Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Конференция за откриване на мрежата SELDI
 
На 5 март 2013 г. в Загреб се проведе конференция на мрежата SELDI (Инициатива за развитие и почтеност в Югоизточна Европа). Центърът за изследване на демокрацията координира мрежата, в която влизат общо 14 пълноправни и два асоциирани партньора от Югоизточна Европа. Участниците в конференцията, споделиха своя опит и очертаха необходимите мерки за засилване на участието на гражданското общество като катализатор за подобряване на политиката за борба с корупцията в региона.


Г-н Мунир Подумляк, изпълнителен директор на „Партньорство за социално развитие“, домакини на срещата, откри конференцията и подчерта пред участниците, че корупцията е водеща точка в политическия дневен ред на Хърватия, тъй като тя засяга както икономиките на страните от региона, така и публичния образ и проблемите на присъединяването към Европейския съюз. Той призова към по-активно гражданско участие и по-пълноценно използване на подкрепата от страна на Европейската комисия. Г-н Подумляк определи очакваният през 2013 г. първи редовен Антикорупционен доклад на Европейския съюз подготвен от Европейската комисия като революционен нов инструмент и като важна стъпка в борбата с корупцията в региона.

Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и координатор на инициативата SELDI, представи разработената от Центъра Система за мониторинг на корупцията и разказа за усилията, положени от организацията в противодействието на корупцията от 1998 г. насам. Той подчерта, че корупцията продължава да е проблем във всички страни от Югоизточна Европа. SELDI има за цел да подпомогне местни, регионални и европейски експерти, изготвящи политики за борба с корупцията, за да разберат по-добре този феномен, както и за да се създаде поле за обмен на опит между участващите страни.

Г-жа Каролин Фри-Шевалие, аташе към делегацията на Европейския Съюз в Република Хърватия, отбеляза, че корупцията е опасна не само от икономическа и финансова гледна точка, но и от социална. Тя подкопава върховенството на закона и се отразява на живота на гражданите. Преговорите за присъединяване на Хърватия към Европейския съюз предоставят възможност на страната да повиши капацитета си за борба с корупцията, да подобри общата осведоменост на гражданите и да усъвършенства правната си рамка. Г-жа Шевалие подчерта, че гражданският сектор е незаменим участник в борбата с корупцията.

Според г-жа Виолета Станичич, ръководител на новооткритото Информационно бюро на Европейския парламент в Хърватия, гражданските организации са най-важните участници в борбата срещу корупцията. Тя подчерта, че през 2012 българският граждански сектор е бил изключително активен в подаването на петиции към Европейския парламент. Г-жа Станичич припомни, че 2013 е годината на европейските граждани – те трябва да са информирани за правата си и да бъдат активни в защитаването им, включително когато са накърнени от корупция.

По време на първия панел от събитието, г-н Руслан Стефанов, Център за изследване на демокрацията, България, представи Стокхолмската програма и Антикорупционнив доклад на Европейския съюз. Той отбеляза, че корупцията е проблем в целия Европейски съюз и борбата с нея трябва да бъде обща европейска политика. Затова се въвеждат индикатори за измерване на корупцията на общоевропейско равнище, което е ефективен инструмент за упражняване на натиск и иницииране на реформи. Инициативата SELDI може да даде своя принос, като използва тристранния подход, а именно обединяване на усилията на граждански организации, експерти по правене на политики и Европейската комисия за ограничаване на корупцията в Югоизточна Европа.

Г-жа Айше Юстюнел Йърджалъ, изпълнителен директор на Турската фондация за икономически и социални изследвания (TESEV), представи проблема с корупцията и антикорупционните реформи в Турция, както и ролята на гражданския сектор в осигуряването на застъпничество и консултация. Тя подчерта, че по данни от различни изследвания, по-голямата част от населението определя корупцията като голям проблем. Тъй като Турция няма обособена институция за борба с корупцията, нуждата от ефективна координация между отделните звена в съществуващите институции нараства. Към момента, ролята на гражданския сектор е ограничена предимно до консултантска дейност, вместо до реално участие, затова и неговият капацитет и дейност трябва да бъдат засилени. SELDI ще допринесе за постигането на това засилване.

Г-жа Йована Марович, координатор на изследователската дейност към Институт “Алтернатива”, Черна гора, подчерта положителния ефект от преговорите за присъединяване към Европейския съюз за засилване на антикорупционната правна рамка в страната. Правителството на Черна гора е включило оценка на риска от корупция в няколко области и също така е поканило гражданското общество в дебат, свързан с разработването на редица стратегически документи. Въпреки това, работата в тази насока е далеч от края си. Нуждата от подобряване капацитета на институциите, борещи се с корупцията, по-специално в областта на финансовите разследвания, е все така на дневен ред. На лице е също така недостатъчна нормативна база, насочена към публично–частните партньорства. Но най-същественото е, че в Черна гора все още няма достатъчно воля за противодействие на корупцията.

Г-жа Алба Чела, заместник-директор на House of Europe, Албания, разказа за опита на гражданските организации в Албания в мониторинга на антикорупционни мерки. Тя изрази надежда, че Албания ще намери нови механизми за влияние на гражданския сектор върху политиките за борба с корупцията. По думите ѝ, едва в последните години гражданското общество в страната излиза на преден план и взима участие в обсъждането на обществените политики. За Албания двата най-сериозни проблема остават безнаказаността и нуждата от по-добра правна система.

Г-жа Даниела Минева, научен сътрудник към Центъра за изследване на демокрацията, България, представи антикорупционните реформи в България от предприсъединителния мониторинг, през Механизма за сътрудничество и проверка, до първия Европейски аниткорупицонен доклад. Тя отбеляза, че Механизмът за сътрудничество и проверка е инструмент не само за упражняване на натиск и мониторинг, но също така спомага за включването на гражданските организации в политиката, предоставяне на обратна връзка и застъпничество.

Според г-жа Мария Джорджевич, изследовател към Центъра за либерално–демократични изследвания, Сърбия, въпреки че през последните години корупцията в администрацията намалява, правителството пренебрегва наличието на корупция на политическо равнище. В същото време, гражданските организации се фокусират върху проблеми в сферата на човешките права, за сметка на тези в корупцията.

Г-н Мунир Подумляк, изпълнителен директор на „Партньорство за социално развитие“, Хърватия, изтъкна риска от превръщане на гражданските организации в инструмент, който легитимира политическия дневен ред. Според него са необходими механизми, които да гарантират почтеността и отчетността на самите граждански организации. Те трябва да предоставят реални решения и да настояват за промяна на системата. Г-н Подумляк подчерта, че гражданските организации трябва и да изграждат капацитет, и да работят с изследователската и академичната общност, за да разширяват знанията си.

Г-жа Биляна Пейович, генерален секретар на Центъра за демократичен преход, Черна гора, представи проекта „Добро управление – по-добри институции“. В рамките на проекта е извършен мониторинг на няколко правителствени институции, като е отчетена тяхната подобрена функционалност. Основните резултати показват, че институциите не са достатъчно отворени и прозрачни. Все пак е налице опит за сътрудничество с граждански организации и са взети под внимание някои от препоръките на проекта.

Г-н Гарет Танкосич-Кели, директор на Мрежата за промяна в Югоизточна Европа, подчерта, че европейската енергийна политика не е прозрачна и наличието на корупция е една от основните причини за неефективните енергийни пазари в страните от региона. Високото равнище на корупция в енергийния сектор отблъсква инвеститорите, което превръща Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие в единствени източници на финансиране.

Според г-н Миодраг Милосавлевич, програмен координатор, „Прозрачност, отчетност и публична почтеност“, Фондация „Отворено общество“, Сърбия, сферата на обществените поръчки е най-податлива на корупция, заедно с финансирането на политическите партии. Допълнителен проблем в Сърбия представлява фактът, че медиите се финансират главно с бюджетни средства и като резултат информацията, която достига до обществото, не е надеждна. Все още многобройните държавни предприятия са силно политизирани, показват слаби финансови резултати и качество на услугите. Съдебната система също има нужда от реформа, която да повиши прозрачността ѝ.


Програма (Adobe PDF, 467 KB, на английски език)
Информация за медиите (Adobe PDF, 991 KB, на английски език)
Презентация на г-н Руслан Стефанов, Център за изследване на демокрацията, България (Adobe PDF, 234 KB, на английски език)
Презентация на г-жа Айше Ирчали, TESEV, Турция (Adobe PDF, 271 KB, на английски език)
Презентация на г-жа Йована Марович, Институт Алтернатива, Черна гора (Adobe PDF, 256 KB, на английски език)
Презентация на г-жа Алба Чела, House of Europe, Албания (Adobe PDF, 231 KB, на английски език)
Презентация на г-жа Даниела Минева, Център за изследване на демокрацията, България (Adobe PDF, 183 KB, на английски език)
Презентация на г-жа Мария Джорджевич, Център за либерално-демократични изследвания, Сърбия (Adobe PDF, 211 KB, на английски език)
Презентация на г-н Мунир Подумляк, изпълнителен директор на Партньорство за социално развитие, Хърватия (Adobe PDF, 158 KB, на английски език)
Презентация на г-жа Биляна Пейович, Център за демократичен преход, Черна гора (Adobe PDF, 158 KB, на английски език)
Презентация на г-н Гарет Танкосич Кели, South-East Europe Change Net, Босна и Херцеговина (Adobe PDF, 744 KB, на английски език)
Презентация на г-н Миодраг Милосавлевич, Фондация "Отворено общество", Сърбия (Adobe PDF, 531 KB, на английски език)

Първа среща на проектите, финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2012, 21 януари 2013 г.

Снимки

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ