Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
План за действие за установяване на институцията омбудсман в България
 
Настоящият план за действие е подготвен от участниците в обучението по програма "Институцията Омбудсман", проведено в Испания (Мадрид и Барселона) от 25 юни до 2 юли 2003 г. Той е продължение на многогодишните усилия на експертите на Центъра за изследване на демокрацията в сътрудничество с представители на законодателната и изпълнителната власт, ангажирани с подготовката на законодателството и практическото въвеждане на институцията омбудсман в България. В плана са отразени и възможностите за прилагане на редица положителните решения и практики в дейността на испанския народен защитник и народния защитник на Каталуния, с чийто опит участниците са запознаха по време на проведеното обучение.

1. Конституционно закрепване на институцията омбудсман

Опитът на Испания

Институцията народен защитник в Испания е изрично предвидена в конституцията на страната. Този подход е възприет и в автономната област Каталуния. Предвиждането на институцията омбудсман в конституцията е сред основните предпоставки за стабилност на омбудсмана, което от своя страна е необходимо условие за неговата независимост и ефективност. Опитът на Испания в това отношение е от особено значение за България поради сходните обществено-политически условия, при които се създава тази институция в двете страни. В Испания, както и в България, институцията омбудсман се създава в период на преход от недемократичен режим към правова държава и именно специфичните условия на прехода налагат въвеждането на максимално широк кръг от гаранции за независимостта и безпристрастността на омбудсмана, включително предвиждане на институцията в основния закон.

Предложение за България

Ще бъде подготвен проект за конституционни текстове, уреждащи институцията омбудсман, които да бъдат включени в Конституцията при нейното предстоящо или последващо изменение. Конкретните текстове ще бъдат подготвени от експертите на Центъра за изследване на демокрацията в сътрудничество с народните представители, взели участие в посещението. При формулирането на текстовете могат да бъдат използвани съответните разпоредби от испанската конституция и основния закон на Каталуния. Предмет на конституционно уреждане следва да бъдат:

 • предназначението и парламентарния произход на институцията;
 • условията за избор и предсрочно прекратяване на правомощията на омбудсмана, включително изискванията, на които трябва да отговаря едно лице, за да бъде избрано за омбудсман; лицата, които могат да правят предложения за омбудсман; квалифицирано мнозинство за избор и предсрочно освобождаване на омбудсмана;
 • право на омбудсмана да сезира Конституционния съд.

Срок за подготовка на проекта: август 2003 г.
Отговорници: експертите на Центъра за изследване на демокрацията и народните представители, взели участие в работното посещение.
Забележка: внасянето на подготвения проект за обсъждане в Народното събрание не може да бъде обвързано с конкретен срок, тъй като зависи от обхвата на предстоящите изменения в Конституцията и планираните промени в по-дългосрочен план.

2. Усъвършенстване на законовата уредба на институцията омбудсман

Опитът на Испания

Институцията народен защитник в Испания е детайлно уредена в Закона за народния защитник. Дейността на народния защитник на Каталуния е уредена в Закона за народния защитник на Каталуния. И двата закона съдържат множество решения, които са доказали своята ефективност в Испания и биха могли да бъдат от полза при бъдещо изменение на българския Закон за омбудсмана.

Предложение за България

Ще бъдат подготвени предложения за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Текстовете ще бъдат подготвени от експертите на Центъра за изследване на демокрацията и внесени в Народното събрание от народните представители, взели участие в посещението. Основните насоки на бъдещите промени следва да бъдат:

 • промяна в кръга от лица, оправомощени да издигат кандидатури за омбудсман;
 • предвиждане на балотаж в случаите, когато нито един от кандидатите за омбудсман не е получил необходимото мнозинство на първото гласуване;
 • въвеждане на допълнителни изисквания за заемане на длъжността на омбудсман - по-висока минимална възраст, познания в областта на правото и т.н.;
 • разширяване на кръга от субекти, които могат да подават жалби до омбудсмана, чрез предоставяне на такова право не само на физическите лица, но и на юридическите лица и неформалните организации;
 • прецизиране на кръга от органи и лица, по отношение на които омбудсманът може да осъществява наблюдение и проверки, и изчерпателно изброяване на субектите и дейностите, изключени от сферата на дейност на омбудсмана (Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Конституционния съд, дейностите по осъществяване на съдебната власт, националната сигурност, външната политика и т.н.).

Срок за подготовка на измененията: септември 2003 г.
Отговорници: експертите на Центъра за изследване на демокрацията и народните представители, взели участие в работното посещение.
Забележка: Срокът за внасяне на предложенията за изменение на Закона за омбудсмана не може да бъде определен предварително, тъй като е в зависимост от приоритетите в законодателната програма на парламента.

3. Законодателно закрепване на местни институции от типа на омбудсмана

Опитът на Испания

В Испания местни институции от типа на омбудсмана (местни посредници) съществуват в няколко автономни области - Каталуния, Валенсия, Страната на Баските, Астурия. Най-много местни посредници има в Каталуния – 23. Те се избират от общинските съвети, които приемат и правилник за тяхната дейност. Правомощията на местните посредници са сходни с тези на народния защитник, но са ограничени само в рамките на съответната община. Местните посредници наблюдават дейността на общинската администрация и разглеждат жалби срещу нейните действия. От 2002 г. в Каталуния действа и специален закон, регламентиращ дейността на местните посредници.

Предложение за България

В България, също както и в Испания, в отделни общини съществуват местни посредници, които поради липсата на законодателна уредба осъществяват дейността си въз основа на споразумения между общинските съвети и гражданското общество. Успешният опит на тези институции налага възможността за тяхното създаване да бъде законодателно закрепена. В тази насока се предлага създаването на правна уредба на възможността общинските съвети да избират местни обществени посредници, която може да бъде включена в Закона за омбудсмана или в Закона за местното самоуправление и местната администрация. По примера на Каталуния включването на изричен законов текст, предоставящ на общинските съвети правото да избират обществен посредник, ще създаде необходимите гаранции за съществуващите местни омбудсмани и ще бъде предпоставка за създаването на подобни институции и в други общини. Конкретните текстове, уреждащи дейността на обществените посредници, ще бъдат подготвени от експертите на Центъра за изследване на демокрацията в сътрудничество с обществения посредник на столична община и ще бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание от народните представители, взели участие в посещението. Разпоредбите следва да регламентират:

 • правото на общинските съвети да избират обществен посредник;
 • квалифицирано мнозинство за избор на обществените посредници;
 • основното предназначение на обществения посредник – да съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • уреждането на организацията и дейността на обществения посредник от правилник, приет от общинския съвет;

Срок за подготовка и внасяне на предложенията за законодателни промени: юли 2003 г.
Отговорници: експертите на Центъра за изследване на демокрацията, общественият посредник на Столична община и народните представители, взели участие в посещението.

4. Повишаване на информираността за институцията омбудсман

Опитът на Испания

Запознаването на обществеността и традиционните държавни институции с правомощията на омбудсмана играе важна роля за нейното утвърждаване. В Испания един от основните фактори за популяризиране на дейността на народните защитници са медиите. Обществената подкрепа за дейността на народните защитници зависи до голяма степен от ефективното сътрудничество на омбудсманите със средствата за масово осведомяване. По отношение на местните институции от типа на омбудсмана, наред със законодателното уреждане на техния статут, особена роля играе ефективното сътрудничество и партньорство между органите на местна власт и местно самоуправление и гражданското общество.

Предложение за България

В България медийното отразяване на дейността по въвеждане на институцията омбудсман е от особено значение поради обстоятелството, че това е нова за страната институция, която е до голяма степен непозната на широката общественост. Успешното въвеждане на омбудсмана се предпоставя от създаването на правилна представа в обществото за функциите и правомощията на омбудсмана. По този начин ще се преодолее опасността обществените очаквания по отношение на омбудсмана да надхвърлят възможностите, с които той на практика разполага, което от своя страна би довело до рязко понижаване на общественото доверие в институцията скоро след нейното въвеждане. Поради тази причина се предлага провеждането на засилена информационна кампания за популяризиране на институцията омбудсман. Кампанията следва да проследи процеса по въвеждането на институцията и подробно да информира максимално широк кръг граждани за сферата на дейност на омбудсмана, неговите правомощия и средства за въздействие и процедурите за подаване и разглеждане на жалби. Кампанията ще включва публикации в средствата за масова информация и серия от предавания по националното радио.

За популяризиране на възможностите, които предоставя институцията омбудсман за защита на правата на гражданите и техните организации, както и за утвърждаване на действащите местни институции от типа на омбудсмана и подпомагане създаването на нови такива, Центърът за изследване на демокрацията с активния ангажимент на участниците в работното посещение и други неправителствени организации (по отношение на местните омбудсмани – Националното сдружение на общините в Република България) ще продължи да организира информационни дни, кръгли маси, семинари и т.н.

Основно внимание ще бъде отделено на организирането и провеждането на съвместни прояви с народни представители, представители на изпълнителната власт и органите на местната власт и местното самоуправление за разясняване на особеностите на институцията омбудсман на национално и местно равнище.

През ноември 2003 г. съвместно с гръцкия омбудсман и с подкрепата на министерството на правосъдието на Република България ще бъде организирана регионална конференция на омбудсманите от Югоизточна Европа. За участие ще бъде поканен Европейският омбудсман, както и представители на институциите народен защитник в Испания.

Срок: до установяване на институцията омбудсман на национално равнище и постоянно в процеса на създаване на местни институции от типа на омбудсмана.
Отговорници: министърът на правосъдието, експертите на Центъра за изследване на демокрацията и останалите участници в посещението.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ