Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕДИИ
 
   
       

 

   

ДАННИ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЖУРНАЛИСТИ

София, октомври 2001 г.

Таблица 1. В каква степен проблемите, свързани с корпоративното управление в България, се отразяват от медията, в която основно работите? (%)

В голяма степен
26,0
В известна степен
55,8
В малка степен
16,9
Изобщо не се отразяват
1,3
Не знае/Не отговорил
0,0
Общо:
100 %

 

Таблица 2. Според Вас, кои са трите медии, в които темата за корпоративното управление в България се отразява най-широко? (%)

Дарик радио
5,2
В-к Банкер
40,3
В-к Капитал
68,9
В-к Пари
53,3
В-к 24 часа
2,6
В-к Икономически живот
1,3
Списание Икономика
1,3
В-к Кеш
10,4
Експрес радио
1,3
Investorbg.com
2,6
В-к Дневник
10,4
BTV
7,8
Канал 1
10,4
Телевизия 7 дни
1,3
Нова телевизия
2,6
Сп.Банки,инвестиции,пари
1,3
Агенция Ройтерс
1,3
Списание МИТ
1,3
ТB Ден,Студио Икономика
1,3
В-к Фондов пазар
2,6
В-к Български бизнес
2,6
В-к 168 часа
2,6
В-к Стандарт
1,3
БНР
2,6
МSAT - TV Варна
1,3
В-к Труд
1,3
Няма такова
3,9
Не знае-Не отговорил
10,4

База: N = 77

 

Таблица 3. Според Вас, доколко журналистите в България са подготвени да отразяват проблемите, свързани с корпоративното управление? (%)

Подготвени са много добре
1,3
Подготвени са до известна степен
46.4
Не са много добре подготвени
49,4
Изобщо не са подготвени
10,4
Не знае/Не отговорил
2,6
Общо:
100

База: N = 77

 

Таблица 4. Вие лично, като журналист, досега интересували ли сте се от проблемите на корпоративното управление в България? (%)

Да, в голяма степен
31,2
Да, в известна степен
42,9
Да, в малка степен
19,5
Не, не съм се интересувал
6,5
Не знае/Не отговорил
0,0
Общо:
100

База: N = 77

 

Таблица 5. Приблизително от колко време се интересувате от тази проблематика? (%)

От по-малко от 3 месеца
1,4
От около половин година
8,3
От около 1 година
20,8
От повече от една година
65,3
Не знае/Не отговорил
4,2
Общо:
100

База: N = 72

 

Таблица 6. Вие лично, имате ли публикации/предавания, свързани с корпоративното управление в България? (%)

Да 59,7
Не 33.3
Не знае/Не отговорил 6,9
Общо: 100

База: N = 72

 

Таблица 7. Моля, посочете техния приблизителен брой: (%)

Брой публикувани материали
%
2
2,3
3
7,0
5
2,3
10
9,3
12
2,3
15
2,3
20
11,6
45
2,3
50
4,7
70
2,3
80
2,3
100
7,0
101
2,3
110
2,3
130
2,3
150
2,3
166
2,3
200
2,3
Не знае/Не отговорил
30,2
Общо:
100

База: N = 43

 

Таблица 8. Моля, посочете до 5 основни теми, свързани с корпоративното управление, по които сте писали/правили предавания до този момент? (%)

Проблеми на приватизацията и управлението на приватизирани фирми
28,0
Нормативна уредба. Теми, свързани със законодателството (не само на корпорациите)
21,0
Финансови проблеми. Финанси и данъци. Одит. Отношения фирми - бюджет.
9,3
Защита правата на акционерите. Отношения между мажоритарни и миноритарни акционери. Регулиране на отношенията между акционери и мениджъри.
27,8
Държава - корпоративно управление.
16,3
Сливане на компании. Монополи. Роля на държавата. Защита на конкуренцията.
9,4
Капиталов пазар. Корпоративно управление и капиталов пазар. Публично предлагане на акции. Търгови предложения.
23,3
Корпоративното управление като такова (без да е конкретизирана темата).
30,3
Мениджмънт в корпорациите (вкл. Човешки ресурси). Инвестиционна политика. Управление на фирмените комуникации. Конкурентоспособност на корпорациите. Увеличаване на капитала.
69,8
Арбитраж. Търговски спорове между компании.
4,6
Достъп до информация, прозрачност, публичност.
16,3
Корупция и корпоративно управление.
11,6
Публикации по проблеми, свързани с конкретни обекти.
34,9
Друго
21,1
Не знае-Не отговорил
7,0

База: N = 43

 

Таблица 9. Вие лично, в каква степен сте запознат с проблемите на корпоративното управление в България? (%)

В голяма степен
13,0
В известна степен
51,9
В малка степен
32,5
Изобщо не съм запознат/а
2,6
Не знае/Не отговорил
0,0
Общо:
100 %

База: N = 77

 

Таблица 10. А по-конкретно, в каква степен сте запознати със следните теми, свързани с корпоративното управление? (%)

 
В голяма степен
В известна степен
В малка степен
Изобщо не съм запознат/а
НЗ/Няма мнение
Не отгово-рил
Защита правата на акционерите: защита правата на миноритарните акционери и публичност на информацията
20,0
33,3
37,3
8,0
0,0
1,3
Равнопоставеност на различните категории акционери: отношения между мажоритарни, миноритарни акционери и мениджъри
17,3
36,0
32,0
10,7
2,7
1,3
Възможност на акционерите да упражня-ват правата си на собственици и да контролират изпълнителните директори
17,3
42,7
32,0
6,7
1,3
0,0
Задължения и отговорности на ръководителите на корпорацията
26,7
40,0
26,7
2,7
1,3
2,7
Достъп до информация, прозрачност и публичност
26,7
48,0
22,7
2,7
0,00
0,00
Права и отговорности на управителните органи на акционерните дружества
20,0
40,0
30,7
9,3
0,00
0,00
Вътрешни отношения в органите на управление (например, между вътрешни и външни директори)
6,7
29,3
44,0
20,0
0,00
0,00
Ролята на държавата в корпоративното управление
24,0
33,3
37,3
4,0
1,3
0,0
Корпоративно управление и капиталови пазари
16,0
29,3
33,3
17,3
2,7
1,3
Законодателна уредба в сферата на корпоративното управление
17,3
30,7
34,7
16,0
0,00
1,3
Взаимоотношения на акционерните дружества с останалите институции и икономически субекти
9,3
34,7
40,0
10,7
4,0
1,3
Регулиране на отношенията на контрол и собственост
10,7
34,7
34,7
14,7
2,7
2,7
Структура и функции на управленските бордове
18,7
44,0
24,0
10,7
0,00
2,7
Корупция и корпоративно управление
16,0
42,7
34,7
1,3
1,3
4,0

База: N = 75

 

Таблица 11. Според Вас, кой е най-сериозният проблем за икономиката на България, произтичащ от настоящата степен на развитие на корпоративното управление? (%)

Инфлацията
9,3
Нереалност на предложените цени поради несъвършен регламент за избор на методика
57,3
Не знае / Не отговорил
33,4
Общо:
100

База: N = 75

 

Таблица 12. Според Вас, кои са проблемите на сегашната регламентация на търговото предложение за закупуване на акции? (%)

Високи прагове за задействане на изискването
12,0
Пожелателност на втория праг (над 90%)
5,3
Нереалност на предложените цени поради несъвършен регламент за избор на методика
42,7
Друго
5,3
Не знае / Не отговорил
34,7
Общо:
100

База: N = 75

 

Таблица 13. Моля, посочете начините, по които, според Вас, мажоритарните акционери най-често злоупотребяват с правата на миноритарните акционери. (%)

Непрозрачност на управлението. Липса на публичност. Не се предоставя достъп до информация; затруднен достъп до фирмени документи; манипулации с информацията.
22,7
При промяната на уставния капитал, в т.ч. чрез избягване на търгово предложение "под условие". Не им предоставят акции за закупуване.
29,3
Не се възприемат като равноправни. Дискриминират ги. Налагат им еднолично взети решения. Не се съобразяват с интересите им; с мнението им.
14,6
Принудително, неправомерно изкупуват акциите им (в т.ч. по номинал).
4,0
Нямат достъп до събрание на акционерите. Не се уведомяват персонално с писма.
2,6
Hе им се изплащат дивиденти; умишлено приключват на загуба.
5,2
Не участват по никакъв начин в управлението. Нямат представителство в бордовете. Нямата възможност за контрол.
4,0
Измама с цените на акциите. Източване на дружествата. Нереално завишаване на борсовите цени. Злоупотреба с мажоритарна собственост. Затворени емисии между мажоритарните акционери.
13,3
Членовете на бордовете и мениджмънта на корпорацията взимат решения в интерес на мажоритарните собственици (тясно са свързани с мажоритарните акционери; подставени лица са)
4,0
Друго
12,0
Не знае-Не отговорил
49,3

База: N = 75

 

Таблица 14. Какво означава, според Вас, "Кодекс на добрата практика" в областта на корпоративния контрол? (%)

Сборник от утвърдени световни практики
22,7
Задължителни правила, регулиращи дейността на фирмата
16,0
Доброволни правила, които фирмата приема, за да засили степента на общественото доверие към себе си
48,0
Друго
1,3
Не знае/Не отговорил
12,0
Общо:
100

База: N = 75

 

Таблица 15. Вие лично, бихте ли желали да получите (повече) информация и подготовка по проблемите на корпоративното управление? (%)

Да
92,2
Не
5,2
Не знае/Не отговорил
2,6
Общо:
100

База: N = 77

 

Таблица 16. В кои области, свързани с корпоративното управление, считате че имате нужда от (повече) информация / подготовка? (%)

Защита правата на акционерите: защита правата на миноритарни акционери и публичност на информация
49,3
Равнопоставеност на различните категории акционери: отношения между мажоритарни и миноритарни акционери и мениджъри
35,2
Възможност на акционерите да упражняват правата си на собственици и да контролират изпълнителните директори
56,3
Задължения и отговорности на ръководителите на корпорацията
29,6
Достъп до информация, прозрачност и публичност
54,9
Права и отговорности на управителните органи на акционерните дружест
32,4
Вътрешни отношения в органите на управление (например, между вътрешни и външни директори)
33,8
Ролята на държавата в корпоративното управление
45,1
Корпоративно управление и капиталови пазари
52,1
Законодателна уредба в сферата на корпоративното управление
45,1
Взаимоотношения на акционерните дружества с останалите институции и икономически субекти
38,0
Регулиране на отношенията на контрол и собственост
43,7
Структура и функции на управленските бордове
33,8
Корупция и корпоративно управление
50,7
Друго
4,2

База: N = 71

 

Таблица 17. За Вас лично, коя форма на обучение е най - подходяща, за да получите допълнителна информация/подготовка? (%)

Конференции
2,8
Учебни семинари
32,4
Работни срещи с експерти
28,2
Специализации в чужбина
15,5
Специализирани курсове в България
8,5
Курсове по Интернет
7,0
Друга
2,8
Не знае/Не отговорил
2,8
Общо:
100

База: N = 71

 

Таблица 18. Според Вас, каква трябва да е продължителността на обучението? (%)

1-2 дни
14,1
До 1 седмица
46,5
До 20 дни
15,5
Над 20 дни
15,5
Друго
2,8
Не знае/Не отговорил
5,6
Общо:
100

База: N = 71

ДЕМОГРАФИЯ

Таблица 19. Пол (%)

Мъж
40,3
Жена
59,7
Общо:
100

 

База: N = 77

Таблица 20. Моля, посочете каква е длъжността, която заемате в момента в медията: (%)

Главен редактор, мениджър, управител 11,7
Отговорен редактор, ръководител отдел, програмен директор 10,4
Зам. отговорен редактор, секретар 2,6
Редактор, водещ в електронна медия 28,6
Репортер 29,9
Друго 15,6
Не отговорил 1,3
Общо: 100

База: N = 77

Таблица 21. Най-висока степен на завършено образование: (%)

Средно 3,9
Полувисше 1,3
Висше 89,6
Друго 5,2
Общо: 100

База: N = 77

Таблица 22. Моля, посочете в каква област е Вашето образование: (%)

Журналистика 41,6
Филология 29,9
Икономическо образование 33,8
ческо или техническо образование 7,8
Юридическо 2,6
Друга 6,5

База: N = 77

Таблица 23. Посещавали ли сте курсове или специализации в областта на икономиката? (%)

Да
42,9
Не
54,5
Не знае/Не отговорил
2,6
Общо:
100

База: N = 77

Таблица 24. Какви чужди езици ползвате? (%)

Английски
75,3
Френски
13,0
Немски
13,0
Италиански
2,6
Испански
7,8
Руски
70,1
Друг
3,9
Не ползвам чужди езици
2,6
Не отговорил
0,00

База: N = 77

Таблица 25. Тип на медията (%)

Електронна
Радио с национален обхват 7,8
Местна радиостанция/Регионална радиостанция 1,3
Радиостанция, покриваща само територията на населеното място 0,0
Телевизионна станция с национален обхват 7,8
Местна телевизионна станция 6,5
Кабелна телевизионна станция 9,1
Печатна
Hационален ежедневник / списание 53,2
Местен вестник / списание 10,4
Интернет
Интернет портал 2,6
ционен сайт 1,3

База: N = 77

 

 

Версия за печат

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ