Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Шести обществено-политически форум срещу корупцията
 
Изказване на г-жа Светла Петкова, Заместник-председател, Върховен административен съд

Благодаря, г-н Шентов, за предоставената ми възможност да участвам в дискусията. Макар и с няколко думи, бих искала да споделя някои практически мерки, които Върховният административен съд е предприел именно като участник в работата на Коалиция 2000 и във връзка с докладите и препоръките в предходните години, които са насочени също към взаимодействие срещу корупцията.

На първо място, Върховният административен съд възприе препоръките за една прозрачност и публичност в работата. И аз считам, че това е основният метод, който би могъл да противодейства на корупцията във всички области. Господин Николов сподели за тази прозрачност в областта на работата на Сметната палата, но във Върховния административен съд мерките, които бяха предприети преди няколко години, създадената и функционираща на този етап деловодна система, която функционира от пет години, но преди две години решихме да отворим деловодната система в нейната цялост в интернет, създадохме уеб страница, сайта на Върховния административен съд, в който аз имах възможност вчера и днес няколко пъти по повод пленума на Върховния административен съд за отчитане дейността на Върховния административен съд, имах възможността да споделя тази уникална система, която дава възможност на всеки гражданин, на всяко лице да влезе в страницата в интернет и да се запознае с работата на съда и то в нейната цялост. Там са сканирани както жалби и административни актове, така също и веднага излизат на показ съдебните актове – това са определенията след съдебното заседание, това са решенията и цялото движение на делото. То се намира в общественото пространство и при една такава прозрачност не би могло никакъв случай или вероятността е малка да се допусне един съдия или съдебен служител да не положи усилия, за да може неговият акт да е перфектен, да е законосъобразен и обоснован, защото това е един от най-добрите методи – публичността в работата.

От няколко месеца предприехме и други мерки, които малко по-трудно могат да се осъществят с оглед на това, че трябва да се изисква доста добра компютърна организация, това е възлагането на делата по случаен признак. От петте отделения на съда в три от тях делата вече се възлагат от компютърната, от деловодната система на случаен признак. Става въпрос за възлагане по докладчици и състави. Срещат се затруднения при някои дела дотолкова доколкото някой съдия може да е участвал, но това са въпроси, които ние ще решим в етапа на самото провеждане на този нов ред на възлагане на делата, който изключва всякакъв субективизъм и предварителна нагласа на някой от председателите на отделенията или на други, от които зависи да се възложи делото на определени хора.

В реформата в съдебната система като че ли най-реални резултати се виждат в областта на административното правосъдие. Още преди две години въз основа на препоръките на Коалиция 2000, в доклада от 2002 г., започнахме програма със съдействието на британското посолство и тогавашния посланик г-н Сутар, който се отзова много загрижено за състоянието на административното правосъдие и по-скоро във връзка с противодействие на корупцията в администрация и в съдебната власт в областта на Върховния административен съд и административните съдилища, които се занимават с административни дела. С Американската агенция за международно развитие започна едно изследване за състоянието на административното правосъдие, което приключи с препоръка и доклад на международни и наши експерти, с които се направиха три препоръки с оглед да може да се създаде такава организация на административното правосъдие, която най-добре да противодейства на корупцията в тази област, а именно да се създаде един административно-процесуален кодекс, в който да се регламентират много ясно правилата, по които администрацията трябва да приема своите административни актове – индивидуални, общи и нормативни. Това е основното, когато има правила, тя естествено ще издава законосъобразни актове и в такъв случай действително възможността за корупция би могла да бъде ограничена до минимум. От друга страна, административно-процесуалния кодекс, по който започна усилена работа и аз бих се обърнала към господата народни представители тук да съдействат за приемането му още от това Народно събрание, защото проектът след няколко месеца ще бъде готов. В този административно-процесуален кодекс освен че ще се обедини цялата материално правна и процесуално правна административна уредба, която сега е разхвърляна в различни закони, но така също и ще се регламентират правила, които досега липсват и които ще помогнат за развитие на административно правосъдие. Ползваме опита на испанския административно-процесуален кодекс, на португалския, които са съвсем нови. Реформата в Португалия започва от тази година. Работната група е вече в един напреднал стадий за приемане на проекта на административно-процесуален кодекс.

Другата препоръка, по която се работи и по която може би трябва да получим помощта и отзивчивостта на много държавни организации, е създаването на регионални административни съдилища. Именно това е една от формите, за да може административното правосъдие, което сега се осъществява на първа инстанция от общите съдилища и което е много затруднено. Обстоятелството, че окръжните съдилища, които разглеждат наказателни, граждански и административни дела, са много претоварени и би било добре административното правосъдие да бъде обособено в една самостоятелна система. Така както Върховният административен съд успя да създаде една прозрачност в работата, цялата система да заработи бързо и ефикасно. В тази насока се предвижда не по-малко от 12 регионални административни съдилища и може би създаването на условия за тяхното обособяване в отделните градове, където ще бъде определено тяхното седалища, да се осигурят сгради, материални средства, кадрови потенциал, за да започнат да функционират нормално. А това би било възможно с участието на доста по-голяма общественост.

Благодаря за вниманието.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ