Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Конфликти на интереси и добро управление на взаимоотношенията местна власт – гражданско общество
 
На 14 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, със съдействието на депутата от групата на ЕНП в Европейския парламент, г-жа Мария Неделчева и с подкрепата на Balkan Trust for Democracy, организира семинар на тема „Конфликти на интереси и добро управление на взаимоотношенията местна власт – гражданско общество”. Семинарът бе фокусиран върху обмяната на опит относно правната уредба на конфликта на интереси и нейното приложение при осъществяване на публично-частно партньорство между общини и неправителствени организации. С цел да се стимулира дискусията върху конкретни практически въпроси, с които се сблъсква местната власт, семинарът се проведе в Европейски информационен център в гр. Хаджидимово. В него участваха над 30 души от региона - служители в общини и общински съветници, представители на неправителствени организации, работещи съвместно с общините и представители на местни медии. Представени бяха общини Гоце Делчев, Разлог, Благоевград и Хаджидимово; присъстваха и отделни общински съветници от градовете Банско и София, които проявяват интерес към дискутираната тема.

Г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията, откри семинара като акцентира върху необходимостта от насърчаване на принципите на добро управление при взаимоотношенията между местната власт и неправителствените организации като основа за избягване на потенциални конфликти на интереси. Той посочи, че Центърът работи дългосрочно както за подобряване на законодателната уредба на конфликта на интереси, така и за повишаване на прозрачността в дейността на организациите, работещи в обществен интерес. В този смисъл, семинарът е част от проект, който стъпва върху и има за цел да доразвие анализа на процесите на т.нар. „завладяване на гражданското общество”. Този термин описва създаването на квази-неправителствени организации – юридически лица с нестопанска цел, които се учредяват от лица на публични длъжности с цел получаване на държавно финансиране и участие във формирането на държавната политика под претекст за изразяване на независим обществен интерес. Резултатите от анализа провокират интереса към няколко взаимосвързани въпроса, които задават целите на семинара:

  • Необходимо е да се идентифицират проблемите, свързани с прилагането на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси /ЗПРКИ/ в дейността на местната власт. Този аспект отразява факта, че при създаването на закона, той е ориентиран предимно към регулация на потенциални конфликти на интереси в органите на централната власт, но в последствие неговото прилагане се разпростира и върху общините, без да се вземат предвид някои специфики на тяхната дейност;
  • Необходимо е да се предприемат действия за повишаване на прозрачността в дейността на неправителствените организации с оглед на факта, че поради неработеща или все още несъществуваща законова регулация, информацията за дейността на НПО към момента е в много по-малка степен публично достъпна, в сравнение с информацията за фирмите;
  • Необходимостта от прилагане на закона не като средство за „разчистване на сметки” между политически противници, а като инструмент за решаване на принципни проблеми. Това е заложено и в логиката на закона, който беше създаден не като забранителен инструмент, а като инструмент за превенция.


Евродепутат Мария Неделчева приветства участниците на семинара, като подчерта важността на темата не само на национално ниво, но и в европейски план. Това се потвърждава от последния междинен доклад на ЕК от март 2010 г. относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. В него Комисията обръща специално внимание на ЗПРКИ в две отношения - как той се прилага и необходимостта от преразглеждането му. В доклада се подчертава, че е необходимо да се предприемат по-бързи и по-всеобхватни административни действия във връзка с опасенията на Комисията относно нередности, конфликт на интереси и измами при усвояване на средства от фондовете на ЕС. В доклада се подчертава, че прилагането на ЗПРКИ е довело до установяване на 47 случая на нередности само през втората половина на 2009 год. Докладът критично отбелязва и факта, че от декември 2009 год. специалната парламентарна комисия не е оповестила информация за последващи действия във връзка с твърдения за конфликт на интереси сред висшестоящи държавни служители и народни представители. Мария Неделчева изтъкна, че европейското измерение на въпросите свързани с конфликти на интереси, вкл. тяхното третиране в директива 125 на ЕК от декември 2003 г., трябва да вземе предвид спецификите на съществуването на третия сектор в страните от Централна и Източна Европа. Все повече функции, които доскоро са били изпълнявани от държавни служби се преотстъпват на неправителствени организации и тези процеси налагат въвеждането на работещи механизми, които гарантират прозрачно и ефективно управление на публичните средства, с които се финансират тези дейности.

Г-жа Неделчева сподели също, че правителството на ГЕРБ предвижда до края на годината да внесе за обсъждане промени в действащия закон, тъй като той има своите пропуски и недостатъци. Предстоящите промени в ЗПРКИ трябва да дадат отговор и на новите предизвикателства, които поставят пред закона изпълнението на проекти по оперативните програми, както и дейността на т.нар. Местни инициативни групи, създадени по Програма за развитие на селските райони. Участниците в семинара също са силно заинтересовани конкретно от този въпрос, тъй като тази програма ги касае пряко, а самата тя като член на комисията по земеделие в ЕП би искал да познава и този аспект на нещата.

Г-н Владимир Москов, кмет на Община Гоце Делчев, сподели по време на приветствието си, че инициативата за организиране на семинара е била подкрепена от общината тъй като изпълнението на закона е актуална тема както за екипа на общината, така и за общинските съветници. Той подчерта и желанието на общината за сътрудничество при изготвянето и обсъждането на един бъдещ коментар и предложения за промени в закона. Участието на евродепутат Неделчева пък дава възможност за обмяна на опит по отношение на местното самоуправление и взаимоотношенията между общините и НПО от гледна точка на добрите практики, които съществуват в старите страни членки на Евросъюза. Кметът Москов също подчерта важността на местните инициативни групи, особено от гледна точка на икономическата криза, която прави още по-належаща активната позиция на общината за усвояване на средства от външни източници, вкл. чрез проекти, финансирани от ОП и ЕС.

Г-жа Мариана Устаилиева, директор на дирекция Административно-правно и информационно обслужване, представи опита на Община Гоце Делчев в прилагане на ЗПРКИ, като изтъкна важността на проблема, но подчерта и обективните трудности, с които се сблъскват общините при изпълняване на изискванията му. От една страна, общинските служители и общинските съвети се налага да решават конкретни казуси, за които липсват установени в практиката принципи, което води до нееднозначни и често противоречиви тълкувания от страна на различни институции. От друга страна, приложението на закона поставя пред общините изисквания, които не отговарят на наличните материални и човешки ресурси, което допълнително затруднява техните администрации и води до нежелано и от тях самите забавяне при изпълнението на някои нормативни изисквания. В тази връзка, с цел оптимизиране работата на постоянните комисии към Общинския съвет в Гоце Делчев, е взето решение да не се създава отделна комисия за конфликти на интереси, а нейните функции да бъдат възложени на Комисията по законност. От влизането на закона в сила липсват сигнали за потенциални конфликти на интереси, но въпреки това, общината е трябвало да разреши няколко принципни въпроса, които не са изрично регламентирани в закона. Така например, общината е взела решение кметовете на кметства също да подадат декларации във връзка със ЗПРКИ, въпреки че няма такова изискване, с цел утвърждаване на практиката за максимална прозрачност в нейната дейност.

В дискусията върху практически въпроси, с които се сблъскват общините, г-н Костадин Хаджигаев, председател на Общински съвет - Благоевград, подчерта, че публичните личности са поели ангажимент, които поставя към тях определени изисквания, вкл. по отношение на потенциалните конфликти на интереси, но това е неделима част от техните задължения. Необходими са обаче промени в закона, които да регламентират по-добре взаимоотношенията в общините, тъй като често в един общински съвет са представени много по-голям брой политически партии или формации, отколкото има в националния парламент, а техните представители често са най-активните фигури в региона както сред бизнес сектора, така и сред организациите, представляващи различни обществени интереси. Това поставя специфични изисквания към приложението на закона и към саморегулацията вътре в общините, тъй като всеки конкретен случай трябва да бъде разглеждан в неговата специфика. В това отношение, ролята на съдебната система за решаване на случаите, възникнали след съмнения или сигнали за потенциални конфликти на интереси е изключително голяма.

Г-жа Красимира Мирчева, журналист от регионалния вестник Вяра (Благоевград) подчерта ролята на медиите в две насоки – като външен коректив на местната власт и източник на сигнали за потенциални конфликти на интереси и същевременно – като изключително важен партньор за осъществяване на връзката между общината и нейните жители в усилията за постигане на по-голяма прозрачност на действията на общината, вкл. по отношение на нейната работа с неправителствените организации.

Участието както на медии от региона, така и на разследващи журналисти от национлани печатни издания позволи да се обмени опит по отношение както на конкретните практики на разследващата журналистика за откриване на конфликти на интереси, така и по отношение на специфичните условия, в които работят журналистите от местни медии, разследващи конфликти на интереси в по-малки населени места. В оживената дискусия относно ролята и отношението на медиите към местната власт бе отбелязана необходимостта от повече автономност на журналистите при отразяване на случаите на конфликти на интереси. В тази връзка, изключително важната ролята на местните медии при разследване на такива случаи бе подчертана от техния колега г-н Росен Босев от в. Капитал. Според него, именно местните журналисти могат да бъдат изключително полезни с натрупаните знания за случващото се в техните региони. В някои случаи, тези знания са решаващи за идентифициране на проблема, а сътрудничеството между журналистите от местните и централни медии позволява този проблем да бъде представен на обществото и същевременно намалява риска от негативни последствия върху местните разследващи журналисти.

Г-жа Мария Йорданова, директор на Правната програма към Центъра за изследване на демокрацията представи правната уредба на конфликта на интереси и проблемите, с които се сблъсква нейното прилагане. Сред причините, довели до създаване на закона са разпокъсаността и фрагментарността на дотогава действащата нормативна уредба, нарастващата обществена нетърпимост към конфликта на интереси като един от основните източници на корупция и стремежът да се демонстрира политическа воля за справяне с тези проблеми. Една от спецификите на приетия през 2008 г. Закон за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси е широкият обхват на закона, който се прилага в системите на трите власти, в структурите на централната власт и местното управление. Както и другите участници в семинара отбелязват, това създава специфични проблеми при приложението му в общините. Според Мария Йорданова, правната уредба има съществени пропуски по отношение на извършването на проверка и установяване на конфликт на интереси, като в същото време липсва и правно-институционален механизъм за контрол по отношение на ограниченията след освобождаване от публична длъжност. Сред основните препоръки за подобряване на съществуващата правна уредба е прилагането на подход, който се основава на проучване на възникналите проблеми по тълкуването и прилагането на действащите нормативни текстове и обсъждане на подготвяните промени в дискусия с лицата, които са субекти на правната уредба или са отговорни за нейното прилагане.

Г-н Димитър Марков, старши анализатор към Правната програма на Центъра беше модератор на следващата сесия от семинара, по време на която бяха представени гледните точки на участниците и бяха дискутирани някои от конкретните предложения за промени, които те отправиха. По време на дискусията, той подчерта, че е необходимо да се прецизира понятието за свързани лица, както и дефиницията за конфликт на интереси.

Програма на семинара (Adobe PDF, 164 KB)
Презентация “Конфликтът на интереси: проблеми на правната уредба и прилагането й” (Adobe PDF, 331 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ