца, а именно: предоставяне на подкрепа, независеща от желанието на жертвите да сътрудничат с правораздавателни органи; създаване на специални законодателства на национално ниво, гарантиращи прилагането на принципа за освобождаване от наказателна отговорност на децата, пострадали от трафик, които в положението си на жертви са били принудени да извършат престъпление; и разработването на стратегии за овластяване на децата.

Г-жа Тимеа Странска от „Хора в нужда“ (People in Need), Словакия, представи резултатите от сравнителното изследване на правната и политическата рамки за подкрепа и реинтеграция на деца – жертви на трафик в шестте страни, включени в изследването. Според нея в повечето от изследваните страни няма специализирани програми за дългосрочна реинтеграция на деца – жертви на трафик. Също така има дефицити в обучението на кадрите, които работят с тази група деца. Съществува потребност от оптимизация на правните и политически рамки на изследваните страни в областта на защитата на деца – жертви на трафик.

Г-жа Камелия Димитрова от Центъра за изследване на демокрацията представи резултатите от сравнителната оценка на програмите за реинтеграция на деца – жертви на трафик в шестте страни, включени в изследването. Сред водещите изводи, посочени от нея, които засягат, както страните на произход, така и тези на дестинация, са: липсата на механизми за централизирано събиране на данни, относно трафика на деца; липсата на механизми за мониторинг на програмите за подкрепа и реинтеграция на деца – жертви на трафик; недостатъчната конкретизация, относно срокове на работа и осигуряването на ресурси на основните стратегически документи за борба с трафика на хора на националнониво; липсата на етични кодекси за интервюиране на деца – жертви на трафик, както и липсата на редовна и изчерпателна оценка на риска. Г-жа Димитрова подчерта и необходимостта от разработване на адекватни програми за дългосрочна реинтеграция на деца – жертви на трафик, както в страните на произход, така и в тези на дестинация.

Г-н Хелмут Сакс от Института за човешки права „Лудвиг Болцман”, Австрия, и втори вицепрезидент на на Експертната група за борба с трафика на хора към Съвета на Европа (GRETA), очерта някои измерения на добрите практики за реинтеграция на деца – жертви на трафик в изследваните страни. Той представи разработената за целите на изследването методология за идентифициране на добри практики в областта на подпомагането и реинтеграцията на деца – жертви на трафик. Г-н Сакс направи преглед на идентифицираните добри практики в шестте страни, като се се концентрира както върху техните силни, така и върфу техните недостатъци, и дискутира възможностите за тяхната преносимост в други страни на Европейския съюз.

В края на конференцията г-н Луиджи Белези от Центъра за социални изследвания и политики (CENSIS),Италия, представи новосъздадения уебсайт Подкрепа и реинтеграция на деца – жертви на трафик. На сайта могат да бъдат намерени основните методологически инструменти, за провеждането на сравнителното изследване, които биха могли да бъдат ползвани от институции и изследователи в рамките на целия Европейски съюз. В него се съдържат всички доклади, създадени в рамките на изследването, както ипълна аналитична информация относно трафика на деца в шестте страни, систематизирана в отделни рубрики като: политики, програми, добри практики, изследователски инструменти и др.


Програма (Adobe PDF, 190 KB)

* Проектът е съфинансиран от Генерална Дирекция Правосъдие, свобода и сигурност, Дирекция D - Основни права и гражданство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ