Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Коалиция 2000 обявява конкурс за антикорупционни проекти "Гражданското общество срещу корупцията"
 
Програмата "Гражданското общество срещу корупцията" на Коалиция 2000 има за цел да стимулира участието на гражданското общество в антикорупционните дейности и прилагането на механизми за прозрачност и контрол върху държавната администрация, по-специално върху изпълнението на Националната стратегия за противодействие на корупцията на правителството на Република България за периода 2001-2004 г.

Програмата "Гражданското общество срещу корупцията" подкрепя практически дейности и антикорупционни коалиции на местно и национално ниво, основани на партньорството между неправителствените организации и държавни и общински органи.

Коалиция 2000 обявява пети по ред конкурс за български юридически лица с нестопанска цел и с опит в осъществяването на антикорупционни дейности.

Приоритетни области
1. Институционализиране на гражданския контрол върху органите на местна власт и местно самоуправление - подкрепа за създаване и развитие на институцията обществен посредник.
2. Антикорупционно образование: насърчаване на лекционни курсове по антикорупция във висшите учебни заведения и в системата на средното образование.
3. Типология и противодействие на корупционни практики в публичната сфера, включително местната, областна и централна администрация.

Програмата ще насърчава иновативни подходи с цел постигането на практически резултати в противодействието на корупцията. Приоритет ще бъде даван на проекти, които създават конкретни условия за по-голяма прозрачност и отчетност в публичната сфера.

Структура
Проектите трябва да бъдат написани в свободен текст със следната структура:
-Заглавна страница с точна формулировка на проекта и организацията, която го изпълнява, с пощенски и електронни адреси за контакти
-Обосновка за необходимостта от проекта /1 страница/
-Описание /не повече от 10 страници/ на дейностите по проекта и резюме /1 страница/
-Екип за изпълнение на проекта
-Обоснован проекто-бюджет
-Критерии за оценка на успешното изпълнение на проекта
-Кратка информация за организацията и за изпълнявани от нея други антикорупционни проекти
-Финансиране

Максималният възможен размер на финансирането е 30 000 лева, като ще се дава предпочитание на проекти в рамките на 10-15 000 лева и проекти, заявени от организации в обществена полза. Максималният срок за осъществяване на проектите е 12 месеца, считано от 1 януари 2004 г. Финансирането се извършва на четири транша - 30 % след подписване на договора, по 25 % след предаване на отчетите за първия и втория отчетен период на проекта и 20% след предаване на отчета за третия период на проекта.

Критерии за оценка на проектите
1. Качество на предложението за проект (ясно формулирани цели, дейности и целеви групи; аргументация на потребността от изпълнението на проекта и избрания подход; степен на съответствие с Плана за действие срещу корупцията на Коалиция 2000, приет през 1998 г. и с обявените в този конкурс приоритети).
2. Партньорство и гражданско участие - необходимост от и значимост на предложените партньорства с оглед целите на проекта; мотивиране и включване на гражданите пряко в изпълнението на проекта; реалистичност и устойчивост на предложените механизми за практическо взаимодействие с местни власти.
3. Капацитет на организацията за изпълнение на проекта и ефективни резултати от изпълнени вече антикорупционни проекти.
4. Реалистичност на бюджета и привлечен партньорски и собствен принос.
5. Възможност за устойчивост на резултатите от проекта.

Подбор и одобряване на проектите

Процесът на одобряване преминава през следните етапи:
Разглеждане и подбор на проектите в Комисията по оценка, която включва експерти на Коалиция 2000 и представители на донорските организации.
Представяне на избраните от Комисията по оценка проекти на Съвета за координация на Коалиция 2000, който взима окончателно решение за одобрение и за размера на финансирането.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през третата седмица на м. декември 2003 г.

Внасяне на проектите

За участие в конкурса проектите трябва да бъдат изпратени в 3 /три/ идентични екземпляра в Секретариата на Коалиция 2000 - адрес: София 1113, ул. "Ал. Жендов" №5, не по-късно от 21 ноември, петък 2003 г. до 18 ч. Важи пощенското клеймо на датата на изпращането.

Препоръчителна литература и източници
За подготовка на проектите могат да бъдат използвани следните публикации на Коалиция 2000, намиращи се на интернет страницата на Центъра за изследване на демокрацията и на сайта www.ancorruption.bg.

Чисто бъдеще. План за действие срещу корупцията, 1998 г.
Доклад за оценка на корупцията 2002
Доклад за оценка на корупцията 2001
Национална стратегия за противодействие на корупцията, 2001
Икономическата цена на корупцията, 1999
Локални инициативи срещу корупцията, 1999
Съдебна власт и корупция, 2000
Международни актове за противодействие на корупцията, 1999
Борба срещу корупцията и злоупотребите в публичната администрация, 2000
Противодействие на корупцията в местната власт, 2000
Учебно помагало "Антикорупция", 2002
Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт, 2003
Корупция и антикорупция, 2003
Учебно помагало "Антикорупция", 2000 Институцията Омбудсман - концепция и законопроект за България. Чуждо законодателство, 2000
Медиите срещу корупцията: пречки и рискове пред разследващата журналистика, 2000
Корупцията в сто отговора, 2000

Допълнителна ориентация за текущи и приключили проекти от програмата "Гражданското общество срещу корупцията" можете да получите на интернет страницата на Коалиция 2000 .

За повече информация - телефон 02/971 3000, вътр. 261 и 332 и интернет страница www.anticorruption.bg, e-mail: coalition2000@online.bg.

Инициативата Коалиция 2000 обединява неправителствени организации, представители на държавните институции и независими експерти в борбата срещу корупцията. Конкурсът е част от програма, финансирана от Американската агенция за международно развитие.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ