Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Подготовка за преговори за членство на България в Европейския съюз
 
Пълен текст (PDF, 252 kb)

Изключителната динамика на процеса на европейска интеграция през втората половина на 90-те години наложи редица различни по своята дълбочина и обхват адаптации в асоциираните страни от Централна и Източна Европа (АСЦИЕ) - кандидатки за членство в Европейския съюз. За някои от тях тези процеси се развиха по-бързо от очакванията и споменатите адаптации имаха реактивен характер в стремеж да не се изостане от общия процес на сближаване на Централна и Източна Европа към Европейския съюз. В тази динамична среда, когато интеграционният процес протича успоредно и на места съвпада с процеса на политически и икономически трансформации, съпътстващи прехода към демократично общество с функционираща пазарна икономика и в стремежа да се стигне по-бързо до целта - пълноправното членство в Европейския съюз, е особено трудно, но и в същото време много важно, да се отчетат полезните уроци от миналото и опитът на предишните разширявания на ЕС.

Целта на настоящата разработка е да се фокусира вниманието върху някои от типичните предизвикателства, свързани с преговорите за членство в Европейския съюз в краткосрочна и средносрочна перспектива, което би могло да помогне при подготовката на България за преговори за членство. Вниманието е концентрирано върху модела на преговорите, различните принципи, по които те ще протекат, необходимата подготовка за воденето им, организационни и други аспекти на успешното им провеждане. В връзка с това значително място е отделено на уроците от четвъртото разширяване на Европейския съюз.

Преговорите за присъединяване към ЕС ще протичат в определен контекст, който ще влияе върху тяхната динамика и ще определи техния успех. Контекстът има своето външно и вътрешно измерение, като първото е свързано с промените и готовността на самия Европейски съюз, а второто с подготовката на страната - кандидатка. С оглед целта на настоящата разработка вниманието е фокусирано върху адаптациите, необходими във вътрешен план, а не толкова върху процесите в самия Европейски съюз, по които вече съществува значителна литература.

Историческите уроци, теоретичните и практическите постановки, които са описани в първата част на разработката и препоръките към подготовката на България, формулирани във втората част, са направени на базата на анализ на съществуващите разработки, студии, документи и материали по тези процеси, както и в резултат на някои наблюдения върху хода на процеса.

Препоръката на Европейската комисия за започване на преговори с България, съдържаща се в доклада за степента на готовност за членство от октомври 1999 г.1 прави особено актуално прецизирането на цялостната подготовка на страната с оглед осигуряването на необходимите условия за провеждането на преговорите. От тази гледна точка формулираните изводи следва да се разглеждат като практически препоръки за по-успешната подготовка на България за членство в Европейския съюз. Събраният материал би могъл да послужи и като референция за някои от типичните проблеми и подходи, използвани при решаването им.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ