Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публична дискусия: Динамика на конвенционалната престъпност в България 2000 – 2010 г.
 
В зала „Изток” на Народното събрание, Центърът за изследване на демокрацията и Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността, със съдействието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 41-то ОНС, организираха на 26 юли 2011 г. публична дискусия на тема „Динамика на конвенционалната престъпност в България 2000-2010 г.”

Дискусията бе открита от председателя на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността г-н Цветан Цветанов, заместник-министър председател и министър на вътрешните работи. Във встъпителните си думи г-н Цветанов подчерта значението на Националните изследвания на престъпността (НИП), провеждани от Центъра за изследване на демокрацията. Анализът на събираните в рамките на НИП данни дава възможност да се правят по-реални изводи за състоянието и тенденциите на престъпността в страната. По отношение на дейността на МВР министърът отбеляза, че през последните две години се наблюдава намаляване на тежката организирана престъпност, престъпленията срещу личността и кражбите на автомобили. Но конвенционалната престъпност, която е и социален проблем, който отразява състоянието на обществото, не бива да се разглежда единствено и само като отговорност на МВР. В борбата с този вид престъпност място имат както редица ведомства, така и обществените организации. За тази цел е необходимо прилагането на интегриран подход, част от който ще бъде разработването на Национална стратегия за превенция на престъпността. Що се отнася до дейността на МВР, то ще продължи да усъвършенства системата за отчет на подаваните сигнали и да работи за повишаване на доверието на гражданите, а по-отношение на взаимодействието със следствието, съда и прокуратурата за повишаване на ефективността в борбата с престъпността от важно значение ще бъде въвеждането на Единната информационна система за противодействие на престъпността(ЕИСПП). Това ще създаде възможност и за оперативен анализ на динамиката на престъпността и приемане на адекватни и бързи законодателни решения, даващи правови инструменти в борбата с престъпността.

Д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, подчерта, че Националното изледване на престъпността използва международна методология и резултатите от него се представят ежегодно на заседания на Държавно-обществената консултативна комисия през последните пет години. О. Шентов изтъкна, че е време да се помисли за излизане от сегашния формат и да се потърси по-голяма ангажираност на други ведомства и организации от състава на Комисията, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на физическото възпитание и спорта и др. Възможно е също резултатите от НИП да се използват и за разработване на специфични мерки и осигуряване на диференцирано финансиране на полицейските управления в различните региони (докладът на Центъра за пръв път анализира регионалните специфики на криминогенната обстановка в страната).

Г-н Красимир Ципов, зам.-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, изтъкна важността от адекватното противодействие както на организираната, така и на конвенционалната престъпност. Това важи с особена сила за последната, като се има предвид факта, че в период на криза естествено се повишава нивото на престъпността. От друга страна са необходими и промени при формирането на полицейската статистика. Прилагането на проактивен подход чрез създаването на интегрирана информационна система ще подобри значително ефекта при борбата с престъпността.

Г-н Тихомир Безлов, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията, представи основните изводи от анализа на динамиката на конвенционалната престъпност в България в периода 2000 - 2010 г. В анализа беше направено и сравнение със ситуацията в страните членки на Европейския съюз, както и нагласите и очакванията на българските граждани към полицията, социалните и икономическите механизми, които влияят върху тенденциите на престъпността в страната. В своята презентация Т. Безлов проследи динамиката на отделните видове престъпления за десетгодишния период. Беше направен извода, че устойчивата тенденция за намаляване е прекъсната от икономическата криза и през последните две години се наблюдава ръст в броя на някои видове престъпления , особено в групата престъпления срещу собствеността. Разгледано беше и влиянието на фактори като безработица, наказателна политика и демография върху нивото на престъпността. За пръв път се анализира и регионалната криминогенна обстановка, което дава възможност за формулиране на изводи по отношение на регионални политики за противодействие на престъпността. В презентацията си Т. Безлов привлече вниманието и върху тенденцията за увеличаване отново на разликата между регистрираните от полицията престъпления и престъпленията, обявени от жертвите, което е един от показателите за намаляване на доверието на гражданите в полицията. По отношение на перспективите беше направено прогнозата, че ако няма ново влошаване на икономическата ситуация в страната конвенционалната престъпност отново ще започне да намалява.

Главен комисар Ангел Антонов, директор на Главна дирекция „Криминална полиция”, подчерта, че престъпността е функция на общественото развитие в конкретния исторически период и е следствие от множество икономически, социални, демографски, културни и други фактори. Обикновено база за изследване на престъпността са само данните от официалната полицейска статистика, като многообразието от фактори, които предизвикват престъпността и я подхранват се подминава и направо се неглижира. По-нататък в своето изложение А. Антонов се спря на мерките, предприети за подобряване на воденето на статистика, сред които концепцията за полицейската статистика на престъпления от общ характер, приетата нова инструкция за организация на работата по заявителски материали от общ характер и др. Особено внимание е обърнато и на обучението на полицаите по прилагане на новите инструкции. По нататък комисар Антонов се спря на динамиката и тенденциите на престъпността от гледна точка на полицията и по-значимите проблеми в тази област. В заключение комисар Антонов подчерта, че в своята работа полицията се стреми да отчита влиянието на всички фактори оказващи влияние върху динамиката на различните видове престъпност, с цел повишаване на своята резултатност.

Г-н Румен Георгиев от Съюза на юристите, обърна внимание, че е крайно време за завършване и въвеждане на Единната информационна система за противодействие на престъпността, която да реши въпроса за координацията между органите на полицията , прокуратурата и съда.

Г-н Константин Пенчев, омбудсман на Република България, изтъкна, че е освен воля за борба с престъпността е необходима и промяна в манталитета на гражданите. Пример за това са жертвите на телефонните престъпления. Това са хора, които приемат за съвсем нормално да дадат подкуп за избягване на разследване за извършено нарушение. При такова отношение не можем да очакваме изкореняване на този тип престъпност. По отношение на работата на съдебната система, г-н Пенчев подчерта, че видът и размерът на наказанията имат важна роля за генералната превенция на престъпността. В рамките на закона съдиите биха могли да реагират с налагането на по-високи наказания при увеличаване броя на определен вид престъпления. Важен фактор според него, например е спазването на разумни срокове при правораздаването.

Г-жа Иванка Иванова, директор на Правната програма на Институт „Отворено общество”, отправи въпрос към министър Цветанов, кога отчетните доклади на главните дирекции и дирекциите на полицията, както и полицейската статистика ще бъдат достъпни на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи.

Г-н Божидар Данев, председател на Българска стопанска камара, обърна внимание, че полето на изследване на престъпността трябва да се разшири. В НПК съществуват и много други видове престъпления като данъчни измами, фиктивен внос и фиктивно връщане на акциз и др. Структурата на престъпленията се променя и фактори като безработица и закриване на работни места в определени отрасли дават индикация и могат да спомогнат за прогнозиране на интересите на престъпния свят. Б. Данев посочи като пример Закона за отпадъците и подчерта, че закриването на работни места не е решение на проблема с незаконната търговия с черни и цветни метали. В това отношение по-добре би било да се намерят инструменти за санкциониране само на незаконната дейност.

Г-н Васил Тодоров, представител на Българската търговско-промишлена палата, отбеляза, че публичното базиране на информация за обществените поръчки ще увеличи прозрачността в тази сфера. Би било полезно да се създаде база данни и с актуалното законодателство.

В заключителните си думи министър Цветанов благодари на участниците в публичната дискусия и отбеляза доброто партньорство с неправителствения сектор. МВР започва разработването на концепция и стратегия за превенция на престъпността и в това отношение ще разчита на сътрудничеството и помощта на всички партньори.


Програма (Adobe PDF, 148 KB)
Съобщение за медиите (Adobe PDF, 332 KB)
Презентация на г-н Тихомир Безлов, старши анализатор, Център за изследване на демокрацията: "Динамика на конвенционалната престъпност в България 2000 – 2010 г. Основни тенденции и типология" (Adobe PDF, 383 KB)
Презентация на главен комисар Ангел Антонов, Директор на Главна дирекция „Криминална полиция”: "Политика и мерки на МВР за противодействие на престъпността" (Adobe PDF, 510 KB)
Доклад: "Динамика на конвенционалната престъпност в България 2000-2010 г."
Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ