Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Инициатива за корпоративно управление в България
 

Инициативата за корпоративно управление е коалиция на български неправителствени организации, основана в началото на 1999 г. от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Асоциацията на доброволните пенсионни фондове, Центъра за икономическо развитие, Съюза на инвеститорите и Асоциацията на притежателите на ценни книжа. Нейната основна цел е да улесни въвеждането на стандарти на корпоративно управление и процедури, които ще гарантират отчетност, прозрачност и контрол в икономиката.

Инициативата за корпоративно управление действа в три основни насоки:

 • Изработване на широк кръг препоръки за практически мерки и процедурни инструменти, които улесняват въвеждането на съвременните принципи на корпоративно управление чрез диагностика и анализ на състоянието на съществуващите корпоративни структури;

  Практическо въвеждане на съвременните принципи на корпоративно управление посредством разработването на Програма за действие и приемането на план за действие, който се основа на постигнатия консенсус по време на Работната среща и Обществено-политическия форум.

  Разясняване на практическото значение на принципите на корпоративно управление за ефективна работа на дружествата и осигуряването на отчетност, прозрачност и защита правата на акционерите чрез обучение, образователни програми и информиране на обществеността.

 1. С цел да се разбере същността на принципите на корпоративно управление, експертите на Инициативата за корпоративно управление подготвиха материали, които да се използват на лекции и специализирани семинари по корпоративно управление в Университета за национално и световно стопанство – София, Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Варненския икономически университет.

По време на семинарите със студенти и преподаватели ще се обсъждат следните теми:

 • Равнопоставеност на акционерите;

  Защита правата на акционерите;

  Разкриване на информация;

  Отговорности на управителните органи;

  Капиталов пазар и корпоративно управление;

  Регулиране на остатъчния държавен дял.

Посочените теми за дискусия включват и различните определения за корпоративно управление, описание на американския и немския модел, както и кратко представяне на дейността на Инициативата за корпоративно управление.

 1. Като част от общообразователната програма, Центърът за изследване на демокрацията подготви Кратък речник по корпоративно управление и капиталови пазари. Той съдържа около 300 термина от различни сфери – счетоводство, финанси, дружествено право и т.н. Речникът позволява да се направи бързо и лесно справка за основни понятия в областта на акционерните дружества и капиталовите пазари. Всеки термин е даден на английски и български.

  Рецензенти на Речника са изтъкнати български експерти в областта на корпоративното управление и по тяхно мнение той ще бъде от полза на студенти, акционери, професионалисти и широката публика. Центърът за изследване на демокрацията търси допълнително финансиране за издаване на Речника през 2000.

  След официалното откриване през май 1999 г., Интернет страницата на Инициативата за корпоративно управление се обновява едновременно с дейността й. Тя включва всички текущи дейности и събития и съдържа окончателния вариант на Програмата за действие, законодателни и други документи, свързани с корпоративното управление, доклади на Центъра за изследване на демокрацията и Инициативата за корпоративно управление, работни документи, прес-съобщения. Информация за други организации-партньори може да се намери чрез специални линкове до техните страници в Интернет.

  Интернет страницата на Инициативата за корпоративно управление дава възможност за търсене на институции, които се занимават с корпоративно управление и съдържа разнообразни източници, свързани с тази тематика. В резултат на продължителните контакти с международни организации, изследователски центрове и консултантски фирми, са направени следните по-важни линкове на Инициативата за корпоративно управление (http://www.oecd.org/www.corpgov.net).

  Вижте страницата на инициативата

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ