Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международна конференция: Противодействие на контрабандата на цигари на Балканите
 
На 2 и 3 юни 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията заедно с Агенция Митници проведе в хотел Шератон международна конференция на тема „Противодействие на контрабандата с цигари на Балканите”. В конференцията участва заместник министър-председателят и министър на финансите на Р. България г-н Симеон Дянков, висши служители на МФ и МВР, генералните директори и висши служители на митническите администрации на България, Турция, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния; представителите на Джапан Табако Интернешънъл (JTI) в България, Турция, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния; представители на ОЛАФ и на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” на Европейската комисия; представители на цигарените компании „Бритиш Американ Табако”, „Филип Морис Интернешънъл”, Булгартабак Холдинг и „Империал Табако”.

Конференцията беше открита от д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията. Във встъпителните си думи д-р Шентов отбеляза, че са необходими съвместни действия за ограничаване на сивата икономика. Повишаването на акциза на цигарите през 2010 г. доведе до повишаване на тяхното търсене на нелегалния пазар, което неизменно води до контрабандното им набавяне. Според изследването на Центъра за изследване на демокрацията за годишния индекс на скритата икономика за 2010 г., през 2009 г. се наблюдава спад на незаконната търговия. През 2010 г. тя нараства, но за сметка на това се увеличават и заловените количествата контрабандни цигари. Въвличането на хора в тези пазари има и социално измерение, тъй като те се превръщат в мишена и на организираната престъпност и биват използвани и в други техни пазари. Именно затова е необходимо сътрудничеството на правоохранителните и митническите органи, както и на частния сектор за борба с това явление. Необходими са не само полицейски и административни мерки, но и добро управление на акцизната политика.


В своето изложение г-н Симеон Дянков, зам.-министър-председател и министър на финансите, изтъкна, че във времена на криза, когато покупателната възможност на населението намалява, се увеличава вероятността да се прибягва към стоки от сивия сектор, като тези предпоставки изчезват с подобряването на икономическия растеж. Г-н Дянков изтъкна две причини за увеличаването на акциза на цигарите. От една страна подписаните документи при влизането на България в Европейския съюз, а от друга съображения, свързани със здравето на българското население. Според проучвания, цитирани от г-н Дянков, 4,3% от българите са отказали тютюнопушенето след вдигането на цените на цигарите през 2009 г. Предприетите непопулярни мерки целят овладяване на инфлацията, както и запазването на нивата на акцизния данък върху цигарите до 2015 г. Министърът подчерта, че са направени и законодателни промени в началото на 2011 г., засягащи борбата с контрабандата, в частност проектозакон за възстановяване на разузнавателните функции на Агенция „Митници”. Засилването на технологичния капацитет на митническите органи чрез закупуването и използването на скенери също ще доведе до ограничаване на контрабандата на цигари. Министърът подчерта важността на сътрудничеството между всички страни членки, както и със структурите на ЕК за борба с това негативно явление.

Г-н Ваньо Танов, директор на Агенция „Митници”, запозна участниците в конференцията със задачите на българската митническа администрация. Той изтъкна, че проблемът с контрабандата на цигари вече идва не от изток, а от югоизток. В страната влизат контрабандно цигари от трети страни, през вътрешните граници на Европейския съюз и такива без платен акциз. 70% от задържаните от митницитe цигари преминават през вътрешна граница, най-вече през тази с Гърция, 3% през границата с Турция и незначителен процент влизат от Сърбия и Македония. Друга интересна тенденция е, че в резултат на по-строгия контрол по сухопътните граници, контрабандистите вече предпочитат морския транспорт. Г-н Танов подчерта важността на създаването на мобилни екипи, които да работят на територията на цялата страна и да покриват всички основни международни транспортни коридори. Важността да се използват съвременни технологии за наблюдение и контрол бе изтъкната и от г-н Танов. Закупуването на скенери ще повиши ефективността на ежедневната работа на митническите служители. Българските митници си сътрудничат както с митническите администрации на останалите страни членки на ЕС, така и с турските си колеги по отношение на обмена на информация, свързана с установени канали за контрабанда на цигари. Изграждането на полицейски и митнически център на българските границите с Гърция, Сърбия и Македония ще подобри обмена на информация. Високо се цени и помощта, която частния сектор оказва под формата на експертен анализ.

Г-жа Агелики Мацука, началник секция за борба с контрабандата на наркотици и оръжие, от „Митнически контрол” към Министерство на финансите на Гърция , подчерта важността на приходите от платените акцизи за държавния бюджет, и особено тези върху тютюневите изделия, които са едни от най-високите. Заловените количества цигари за 2010 г. са генерирали загуби от 88,413,394 евро неплатени акцизи и данъци. Тя представи статистика за задържаните контрабандни цигари за последните 3 години , както и делът на различните органи, участващи в процеса на борба с контрабандата - митници, полиция, пристанищна полиция и служба за специално разузнаване. Тя също подчерта, че за ефективната работа на гръцките митници е важно сътрудничеството не само между страните членки, но и с различните европейски структури като ОЛАФ, Европол, Международната митническа организация и Югоизточната европейска инициатива за сътрудничество.

Г-н Любиша Димовски, началник на отдел „Разузнаване” в митническата администрация на Република Македония, изнесе данни за пазара на цигари, като изтъкна, че делът на нелегалните продажби в Македония представлява 6% от общия обем. Г-н Димовски се спря на мерките, предприети за ограничаване контрабандата на цигари. От особено значение за анализа на риска е системата за електронен обмен на данни (SEED) използвана от македонските митници, в сътрудничество с Албания, Сърбия и Косово. Г-н Димовски обърна внимание и на разработваните нови разпоредби за адекватността на наказанията налагани за митнически нарушения и редица предложения за възможните области на взаимодействие между митническите служби, като обмяната на оперативна информация, съвместното използване на инфраструктура и техническо оборудване.

Г-н Слободан Николич, зам.-генерален директор на митническата администрация на Сърбия представи организационната структура на сръбската митническа администрация и международните и регионални споразумения, които определят насоките на работа на митническите служби. Г-н Николич предостави информация за успешни съвместни операции с ОЛАФ и страни- членки на ЕС при залавянето на контрабандни цигари през последните три години. В резултат на анализ на контрабандните тенденции е изяснено, че основните маршрути от Сърбия към Западна Европа преминават през съседни страни и страни членки на ЕС като Румъния, България и Унгария.

Г-жа Камелия Дима, началник служба „Управление на риска” на митническа администрация на Румъния, представи информация за организационната структура и задачите на митническата администрация, законовата уредба, както и споразуменията за сътрудничество със Сърбия, Украйна и Молдова. За ефективна борба с контрабандата на цигари през последните години са предприети редица мерки, сред които и разпоредби, свързани с наказанията за митнически нарушения. Г-жа Дима запозна аудиторията и с тенденциите на контрабандата на цигари, както и със статистическа информация за заловените количества.

Изнесените презентации предизвикаха оживена дискусия, свързана със засегнатите аспекти на контрабандата с цигари. Обменена бе информация за проблема, който представлява съхраняването на заловените цигари. Наемането на складове е скъпо, което изисква заделянето на допълнителни средства. Г-жа Мацука сподели, че в миналото контрабандните цигари са били раздавани на военнослужещите, но тази практика е била изоставена поради неизвестния състав на цигарите и въздействието им върху здравето. В тази връзка г-н Гюзел повдигна въпроса за ползването на лаборатории за изследване състава на конфискуваните цигари и използването на международни лаборатории. Г-жа Мацука сподели, че в Гърция заловените количества цигари се изпращат за установяване на тяхната автентичност в лабораториите на производителите.

Споделен бе и опитът да се сключват меморандуми за разбирателство с големите превозвачи, с цел проследяване на пратките и ограничаването на контрабандата, например сръбският опит с DHL и FedEx. В тази връзка бе повдигнат и въпроса за използването на приходите от контрабанда от организираната престъпност, както и за финансирането на терористични организации, което на практика застрашава сигурността на дадена държава. Турция изрази своето становище, че е добре да се развие обща инициатива, оглавявана от ОЛАФ или Международната митническа организация, и по този начин да се провежда адекватна подготовка на кадрите при хармонизирани стандарти.

Г-н Мехмет Гюзел, зам.-генерален директор, Подсекретариат по митниците на Република Турция, представи статистическа информация за заловените контрабандни цигари и обърна внимание на проектите, целящи модернизацията на митниците, както и най-важните споразумения за сътрудничество с международни организации и частния тютюнев сектор. Г-н Гюзел също отбеляза важността на техническото оборудване на митниците за ефективната борба с контрабандата на цигари. По-подробно бе представена системата на проследяване на тютюневи изделия, която позволява да се проследи произхода на всяка една легално внесена кутия цигари. Също така бе представена и системата за проследяване на товарни автомобили, осъществяващи внос или транзит, чрез инсталиране на GPS система.

Г-н Щефан Шлеферейт, вицепрезидент на Джапан Табако Интернешънъл, отговарящ за стратегията за борба с незаконната търговия, обърна внимание на проблема за справяне с нелегалната търговия, която води до загуби не само за производителите на цигари, но и за националните бюджети под формата на нереализирани приходи. Именно затова е необходимо сътрудничество между частния сектор и митническите власти в борбата срещу контрабандата на цигари и търговията с фалшиви такива, което да бъде под формата на правно обвързващи споразумения или меморандуми за разбирателство. Той представи редица оценки за глобалният размер на нелегалната търговия с цигари, както и някои нови тенденции, които се забелязват с разпространението на фалшиви продукти на Джапан Табако Интернешънъл.

Г-жа Даян Скарлет, началник „Операции” в ОЛАФ, говори за ролята и задачите на ОЛАФ. Тя обърна по специално внимание на Работната група за борбата с контрабандата на цигари, която се занимава с координирането на големи международни операции по задържането на контрабандни цигари. Доброто взаимодействие с производителите на цигари способства за намаляване на незаконната търговия, както и за откриването и унищожаването на фабрики за производство на фалшиви цигари. Като предизвикателство пред ОЛАФ, г-жа Даян Скарлет отбеляза т. нар. „евтини бели” цигари, незаконното производство и глобалният характер на нелегалната търговия с цигари. Г-жа Скарлет представи и някои характерни схеми за контрабнда на този тип цигари, както и данни за нелегалното производство на цигари в рамките на Европейският съюз.

Г-н Кристиан Вангрийкен, началник на отдела за международно сътрудничество в Генералната дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” на Европейската комисия се спря на няколко основни проблема, свързани с успешното противодействие на контрабандата на цигари. Първият, в условия на финансови ограничения, е да се намери най-ефикасният начин за подобряване на техническия капацитет на митниците, включващ оборудване и подходяща подготовка за митническите служители. Другият е наказанията и санкциите спрямо митнически нарушения, които са различни в страните членки и се използват от нарушителите. Различните такси и високи цени на цигарите също благоприятстват контрабандата. Г-н Вангрийкен подчерта ролята на вече стартирани от ОЛАФ инициативи, насочени към споразумения за сътрудничество по отношение обмена на информация, съвместни митнически операции, повече споразумения с производителите на цигари, насочени към борбата с трансграничния трафик на цигари. Постигането на близки стойности на акциза на цигари страните членки би било най-ефикасна мярка, макар и трудна за реализиране в близко бъдеще.

Г-н Тихомир Безлов, Старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията представи анализ на данъчната политика като фактор генериращ нелегалното разпространение на цигари. Той отбеляза факта, че българите пушат най-скъпите цигари в ЕС, ако се вземе предвид съотношението доход / цена на кутия цигари. Г-н Безлов обясни и тенденциите на нелегалния пазар на цигари, който през 2010 г. е достигнал близо 40% от общия обем на продаваните в България цигари. Също така бе представена оценка на печалбите, които организираната престъпност генерира от нелегалното разпространение на цигари. Специално внимание бе обърнато и на различните щети (данъчни, финансови, и социални), които нелегалната търговия на цигари нанася.

Заключителни думи на конференцията отправи г-н Танов, който отбеляза като добра практика политиката на Сърбия, която инвестира в технологии като скенери, още преди да е изправена пред сериозно ниво на контрабанден внос на цигари, но осъзнава потенциалните рискове. Заключителни слова бяха произнесени и от г-н Кент Браун, вицепрезидент на Джапан Табако Интернешънъл и от г-н Мехмет Гюзел.
Програма (Adobe PDF, 212 KB)
Презентация на г-н Тихомир Безлов, старши анализатор на Центъра за изследване на деморкацията (PowerPoint, 4,62 MB)
Презентация на г-н Ваньо Танов, директор на Агенция „Митници” (PowerPoint, 7,77 MB)
Медийно отразяване

Галерия

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ