Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Доклади за оценка на Кохезионната политика в България
 
Генерална дирекция Регионална политика на Европейската комисия публикува Доклад за напредъка на България в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и енергийната ефективност в жилищните сгради и Доклад за оценка на постиженията на Кохезионната политика в България. Докладите са изготвени от експерти на Центъра за изследване на демокрацията в рамките на Експертната мрежа за оценка на европейската Кохезионна политика през текущия програмен период 2007 – 2013 г.

Първият доклад прави преглед на наличната подкрепа, предоставена посредством европейските стуктурните фондове и различните национални инструменти за насърчаване на ВЕИ и енергийната ефективност в жилищните сгради. Той също така представя законодателното развитие и работата на различните държавни институции в тази област, ситуацията в страната и причините, които налагат приложението на мерки за енергийна ефективност и използването на ВЕИ, както и постигнатите до момента резултати от приложението на мерките. В заключение докладът изброява оставащите предизвикателства пред управляващите органи, бизнеса и домакинствата, които трябва да се възползват по-ефективно от предоставяната финансова помощ с цел намаляване на енергийната бедност в страната.

Вторият доклад прави обзор на всички подкрепени области от Кохезионната политика в България и по-специално помощта, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие. Докладът се основава на статистически и финансови данни и на интервюта, проведени с представители на управляващите органи на оперативните програми. Текстът описва напредъка по оперативните програми и влиянието на икономическата криза както върху изпълнението на проектите и частичната промяна в тяхната насоченост, така и върху засилването на зависимостта на България от европейските средства. Представени са основните заключения от изготвените средносрочни оценки и на преден план са изведени оставащите пред България предизвикателства.Доклад за напредъка на България в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и енергийната ефективност в жилищните сгради за 2011 г.
Доклади за оценка на постиженията на Кохезионната политика в България и останалите страни от ЕС за 2011 г.

Информация за медиите (Adobe PDF, 158 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ