Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Подпомагане и реинтегриране на деца – жертви на трафик: насърчаване и оценка на добри практики в страните-източник и страните-дестинация.
 

Целта на проекта е да се насърчат и развият ефективни реакции на трафика на деца в ЕС посредством полагане на все по-сериозни усилия в полето на въвеждане на политики и програми за подкрепа на жертви в страните-източник и страните-дестинация и посредством осигуряване на устойчива реинтеграция в обществото на децата – жертви на трафик.
 
Основните цели на проекта са:
 

  • Анализ на политиката, на правната и институционалната рамка за подкрепа и реинтеграция в обществото на деца-жертви на трафик в страните-източник и страните-дестинация.
  • Изработване на методология за оценка на програми за подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик с цел повишаване на ефективността на изпълнението на програми на територията на ЕС и насърчаване на стандартите за оценяване на ЕС в тази област.
  • Оценяване на програми за подкрепа и реинтеграция на деца-жертви в три страни-дестинация и три страни-източник на трафикирани деца и даване на препоръки за подобрение на програмите в съответствие с основните права на децата.
  • Идентифициране на добрите практики за подкрепа и защита на деца – жертви на трафик в 6 страни на ЕС в съответствие с принципите на основните детски права и допринасящи за най-добрия интерес на жертвите.
  • Насърчаване на възпроизвеждането на добри практики и изработване на механизми за мониторинг и оценяване на програми за подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик на територията на ЕС.
  • Разработване на иновативен уеб-базиран интерактивен инструмент, който да бъде в помощ на усулията на заинтересованите страни за реинтеграцията на децата – жертви на трафик.
  • Осигуряване на децата – жертви на трафик и на техните родители на информация за политиките на ЕС и националните политики и програми за реинтеграция, както и възможности за коментари и обратна връзка.
  • Изграждане на широка и стабилна мрежа от публични институции, неправителствени организации и университети, насърчаваща реинтеграцията на деца – жертви на трафик и изследваща сходни проблеми.

Като резултат от проекта ще боде публикувано и разпространено Ръководство за реинтеграция на деца – жертви на трафик. Ръководството ще обобщи резултатите от изследването на добрите практики в шест страни и ще представи извършените анализи на политики и оценки на програми, както и разработените стандартизирани методологии. Ръководството ще бъде публикувано в печатен вариант на английски език, също и разпространявано в pdf формат.

* Проектът е съфинансиран от Генерална Дирекция Правосъдие, свобода и сигурност, Дирекция D - Основни права и гражданство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ