Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни
 

На 17 декември 2009 г. Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията стартира проект „Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.

Общата цел на проекта е да се разработят индикатори и методи за оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни в съответствие с „Общите основни принципи по интеграция на имигранти в ЕС” и съобразно Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015). Първата специфична цел е разработване и развитие на показатели за оценка изпълнението на целите по интеграция на граждани на трети страни в съответствие с най-добрите европейски практики и потребностите на националните и местните институции, разработващи и реализиращи политиките и мерките по интеграция и предоставящи възможност за тяхното коригиране и оптимизиране. Втората специфична цел е разработване на методи и техники за наблюдение и оценка на прилаганите мерки по интеграция на граждани на трети страни, релевантни на предложените индикатори за оценка степента на постигане на целите на политиките по интеграция.


* Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ