Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Шести обществено-политически форум срещу корупцията
 
Изказване на г-н Бойко Коцев, Заместник-министър на вътрешните работи

Благодаря, господин председател.

Уважаеми дами господа! Преди всичко бих искал да извиня министър Петканов, който много искаше лично да присъства на тази среща, но неотменими ангажименти с премиер-министъра на страната по въпросите на организираната престъпност го възпрепятстваха. Казвайки това, разрешете ми да благодаря за предоставената ми възможност да взема участие в Шестия обществено-политически форум на Коалиция 2000, на който се обсъжда един изключително важен обществено значим проблем, какъвто е борбата с корупцията, с много полезната инициатива на организаторите да осигурят участие във форума на представители на дипломатическите мисии и международни организации, акредитирани у нас, на експерти и представители от държавни институции и правителствени организации, бизнеса и медиите, които да споделят своите виждания и идеи. Такива срещи са изключително ползотворни, защото изследванията на неправителствените организации като Коалиция 2000 са сериозен коректив в работата на институциите, имат важно значение за дейността на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и в частност за Министерството на вътрешните работи. Успехът на реформата в съдебната система в страната е изключително сериозно изпитание и проверка за готовността на България за присъединяването към Европейския съюз. Ефективното противодействие на такива значими негативни явления като организираната престъпност и корупцията е една от основните задачи, стоящи пред нас, защото те се явяват препятствие пред развитието на обществото, бизнеса и добрия инвестиционен климат в страната. От ефективността на действията на правоохранителните органи зависи в най-голяма степен преодоляването на създаденото убеждение в обществото, че фактически съществува ненаказаност на корупционните престъпления.

Министерството на вътрешните работи подкрепя изводите и оценките в доклада, че неизпълнението или ненавременното изпълнение на функциите на следствието, прокуратурата и съда да разследват корупционни престъпления, да повдигат обвинения и да налагат наказания за тях се отразява отрицателно на доверието в обществото за съдебната система.

През последните години бяха извършени много законодателни промени, целящи актуализиране на законодателството и привеждането му в съответствие с европейските изисквания и стандарти. Но според нас изграждането на модерна и ефективна система за разследване и наказване на престъпността, включително и корупционната, предполага приемане на нов Наказателен кодекс, Наказателно процесуален кодекс и Закон за изпълнение на наказания. Успешното затваряне на глава 24 “Правосъдие и вътрешни работи” в рамките на преговорния процес за присъединяване към Европейския съюз е признание и висока оценка за извършената досега работа.

Министерството на вътрешните работи осъществява важни промени, съобразени с поетите ангажименти по глава 24, насочени към повишаване капацитета на полицията и участието й в разкриването и разследването на престъпления, като едно от условията е изграждането на силен дознателски апарат. Ние споделяме становището, че е необходимо да се осигури непосредствена връзка между разкриващите престъпни деяния полицейски структури и разследващите органи. Министерството на вътрешните работи изразява своята дълбока убеденост, че успешно провеждане на реформата в съдебната власт ще способства значително за постигане на висока ефективност в прилагането на законите като съществен елемент от усилията за ограничаване на престъпността и корупцията в страната.

За успешното противодействие на организираната престъпност и корупцията от изключително значение е взаимодействието и сътрудничеството между компетентните държавни органи, правителствени и неправителствени организации, международни структури и гражданското общество. Само с нашите общи действия може да бъде изградена високоефективна антикорупционна среда за борба срещу корупцията, съобразена с принципите и стандартите на Европейския съюз.

Благодаря за вниманието!
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ