Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Пресконференция по проект: „Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни”
 
На 19.05.2010 г. от 10,00 часа в пресклуба на БТА Центърът за изследване на демокрацията ще представи основни резулати от проекта „Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.
 
В последните години настъпиха съществени промени в характера на миграционната обстановка в България в следствие на членството на страната в ЕС. Екип от експерти към Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията дава отговори на въпроси като – как най-добре да измерваме интеграцията на имигранти в България и напредъка на държавата в изпълняването на изискванията за интеграцията им. На базата на проучване на националните практики в тази насока, на опита на други страни от ЕС и на международни изследвания, екипът от експерти е създал интегрирана система от индикатори за оценка на миграционни и интеграционни процеси и политики. Предложената система от индикатори е нова за страната и в унисон с най-добрите европейски практики. Въпрос на политическа воля е тя да бъде въведена в практиката.
 
Екипът, реализирал проекта, е готов да отговори на редица въпроси, например – каква е разликата между сега съществуващите системи за интеграция на имигранти в България и тези на други европейски страни? Какво трябва да се направи, за да може реално да измерваме интеграцията на имигрантите в България и т.н.
 
Участници в пресконференцията са:
 
Доц. д-р Андрей Нончев, Директор на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, координатор на проекта
Доц. д-р Соня Чипева, катедра „Статистика и иконометрия” на УНСС, експерт по проекта
Стефка Блажева, Началник сектор „Статистика на миграцията” в НСИ, експерт по проекта
Светла Енчева, Социологическа програма на Центъра за изследване на демокрацията, експерт по проекта


* Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ