Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Шести обществено-политически форум срещу корупцията
 
Изказване на г-жа Дебра Макфарланд, Директор на мисията на Американската агенция за международно развитие в България

Министър Станков,
Уважаеми народни представители,
Членове на дипломатическия корпус,
Представители на гражданското общество,
Дами и господа,

За мен е голямо удоволствие да открия шестия годишен обществено-политически форум за противодействие на корупцията на Коалиция 2000 от името на правителството на Съединените американски щати и на агенцията, която представлявам – Американската агенция за международно развитие. Еволюцията на корупционните индекси и докладите за оценка на корупцията на Коалиция 2000 отразява публичния дебат относно корупцията в България и следва тенденцията от увеличаваща се обществена чувствителност към дискусия на конкретни проблеми, свързани с корупция в България.

Фокусът на тазгодишния Доклад е съдебната власт и това е изключително уместно в светлината на ключовата роля, която реформата в съдебната система играе за покриването на критериите за присъединяване към Европейския съюз и НАТО. Докладът, съдържащ анализ на съдебната реформа и препоръки за бъдещия й ход, е изключително полезен предвид неотложните решения, които трябва да се вземат в тази област. Препоръчвам този Доклад на всички български институции, които ще участват в предстоящата реформа, както и на всички представители на съдебната власт.

Бих искала да съсредоточа коментарите си върху онези действия, които трябва да бъдат предприети през следващите няколко месеца. Миналата есен, в дух на консенсус, Народното събрание прие важни изменения на Конституцията, осигуряващи по-добра отчетност на съдебната власт. Необходимо е по подобие на този добър пример на съгласие, да се приемат и измененията в Закона за съдебната власт, които са на дневен ред в Народното събрание тъкмо сега. Промените имат множество положителни черти, но аз бих предложила промените да включат и разширяване на текстовете, отнасящи се до дисциплинарното производство. Има много различни начини да се постигне това с отчитане на интересите на магистратите и съдебната власт и с отчетност към обществото. Висшият съдебен съвет скоро ще обсъди подзаконовите актове за прилагане на Закона за съдебната власт. Тези разпоредби трябва да осигурят цялостно и ясно регулиране на управлението на съдебната власт. В тази връзка, бих искал също да посоча, че в момента членове на съдебната власт са на посещение в Испания и Австрия, където ще им бъде представен испанският модел за дисциплината и етиката на магистратите. Много от проблемите с управлението на съдебната власт са добре разгледани в анализите и препоръките на Доклада на Коалиция 2000. Все пак, бих искала да посоча, че много от прогресивните клаузи на проекта за подзаконови актове могат да бъдат приложени още сега. Не е необходимо да се чака измененията в Закона за съдебната система да влязат в сила, за да се въведат някои разпоредби, например тези за съдебните администратори; това вече беше изпробвано в някои съдилища и трябва да влезе в сила още сега.

До края на март 2004 г., Висшият съдебен съвет трябва да завърши процеса на назначаване на нови председатели на съдилищата. Правейки такъв избор, аз бих искала да призова Висшия съдебен съвет да има предвид кандидати със следните важни характеристики:
• Образцова репутация за честност и почтеност;
• Изключителен опит и експертност и уважение към мнението на колегите;
• Личности, готови да отдадат голяма част от своето време и енергия;
• И най-важното - личности с несъмнена способност за обективна и неутрална преценка. Партийни съображения не трябва да бъдат част от процеса на избор.

Зле обучените магистрати са по-предразположени към корупция. Бих искала да приветствам постиженията на правителството в учредяването на Национален институт по правосъдие, който ще се занимае конкретно с този сериозен проблем, и който, надявам се, ще започне да функционира в началото на новия семестър през есента на 2004 г. Американската агенция за международно развитие ще продължи да подкрепя тези ваши усилия.

Докладът, който ще дискутираме днес, показва, че обществото има отрицателна представа за съдебната власт и я възприема като корумпирана. Ето защо искам да насърча съдебната власт да се вгледа в себе си и ако има корупция, приканвам съдебната власт да бъде активна, да предприеме мерки и да поведе процеса на елиминиране на възможностите за корупция. Освен това, съдебната система трябва да оперира по-прозрачно, като:
1. предоставя изчерпателна информация за съдебните дела, включително широк достъп до съдебни документи за външни лица, които не са страни по дадено дело;
2. провежда производството и други публични дела открито;
3. насърчава публикуването на съдебни решения.

В заключение, бих искала да отправя един последен апел: съдебната власт и всички нейни звена трябва да бъдат лидери в съдебната реформа, но това трябва да е процес, който да включва всички държавни власти и гражданското общество.

Съединените американски щати подкрепят и ще продължават да подкрепят България в усилията й да подобри управлението на съдебната система и да повиши прозрачността и отчетността на съдебната власт. В тази връзка, Докладът на Коалиция 2000 предлага конструктивни препоръки за това как точно да се подходи към някои от настоящите проблеми, които вече посочих. Надявам се да проведете една много открита и пряма дискусия днес и след това да се насочите към конкретни действия.

Благодаря ви.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ