Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Шести обществено-политически форум срещу корупцията
 
Изказване на г-н Христо Манчев, Заместник главен прокурор и Ръководител на Върховна касационна прокуратура

Благодаря, господин председател.

Уважаеми дами и господа, Ваши превъзходителства, конституционни съдии, народни представители, министри! От името на ръководството на прокуратурата на Република България искам да изкажа дълбоката благодарност за положените усилия на българските неправителствени организации от Коалиция 2000 за изключително полезния труд при направените изследвания и коректния доклад за оценка на корупцията в 2003 г. Това е едно задълбочено и всестранно изследване, което ни дава обширен поглед на проблемите, пред които сме изправени, свързани с борбата с корупцията. Корупцията е продукт на цивилизацията, не бива да забравяме това. Общественото развитие също има своето значение. Обективно формираните състояния на власт и зависимост между членовете на обществото обуславят и наличието на корупция. Една от приоритетните задачи на българската прокуратура е предприемане на ефективни мерки за противодействието на корупцията, за борбата с корупционните престъпления и тяхното наказване. Тези мерки изискват институционална подкрепа, законодателна воля, създаване на политическа и икономическа култура у българските граждани, която да се основава на нараснало доверие към органите на държавната власт, към по-голяма прозрачност и откритост в действията на администрацията и създаване на вътрешни контролни механизми в тези органи за противодействие и ограничаване на корупцията.

При задълбочен преглед на доклада се установява, че според общественото мнение и приоритетите в нашия обществен живот за българските граждани корупцията се намира на пето място – след безработицата, ниските доходи, бедността на населението и другата престъпност. Не бива да забравяме, че корупцията има и разностранно проявление, тя може да се срещне на всички равнища в структурата на държавно-обществения механизъм и под нейната власт могат да се окажат не само дребни чиновници и администратори, но и високопоставени бизнесмени, полици и министри.

Както е посочено в доклада, сред съвкупността от 133 държави, включени в индекса, България заема 54-то място за миналата година, което сочи, че е със статус на страна, в която има корупционни проблеми, и то сериозни. За сравнение обаче може да се посочи, че в подобно изследване за 1999 г. България е заемала 63-то място при представително изследване в 99 държави. Личното ми мнение е, че са постигнати повече положителни успехи в борбата с корупцията в българското общество от всички български държавни органи на власт, отколкото е посоченото в доклада. Не бива да забравяме, че в момента имаме подсъдими шест министри от различни минали правителства, двама вицепремиери и вече осъдени депутати. Борбата е трудна и тежка, но тя все повече според мен набира сили и оказва своята ефективност. Само за сравнение отдавна използвам примера и където намеря повод, го цитирам, искам да ви кажа, че в България ситуацията не е толкова трагична, колкото виртуалният свят и някои заинтересовани хора я представят. По последните данни на международната статистика относно наказателно правосъдие със седалище в Лозана, Швейцария, регистрираните престъпления в България за по-миналата година са 135 120, при 8-милионно население. Само за сравнение ще посоча регистрираните престъпления в държави, които считам, че са съизмерими с България, каквато е Чешката република, която е с население около 10 милиона, и регистрираните престъпления там са повече от 358 хиляди. В Унгария, също с население около 10 милиона, регистрираните престъпления са 465 694. Искам просто да съпоставите тези цифри.

По отношение на основните проблеми, които създават предпоставка за корупционна среда и затрудняват борбата с корупцията, само накратко ще маркирам някои от тях.

На първо място, обективните причини, които са с обществено-икономически характер и които се предпоставят от все още значимото присъствие на държавата в българската икономика. Не бива да забравяме обаче, че за България времето на прехода е характерно с едновременна промяна както на структурата на властта – от политическа диктатура към плуралистична демокрация, така и от практически 100% държавна собственост и трансформирането й в частна собственост. Това е пряко свързано с прозрачността на механизмите на трансформация на собствеността и приетите механизми за управление на държавното участие с държавната собственост. Според нас това е основният корупционен потенциал.

Приватизационният процес. При едно сравнение само за 1999 г. около 65% от брутната добавена стойност в икономиката е генерирана в частния сектор, а към 2003 г. това е около 75-80%. Следва да се акцентира и върху механизма и начина на сключваните приватизационни сделки. Сериозен проблем е разпределението между различни ведомства и органи, които могат да сключват такива приватизационни сделки – министерства, Агенцията за приватизация, общинските агенции за приватизация и др. Всички те са пряко свързани с приватизационните процеси. Това обаче от своя страна само затруднява преценката и ефективността на правоохранителните органи при разследване при наличие на престъпление в този процес. Следва да се отбележи все още незадоволителната дейност и във връзка с контрола на следприватизационния процес. Търпят се все още последствията на допълнително подписани споразумения за намаляване на задълженията за инвестиции в приватизираните фирми, преразглеждане на съществени клаузи за запазване на работните места, опрощаване на задължения, промяна на предмета на дейност на фирмите, занижени критерии по отношение на нормативните екологични изисквания. Тук е мястото да отбележа, че според нас след изменението на чл. 27 от Гражданския процесуален кодекс прокуратурата дори и да установи накърнен държавен и обществен интерес, не може да постави въпроса за разглеждане на спора по същество от съответния съд – не тя самата да го реши, както понякога превратно се тълкува.

Контрабандата все още не е преодоляна и представлява основно перо за корупционния потенция в тъй наречената черна или сива икономика. Тя от своя страна пряко кореспондира и с икономическите устои на формиращото се ново българско общество. За нейното успешно проявление практиката на разследващите органи е показала, че е налице обикновено една структура на престъпна организация, в която участие вземат както извършващите контрабандата, така и служителите на Министерството на вътрешните работи, на митниците, на данъчните служби, а в някои от случаите и представители на съдебната власт.

Данъчната политика все още не е на необходимото ниво, за да може ефективно да се противодейства на корупционния натиск. Забелязват се положителни тенденции в увеличаване на събираемостта на държавните вземания, но според нас все още има много да се желае в тази насока, за да може да се избегне при данъчните правоотношения тъй нареченото компромисно споразумение между проверявания стопански субект и съответния данъчен служител.

Все още има какво да се желае и в законодателната политика и то предимно в нормативните актове, които имат пряка връзка в борбата и противодействието с корупционните престъпления – Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс, Данъчно-процесуалния кодекс. Според нас последните законодателни изменения не дават така желаните резултати. Като пример само ще посоча съществуващата данъчна тайна за разследващите органи – дознатели, следователи и полицаи. Според нас следва да се опрости и процедурата за търсене на дисциплинарна отговорност от самите магистрати. Казвам го от практически опит поради възможностите, които се дава в това развитие на дисциплинарното правоотношение. Има случаи, които не могат да се решат от самия Висш съдебен съвет в рамките близо на година, след което следва съответното произнасяне от Върховния административен съд. Обикновено има жалби срещу тези решения.

Какво е направила прокуратурата, за да повиши ефективността си в борбата срещу корупцията? За миналата година при приключени повече от 44 хиляди наказателни разследвания от прокуратурата и разследващите органи и внесени в съдилищата, в това число обвинителни актове, споразумения и предложения за налагане на административно-наказателна отговорност и само за сравнение ще посоча, че тези цифри са малко над 22 хиляди, тоест наполовина, приключени наказателни разследвания за 1999 г., за 2003 г. общо наблюдавани производства за корупционна престъпност от прокуратурата ние се постарахме с едно специално указание, използвайки постигнатите успехи на наши изявени научни работници и професори в областта на наказателното право, да обхванем максимално широко кръга от престъпления, в които би могло да има корупционен заряд. Такива общо наблюдавани за миналата година от прокуратурата са 6785 при 4431 за 2003 г. От които новообразувани – 3042 и съответно приключени към края на 2003 г. – 2305 броя. Общо внесените обвинителни актове за корупционни престъпления и предложения за споразумения за миналата година са 871 броя, от които 658 броя са с обвинителни актове и 213 броя са с предложения за споразумения. Осъдените лица по наши данни на първа съдебна инстанция с присъда, която не е влязла още в сила, са 431 броя.

По отношение на данните за корупционни престъпления в Министерството на вътрешните работи и структурата на Министерството на отбраната, военно-окръжните прокуратури за корупционни престъпления са работили по 506 броя досъдебни производства, от които са приключени за миналата година 323 броя. Общо в съдилищата са били внесени 174 броя приключени наказателни преследвания, от които 126 обвинителни актове, 28 броя предложения за споразумения и 20 броя с предложения за налагане на административно-наказателна отговорност.

През годината са били осъдени 60 лица за корупционни престъпления, а само срещу служители на Министерството на вътрешните работи са били образувани 143 броя, от които са приключили и внесени в съда 89 броя и са осъдени 12 лица.

Освен създаването на специализирани отдели във Върховната касационна прокуратура в момента работим по втория проект на прокуратурата с Баварското държавно министерство на правосъдието и активно се провежда обучение и специализация на конкретно определени прокурори в съответните регионални и окръжни прокуратури. Макар и бавно, постепенно се изгражда и унифицираната единна информационна система между прокуратурите с безценната подкрепа на двата проекта на прокуратурата по Програма ФАР и безкрайната помощ на Европейския съюз. Не на последно място следва да се отбележи и вземането на специален отчет от Върховната касационна прокуратура на всички престъпления, в които има някакъв корупционен заряд.

Преди да приключа, следва да отбележа, че в някои насоки докладът за оценка на корупцията според мен излиза извън предмета на изследване. Само ще посоча, че предложението за промяната на структурата и мястото на прокуратурата според нас няма да доведе до ефективност в борбата с корупционната престъпност. Не бива да забравяме, че корупцията е основна проявна форма на хора с определена власт, била тя по-малка или по-голяма. Това личи от посочените данни при изследванията в самия доклад. По какъв начин тогава ще се търси отговорност от тези лица, ако прокуратурата например е в съдебната власт? Този въпрос го поставям вече трета година, досега никой не ми е дал конкретен отговор. А отговор има и се съдържа в Препоръка R-19 от 6 октомври 2000 г. на Комитета на Съвета на министрите на Европа за мястото, ролята и структурата на прокуратурата. Все пак не бива да забравяме, че борбата с корупцията не се води с конференции и семинари, които си оказват своята роля, а борбата се води с конкретни разследвания, с конкретни повдигнати обвинения и именно това е в основата на прокурорската дейност. Поради което напълно логично е, че при активната дейност на прокуратурата следва и се формира и активно противодействие и се създават врагове от тези, които са извършили престъпление, и никой не иска да му се търси отговорност за извършеното от него. Не бива да забравяме, че времето на прехода към този момент е много близък до израза “Не ме питайте как спечелих първия медал”.

Използвам още веднъж случая да благодаря на изготвилите доклада за оценка на корупцията за 2003 г. Вече се уговорих, ако има възможност, да ни бъдат предоставени повече екземпляри от докладите, за да ги разпространя между колегите прокурори. А на вас благодаря за вниманието.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ