Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Учебно помагало "Антикорупция"
 

СЪДЪРЖАНИЕ

АВТОРИ (PDF, 331 kb)

Предговор (PDF, 345 kb)

1. Корупцията като обществен феномен

1.1. Дефиниции, сфери и форми на корупцията - Андрей Нончев (PDF, 430 kb)

1. Дефиниции на корупцията
2. Типология на корупцията
3. Причини и фактори на корупцията
4. Сфери на разпространение на корупцията
5. Форми на корупцията
6. Мотивация на корупционното поведение

1.2. Корупцията като феномен на страните в преход - Емил Ценков (PDF, 425 kb)

1. Наследството от тоталитаризма
2. Корупцията в условията на преход
3. Предпоставки за корупцията в страните в преход
4. Специфични корупционни механизми
5. Феноменът "завладяване на държавата"
6. Специфика на корупционната ситуация в различните посткомунистически държави
7. Публично-частното партньорство срещу корупцията

2. Антикорупционни стратегии в публичната сфера

2.1. Партийни финанси и политическа корупция - Добрин Канев (PDF, 438 kb)

1. Партиите и корупцията
2. Източници на финансиране на партиите и корупционни практики
3. Антикорупционни мерки - отчетност, публичност и контрол на финансите на партиите

2.2. Борбата с корупцията в държавната администрация - Невяна Кънева и Мария Йорданова (PDF, 470 kb)

1. Специфични причини за корупция в администрацията на изпълнителната власт
2. Корупционни практики в администрацията на изпълнителната власт
3. Противодействие на корупцията в държавната администрация
4. Институциите от типа на омбудсмана - механизъм за външен контрол върху администрацията и ограничаване на корупцията

2.3. Съдебна реформа и противодействие на корупцията - Експерти на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията (PDF, 480 kb)

1. Съдебната реформа в условията на преход
2. Корупцията в сферата на съдебната власт: причини и специфика
3. Антикорупционни измерения на съдебната реформа

2.4. Антикорупцията в полицията и органите на МВР (PDF 406 kb)

1. Органите на МВР и причините за корупцията в полицията
2. Антикорупционни мерки в полицията
3. Антикорупционни мерки в другите структурни звена на МВР
4. Място и роля на органите на МВР за противодействие на корупцията в обществото


2.5. Наказателно-правни аспекти на корупцията - Борис Велчев (PDF, 444 kb)

1. Критерии за определяне на основните корупционни престъпления в НК
2. Основни корупционни престъпления по българското право
3. Насоки за усъвършенстване на антикорупционното законодателство, включително и чрез нови наказателно-правни мерки

2.6. Антикорупционни практики в местната власт - Живка Дамянова (PDF, 458 kb)


1. Реформата в местното самоуправление: принципи на публичност и прозрачност, социална практика
2. Корупцията на местно ниво
3. Антикорупционни механизми и добри практики в общините


3. Антикорупционни стратегии в икономиката

3.1. Държавно регулиране на икономиката и антикорупционни стратегии - Петкан Илиев (PDF, 480 kb)

1. Държавно регулиране на икономиката и корупционна среда
2. Корупция и антикорупция в данъчната сфера
3. Лицензионни, разрешителни и ограничителни режими
4. Обществени поръчки и корупционни практики


3.2. Приватизация, корупция и антикорупция - Петкан Илиев (PDF, 408 kb)

1. Приватизацията - дефиниция и същностни характеристики
2. Методи за приватизация
3. Приватизация - корупция и антикорупция

3.3. Сива икономика, контрабанда и корупция - Петкан Илиев (PDF, 438 kb)

1. Сива икономика и корупция
2. Контрабанда и корупция

3.4. Бизнес коалиции, корпоративно управление и антикорупция - Тодор Ялъмов(PDF, 485 kb)

1. Глобализация и антикорупция
2. Корупцията в частния сектор
3. Частни интереси и институционална среда
4. Бизнес асоциациите в България и антикорупция
5. Корпоративно управление и антикорупция


4. Гражданското общество срещу корупцията

4.1. Медиите против корупцията - Емил Ценков (PDF, 400 kb)

1. Медии, демокрация и корупция
2. Условия за антикорупционна активност на медиите
3. Разследващата журналистика срещу корупцията
4. Професионални пречки пред антикорупционната журналистика
5. Как медиите могат да бъдат по-ефикасни?

4.2. Антикорупционният потенциал на третия сектор - Емил Ценков (PDF, 412 kb)

1. Държава и гражданско общество
2. Как гражданското общество противодейства на корупцията
3. Обекти на гражданското противодействие на корупцията
4. Цели на антикорупционната дейност на третия сектор
5. Видове антикорупционни дейности
6. Проблеми и предизвикателства пред гражданските организации
7. Пример за гражданска антикорупционна инициатива: Коалиция 2000

4.3. Мониторинг на корупцията - Андрей Нончев (PDF, 434 kb)

1. Необходимост от мониторинг на корупцията
2. Методи и практики на корупционен мониторинг
3. Национален мониторинг на корупцията (Система за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000)
4. Регионален мониторинг на корупцията (Мониторинг на корупцията в страните от Югоизточна Европа - SELDI)
5. Международни сравнителни изследвания на корупцията (Индекси за оценка на корупцията на Трансперънси Интернешънъл)


5. Международно сътрудничество срещу корупцията - Георги Рупчев (PDF, 415 kb)

1. Предпоставки, субекти и форми на международното сътрудничество в борбата с корупцията
2. Международните организации и борбата с корупцията, антикорупционни инициативи с участие на България
3. Материалноправни и процесуалноправни стандарти на международните антикорупционни инструменти и тяхното въвеждане в българското законодателство и практика
4. Мониторинг върху изпълнението на международните антикорупционни задължения
5. Проблемът за борбата с корупцията и процесите на евро- и евроатлантическата интеграция, връзката с тероризма


Приложения

I. Международни журналистически разследвания срещу корупцията - Милена Димитрова (PDF, 410 kb)

II. Обобщаващи въпроси (PDF, 317 kb)

III. Практически задачи (PDF, 330 kb)

IV. Библиография (PDF, 384 kb)

V. Полезни интернет сайтове, международни организации, неправителствени организации, независими агенции за борба с корупцията (PDF, 343 kb)

VI. Индекс на български и международни закони и документи (PDF, 317 kb)

VII. Индекс на ключови термини (PDF, 313 kb)

VIII. Таблици и графики (PDF, 342 kb)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ