Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Извън антикорупционната риторика: Изграждане на коалиции и резултати
 

Международна конференция

23-24 март 2001, София

Около 100 представители на неправителствени организации и държавни институции от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, както и представители на международни организации и агенции за чуждестранна помощ като Агенцията за международно развитие на САЩ, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка, Европейския съюз, Програмата за развитие на организацията на обединените нации (ПРООН), Пактът за стабилност за Югоизточна Европа, Фондация "Ханс Зайдел" взеха участие в международната конференция, организирана от Коалиция 2000. Сред участниците имаше също така и представители на областите Самара и Томск от Руската федерация. Присъстваха лидери на български политически партии, народни представители, г-н Ричард Майлс, посланик на САЩ в България, г-н Ричард Стаг, посланик на Великобритания, г-жа Урсула Зайлер-Албринг, посланик на Германия, г-н Стен Аск, посланик на Швеция и представители на чуждестранни мисии в София.

Това е третата конференция от поредицата събития, които имат за цел споделяне опита на Коалиция 2000 и включват конференциите: "Изграждане на коалиции и мониторинг за противодействие на корупцията: стратегии и въздействие в страните от Централна и Източна Европа", юни, 1999г., Варна и "Антикорупционен форум за Югоизточна Европа", февруари, 2000г., София. Основната цел на конференцията през месец март, 2001г. е да направи преглед на опита на Коалиция 2000 в партньорството между държавния и частния сектор; да оцени резултатите и ефикасността от прилагането на това партньорство като антикорупционен механизъм и да очертае най-успешните антикорупционни практики; да допринесе за по-нататъшното сътрудничество между правителствените и неправителствените организации в Югоизточна Европа на основата на съществуващите двустранни и многостранни инструменти за борба с корупцията и организираната престъпност като мярка за гарантиране на сигурността в рамките на Пакта за стабилност.

Конференцията бе открита от д-р Огнян Шентов, Директор на Центъра за изследване на демокрацията. Обръщения направиха г-н Ричард Майлс, посланик на САЩ в България, Посланик Доналд Кърш, Първи заместник координатор, Пакт за стабилност за Югоизточна Европа, г-н Стен Аск, посланик на Швеция и г-н Ричард Стаг, посланик на Великобритания.

Конференцията премина в пленарни сесии и в четири работни групи, на които се дискутираха широк кръг от проблеми, свързани с корупционните практики в региона и бяха очертани основните приоритети в борбата с тях. Дискусиите се фокусираха около няколко важни тематични кръга.

Първата пленарна сесия със заглавие Регионални антикорупционни стратегии за Югоизточна Европа бе посветена на мониторинга на корупцията, който служи както за формиране на политиката, така и като инструмент на информационно образователната дейност, на прилагането и уроците от изграждането на коалиции, на антикорупционните съвместни усилия в региона.

Г-н Александър Стоянов, Заместник директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията, представи първото сравнително изследване и Корупционните индекси за Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Румъния, Хърватия, Сърбия и Черна гора.

Г-н Бойко Тодоров, Координатор, Инициатива за правно развитие на Югоизточна Европа (SELDI) подчерта ролята и значението на сътрудничеството между държавните институции и гражданското общество при оценяването на корупцията в страните от Югоизточна Европа. Инициативата за правно развитие на Югоизточна Европа (SELDI) е първият неправителствен опит за насърчаване на правното сътрудничество като инструмент за регионално развитие. Тя е разработена от Центъра за изследване на демокрацията и Коалиция 2000, съвместно с Международния институт за правно развитие в Рим. Първите резултати от тази инициатива, която създава форум за партньорство в региона, бяха представени на конференцията.

Регионалната система за мониторинг на корупцията бе оценена като специфичен антикорупционен инструмент с приложение в информационно - образователната кампания, в сферата на изследването и в политиката. Резултатите в отделните страните бяха анализирани от г-н Аурон Паша, Изпълнителен директор, Институт за изследвания и алтернативи (IDRA), Тирана, г-н Дамир Яндричек, Галъп, Хърватия, г-жа Ивана Алексич, Център за политически проучвания, Белград, г-н Арбен Табаку, Ръководител на проект, Албански център за икономически проучвания, Тирана, г-н Данило Вукович, Административен директор, PARTNER, Баня Лука, Босна и Херцеговина и г-н Александър Стоянов, Заместник директор по научната дейност, Център за изследване на демокрацията. Едновременно с дискусията върху резултатите от мониторинга на корупцията бяха направени сравнения между страните, както и оценка на корупционната диагностика на Инициативата за правно развитие на Югоизточна Европа (SELDI).

В паралелната сесия Партньорство между обществения и частния сектор при изработването на национални антикорупционни стратегии бяха дискутирани съществуващите стратегически концепции за въвличане на граждански организации в борбата с корупцията като част от прехода към демокрация и пазарна икономика в страните в преход. Участниците подчертаха значението на неправителствените организации като инициатори/генератори на партньорството с правителствените институции като фактор, упражняващ натиск над тези институции и функциониращ като наблюдател на реформаторските усилия. Беше обсъден набор от инструменти, използвани в партньорството между обществения и частен сектор в борбата с корупцията, като: законодателни инициативи (въвеждане на институцията Омбудсман), обществени маркетингови проучвания, образователни кампании, пилотни проекти за местно самоуправление и антикорупционно обучение.

Г-жа Живка Дамянова, Координатор, Коалиция 2000 представи опита на Коалиция 2000 в установяването на публично-частно партньорство на местно ниво, както и наръчник с антикорупционни инструменти и най-добри практики. Чуждестранните участници обсъдиха институцията местен посредник (омбудсман), въведена по инициатива на местните партньори на Коалиция 2000. Г-жа Илиана Дончева, Граждански ноблюдател в Шуменска община, г-жа Евелина Досева, община Плевен и г-жа Мила Георгиева, Черноморската правна общност, Бургас отговориха на множество въпроси.

Г-жа Хелене Холмс-Педерсон, представител на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) информира участниците за заключителните изводи, решения и инициативи приети на Третата годишна среща на Антикорупционната мрежа, проведена в Истанбул на 20-22 март, 2001г.

Вниманието на участниците се фокусира и върху друг важен аспект от борбата с корупцията - ролята на гражданското общество и медиите.

Д-р Мария Йорданова, Координатор, Инициатива за съдебна реформа в България, информира за публично-частното партньорство в разработването на законова база за съдебната реформа в България и защита на човешките права чрез въвеждане на институцията Омбудсман в страната. Нейното изказване провокира дебат както върху правните, така и върху моралните аспекти на антикорупционните дейности.

Д-р Емил Ценков, старши научен сътрудник, Център за изследване на демокрацията и д-р Андрей Иванов, Програмата за развитие на организацията на обединените нации (ПРООН), поставиха важни въпроси като: влиянието на медиите върху отношението на обществеността към корупцията; ролята на разследващата журналистика; пречките, създавани от несъвършенствата в съществуващото законодателство; нуждата от по-добро регулиране на достъпа до информация и др. В дискусията бе акцентирано върху нарастващата роля на медиите в развиването на антикорупционните инициативи на национално и местно ниво, както и върху нарастването на застъпените корупционни проблеми в медиите. Бяха обсъдени различни форми на партньорство, инициирани и въведени от Коалиция 2000, като: експертни групи по разследваща журналистика, медиен мониторинг на корупцията, съвместни антикорупционни публикации и др.

Г-н Любомир Кутин, Директор, Фондация "Град и култура", Варна, представи социологическо проучване, направено между ученици от средните училища в град Варна. Резултатите от изследването бяха анализирани като бяха направени и предложения за по нататъшни действия за подобряване на антикорупционната среда в училищата. Г-жа Светлана Ленивкина, Директор, Бизнес-клуб "Ренесанс" - Русия, г-н Владимир Зайцев, Директор, Самара, Русия, г-н Сергей Завелиев, Директор "Администрация и кадри", Областна администрация - Самара, Русия, г-жа Валентина Пестрикова, Заместник директор, Самарска регионална асоциация "Поволожие" - Русия, г-н Владимир Шевченко, Областна администрация - Томск, Русия, г-жа Галина Попова, Руски детски фонд, и г-жа Олга Конева, Генерален директор, Партньорство между индустриалци и предприемачи - Томск, Русия, представиха антикорупционната ситуация в две руски области - Самара и Томск.


В своя доклад "Партньорство и зависимост" г-н Корбин Лайдей, Агенция за международно развитие на САЩ, представи опита в публично-частното партньорство в рамките на Проекта за промяна в политиката на Агенцията за международно развитие на САЩ. Това е широкомащабна програма приета от Центъра за демокрация и управление. Г-н Лайдей подчерта, че "положителният опит на ограничен брой организации като Коалиция 2000 в България, може лесно да бъде прилаган в другите страни в преход". Г-н Лайдей изказа и някои критични забележки и предложения за подобряване работата по установяване публично-частното партньорство като нуждата от ново партньорство, осигуряващо интегритет и независимост, от увеличаване на прозрачността, както и от по-голяма резултатност в икономически аспект. Други специфични проблеми при изграждането на публично-частното партньорство бяха изложени от Анастасия Мозер, народен представител, Съпредседател на Парламентарна група "Народен съюз", д-р Огнян Шентов, г-н Бойко Тодоров, г-н Данило Вукович и г-н Адриан Бабой-Строе..

Корупция и транс-гранична престъпност, борба с организираната престъпност и връзката между корупцията и контрабандата бяха другите дискутирани проблеми от посланик Виктор Джакович, Заместник директор, Европейски център за проучвания по сигурността "Джордж С. Маршал", Гармиш-Партенкирхен, Ричард Н. Симан, Директор, Програма по наказателно право, Американска асоциация на юристите/ Правна Инициатива за Централна и Източна Европа (ABA/CEELI), г-н Тихомир Безлов, Старши аналитик, агенция "Витоша Рисърч", г-н Ивайло Ангелов, Експерт, Коалиция 2000. Участие взеха полковник Христофор Масов, НСБОП и г-н Владимир Шевченко, Областна администрация - Томск, Русия.

Сред обсъжданите теми бяха нелегалният трафик на стоки, хора, наркотици и оръжие; източването на пари; влиянието на организираната престъпност върху индивида, обществото, икономическото развитие, сигурността и процеса на демократизация в региона. Беше дискутиран също така антикорупционният инструментариум, прилаган в международните документи, подписани от страните - представени на конференцията. Участниците се обединиха около необходимостта от по-нататъшно развитие на:

  • Регионални решения на проблема с корупцията и контрабандата
  • Превенция чрез юридическо прокарване на правни мерки
  • Професионална подготовка и борба с корупцията в държавните институции, ангажирани в борбата с корупцията
  • Мониторинг и контрол, извършван от организациите на гражданското общество
  • Публично-частно партньорство

 

Виж програмата на конференцията.
Виж Медийно покритие

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ